Údaje o vydaných a vrácených parkovacích průkazech

Údaje o vydaných a vrácených parkovacích průkazech

Žádost:

„… poskytnutí údajů o počtech vydaných parkovacích průkazů
a počtech vrácených parkovacích průkazů za roky 2017 a 2018 …“.

 

Odpověď:

Ministerstvo dopravy zajišťuje pouze výrobu tiskopisů „Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (dále jen „tiskopis O7“) a následně  jejich distribuci na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).

 

Dle evidence Ministerstva dopravy  bylo v roce 2017 na ORP celkem expedováno 32 521 kusů a v  roce 2018 34 711 kusů tiskopisů 07.

 

Podle  § 67 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jsou k vydávání tiskopisů O7 oprávněny ORP.

 

Pro potřeby vydávání těchto průkazů vydalo Ministerstvo dopravy Instrukci  č. j. 38/ 2011 -150-ADM/2, kde je mimo jiné uvedeno, kdo je oprávněn vydat tento parkovací průkaz, a to, cit.:

„1.  Speciální označení č. O7 je oprávněn vydat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 67, odst. 1, zákona č. 361/2000 Sb.). Kompetentním je k tomuto úkonu ten, kdo je oprávněný ve věci rozhodnout o zdravotním postižení osoby, tj. příslušný odbor sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“.

 

Dále je také ve zmíněné  instrukci uvedeno, jakým způsobem má být nakládáno s přidělenými tiskopisy průkazů ze strany ORP,  spočívající v jejich evidenci či jejich odebírání, cit.:

„1.  Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci vydaných speciálních označení č. O7, v níž je uvedena série a číslo vydaného označení, příjmení a jméno držitele, číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P, datum jeho vydání, případně důvod a datum zrušení jeho platnosti.

2.  Obecní úřady obce s rozšířenou působností nakládají se speciálními označeními č. O 7 jako s evidovanými tiskopisy podle interních předpisů.

3.  V případě zneužití speciálního označení mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností vydané zvláštní označení odebrat.“

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, náležitosti vydávání předmětných průkazů konkrétním osobám, s tím související evidence a případné odebírání průkazů spadá výlučně do působnosti příslušných ORP, nikoliv Ministerstva dopravy, a z toho důvodu se k dané věci nemůžeme blíže vyjádřit.

 

 

 

Položek celkem: 0