Tabulková místa v roce 2018

Tabulková místa v roce 2018
Tabulková místa v roce 2018
 
Žádost:
„Tímto Vás žádám o informaci, kolik mělo ministerstvo tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno. Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách. Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo bylo obsazeno. Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách.
 
Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.“
 
Odpověď:
Na základě vyjádření státního tajemníka Ministerstva dopravy  poskytujeme žadateli následující informace:
 
V roce 2018 mělo Ministerstvo dopravy systemizováno 503 tabulkových míst (v režimu zákona o státní službě i v režimu zákoníku práce). Tato místa nebyla v průběhu roku 2018 všechna obsazena, počet reálně neobsazených míst se v průběhu roku 2018 pohyboval zhruba v rozpětí 8 –12 % z celkového počtu systemizovaných míst. Počty neobsazených míst a jejich kolísání byly dány fluktuací zaměstnanců (odchody stávajících zaměstnanců, přijímání nových). U určitých systemizovaných míst a jejich obsazování pak hrála roli i celková situace na trhu práce, kdy bylo obtížné obsadit některá místa dostatečně kvalifikovanými zaměstnanci (zejm. místa s požadavkem na právnické vzdělání nebo místa s požadavkem na odborné technické vzdělání). Platové prostředky, spojené v roce 2018 s neobsazenými místy, byly využity primárně jako motivační nástroj pro stávající zaměstnance ministerstva, tj. pro mimořádné odměny.
 
Informace byla poskytnuta 09. 07. 2019
 
 
Po zpřesnění dotazů byly žadateli poskytnuty další informace:
Na základě vyjádření státního tajemníka Ministerstva dopravy Vám nicméně na zpřesňující dotazy poskytujeme následující informace:

1. K celkovému počtu systemizovaných míst v Ministerstvu dopravy a k počtu obsazených/neobsazených míst a k vývoji těchto údajů v průběhu roku 2018.

V roce 2018 mělo Ministerstvo dopravy 503 systemizovaných míst; tento údaj se v průběhu roku neměnil. Co se týče počtu obsazených míst, pak tento údaj se v průběhu roku dynamicky měnil, podle odchodů stávajících zaměstnanců a přijímání zaměstnanců nových. Proto byl v předchozí odpovědi uveden rozsah počtu neobsazených míst v procentech.

Pokud nicméně další dotaz směřoval na upřesnění počtu obsazených míst a změn tohoto údaje v průběhu roku 2018 v absolutních číslech, pak níže uvádíme konkrétní vyčíslení počtu reálně obsazených míst po jednotlivých čtvrtletích 2018. Speciálně zde zdůrazňujeme, že mezi obsazená místa nejsou započítána místa, na nichž byla zařazena zaměstnankyně nebo zaměstnanec na mateřské nebo rodičovské dovolené a dále pak zaměstnankyně nebo zaměstnanec na dlouhodobém neplaceném volnu. Tato místa sice formálně obsazena byla, reálně však nikoliv.

Obsazená místa v roce 2018 podle čtvrtletí:
I / 2018: 449 míst
II/2018: 450 míst
III/2018: 459 míst
IV/2018: 463 míst
 
2. K využití finančních prostředků, spojených s neobsazenými místy v roce 2018.
Finanční prostředky spojené s neobsazenými místy byly využity na platy. Nelze přitom přesně vyčíslit, na jaké části platů (pevné nárokové položky, motivační nenárokové položky) v jakém konkrétním rozložení a výši tyto prostředky byly využity. Je to proto, že finanční prostředky na platy v příslušné kapitole rozpočtu ministerstva tvoří jeden celek a nejsou rozpočítávány a vázány na jednotlivá místa. V předchozí odpovědi bylo uvedeno, že tyto prostředky byly využity na motivační složky platu, protože z celkového pohledu na personální rozpočtové prostředky generují neobsazená místa „volné“ prostředky i v rámci rozpočtové kapitoly, využitelné pro nenárokové složky platu.
 
Informace byla posyktnuta 25. 07. 2019

Položek celkem: 0