Úprava pravidla specifikujícího boční odstup při předjíždění cyklistů

Úprava pravidla specifikujícího boční odstup při předjíždění cyklistů
Poskytnuté informace

Úprava pravidla specifikujícího boční odstup při předjíždění cyklistů

Žádost:

„1. Zápisy z jednání spolku SVOL s ministrem dopravy ohledně úpravy pravidla 1,5 metru, od počátku platnosti novely zákona č. 361/2000 Sb. ze dne 15. září 2021., tj. od 1. 1. 2022,

2. podněty veřejnosti na úpravu pravidla 1,5 metru, zaslané ministerstvu dopravy od počátku platnosti novely zákona č. 361/2000 Sb., ze dne 15. září 2021., tj. od 1. 1. 2022,

3. podněty zaslané ministerstvu dopravy od profesionálních řidičů, profesních svazů, spolků nebo dalších subjektů, které by dokládaly negativní dopady pravidla na bezpečnost nebo plynulost provozu v konkrétních lokalitách, od počátku platnosti novely zákona 361/2000 Sb. ze dne 15. září 2021, tj. od 1. 1. 2022,

4. analýzy dopadů současného znění části zákona na plynulost a bezpečnost dopravy, které zdůvodňují návrh ministerstva dopravy na změnu zákona,

5. analýzy nehodovosti zpracované pro ministerstvo dopravy, kterými se odůvodňuje návrh ministerstva dopravy na změnu zákona.“

 

Odpověď MD:

K prvnímu bodu sdělujeme, že naše ministerstvo neeviduje žádný zápis z jednání se zástupci SVOL, tj. informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, kterou by Vám mohlo poskytnout.

Ke druhému a třetímu bodu (podněty veřejnosti a profesionálních řidičů/spolků k problematice předjíždění cyklistu) předně uvádíme, že tyto podněty jsou z poskytnutí vyloučeny samotným zákonem. InfZ v ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) stanovuje, že povinný subjekt neposkytne informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Judikatura i odborná veřejnost dovodila, že se jedná mj. právě o podněty třetích osob, typicky občanů, které zasílají povinným subjektům ze svého volního jednání a bez povinnosti tak činit, a aniž by vznikly z veřejných prostředků, mnoho podnětů. Nad rámec povinností stanovených InfZ a v rámci zásad dobré správy, Vám níže zasíláme přehled těchto podnětů, včetně stručného shrnutí jejich obsahu. Současně Vám sdělujeme, s ohledem na znění bodu 3 Vaší žádosti, že ministerstvo není schopno odlišit, zda některý z podnětu zaslal profesionální řidič.

Ministerstvo dopravy přijalo po 01.01.2022 celkem 10 podnětů od veřejnosti, popř. od dalších osob definovaných v žádosti.

Dne 03.01.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel se dotazoval, jak bude posuzován konkrétní případ, kdy nebude dodržen nově stanovený odstup, protože cyklista tento odstup sám náhle zmenší např. tím, že se bude vyhýbat krytu kanalizace.

Dne 09.01.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Jeho obsahem bylo znepokojení nad chováním cyklistů. Podle názoru podatele stouplo s novou vyhláškou cyklistům sebevědomí a chovají se arogantně a drze. Podatel v tomto podání navrhl, aby se cyklisté ve velkých městech nesměli pohybovat na silnicích, neboť mají dostatek vlastních stezek. Podatel uvedeného podnětu uvedl několik vlastních zkušeností nevhodného chování cyklistů. Mj. upozornil na předjíždění cyklisty ve frontě aut před světelnou křižovatkou a předjíždění zleva.

Dne 09.01.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel se podivuje nad tímto opatřením, neboť podle něj při zachování odstupu ohrožuje provoz v protisměru. Navrhuje zrušit stezky pro cyklisty, neboť pokud mají jezdit po silnicích pro auta, nepotřebují je.

Dne 25.01.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel se dotazoval na výši pokuty za nedodržení odstupu od cyklisty.

Dne 22. 04.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět Sdružení vlastníku obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (Dále jen „SVOL“), který byl obsahově zaměřen především na problematiku kácení stromů podél železničních tratí. Problematice objíždění cyklistů se věnoval pouze úvodní odstavec, kde avizovali připravenost k jednání.

Dne 09.06.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel na konkrétní životní situaci popsal, jak se cítil být ohrožen předjížděním automobilu, který dle jeho názoru nedodržel minimální zákonný odstup. V této souvislosti se dotázal, na koho se má obrátit s podezřením na spáchání přestupku. V závěru navrhl, aby zákon obsahoval výjimku při předjíždění cyklisty s odstupem menším než 1,5 metru i přes „plnou čáru“, avšak s velkou opatrností a sníženou rychlostí.

Dne 10.06.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel vznesl dotaz, jak se má s novým pravidlem odstupu 1,5 m řidič zachovat, pokud cyklista předjede na světelné křižovatce, nebo u vjezdu na kruhový objezd všechna vozidla a stoupne si vedle prvního vozu, těsně ke dveřím spolujezdce?

Dne 21.06.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel v úvodu uvedl, že opatření považuje za hloupé a sám jej dodržuje i bez zákonné úpravy. Dále na vlastních zkušenostech popsal bezohledné vzájemné chování cyklistů i řidičů. Závěrem navrhl povinné svícení předním i zadním světlem a zvonek v povinné výbavě kol.

Dne 07.07.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel především upozorňuje na nevymahatelnost tohoto opatření a absenci kontroly ze strany Policie. Zrušení odstupu považuje za život cyklistů ohrožující skutečnost, která dle něj pramení z neznalosti problematiky ze strany ministra dopravy. Navrhuje, aby se iniciovala kontrola dodržování odstupu, ale mj. také zintenzivnil dohled nad cyklisty v souvislosti s nulovou tolerancí alkoholu.

Dne 20.07.2022 obdrželo Ministerstvo dopravy podnět občana. Podatel navrhl zákonnou úpravu, která by přikazovala cyklistům použít „cyklostezku“ tam, kde vede souběžně se silnicí. Dále uvádí konkrétní příklady, kde cyklisté „brzdí“ silniční provoz, ač je v místě vedena rovněž stezka.

Nad rámec uvedeného dále sdělujeme, že další podněty obdrželo naše ministerstvo např. telefonicky nebo na různých setkáních s odborníky ze sektoru dopravy. Tyto podněty ale nejsou ze své podstaty zaznamenány. Členové Asociace autoškol ČR se např. setkávají s dotazy a stížnostmi řidičů na pravidelných profesních školeních, a to zejména od řidičů autobusů, kteří je řídí na horských silnicích a stěžují si, že na úzkých horských cestách nemohou 1,5 m odstup dodržet.

K předposlednímu bodu Vaší žádosti sdělujeme, že naše ministerstvo nevypracovalo, ani nedisponuje žádnou takovou analýzou. Samotná změna zákona, kdy byla povinnost odstupu 1,5 m do zákona uvedena, byla provedena formou poslaneckého návrhu, který rovněž žádnou analýzu neobsahoval.

K poslednímu bodu Vaší žádosti Vám zasíláme Podklad pro členy Rady Vlády pro bezpečnost silničního provozu k návrhu novely na 1,5 m odstup při předjíždění cyklistů (příloha 1) a Porovnání nehod cyklistů za období 2012–2021 (příloha 2).

 

Informace byla poskytnuta 17.08.2022

 

2 přílohy – viz textStáhněte si:
Zpět na výpis článků