VRT - varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy vybraných Ministerstvem dopravy

VRT - varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy vybraných Ministerstvem dopravy
08.08.2022 12:30:19Poskytnuté informace
VRT - varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy vybraných Ministerstvem dopravy
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající se variant tras vysokorychlostní železniční dopravy (dále „VRT“) vybraných Ministerstvem dopravy (dále „MD“)
MD žádost prověřilo věcně příslušnými odbory a  poskytuje žadateli požadované informace.
1) Zda a v jakých úsecích Ministerstvo dopravy již vybralo varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021.
Ministerstvo dopravy schválilo dne 22.12.2020 Centrální komisí Ministerstva dopravy Studii proveditelnosti varianty vedení VRT Praha – Drážďany (83a). Dále schválilo dne 25.01.2022 Studii proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav (83c) a (83d) a také Studie proveditelnosti (Brno) - Přerov – Ostrava (83e) a (83f). Takto prověřené a vybrané varianty vedení VRT je možné projednat následně v Aktualizacích Zásad územního rozvoje dotčených krajů.
(83b) RS4 – úseku Praha – Kralupy nad Vltavou - Most není zatím zahájeno vyhledávání vedení tratě.
(83g) RS3 úsek Praha – Beroun je již schváleno vedení a vymezen koridor veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a v Zásadách územního rozvoje Hl. m. Prahy.
(83h) RS5 úsek Praha- Hradec Králové – hranice ČR/Polsko (-Wroclaw) probíhá pracování předmětné Studie proveditelnosti Praha – Wroclaw.
2) Jaké konkrétní podklady Ministerstvo dopravy použilo či používá pro výběr varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021.
Podkladem pro rozhodnutí jsou zpracované jednotlivé studie proveditelnosti jednotlivých větví RS.
 
3) Podle jakých zákonných procesních ustanovení Ministerstvo dopravy vybírá varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021, a jakou zákonnou procesní formu bude mít výsledek tohoto výběru (např. zda se bude jednat o územně plánovací podklad ve smyslu ust. § 25 stavebního zákona nebo o správní rozhodnutí či opatření obecné povahy).
Kompetence ministerstva jsou definovány kompetenčním zákonem. Vybírání tras probíhá podle vnitřních směrnic MD (viz bod 7). Další zákonný postup je dán stavebním zákonem – vymezením koridorů veřejně prospěšných staveb v dotčených Zásadách územního rozvoje krajů.
4) Jakým procesním postupem budou koridory vysokorychlostní železniční dopravy VRT vymezeny v Územním rozvojovém plánu podle ust. § 35a až § 35h zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, potažmo v Územním rozvojovém plánu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že režim InfZ  nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, sdělovat plány povinného subjektu, odůvodňovat či dovysvětlovat jeho současné či budoucí kroky.
Nicméně ve smyslu dobré správy lze uvést, že ministerstvo bude postupovat v souladu s platnými právními normami.
5) Jaké konkrétní podklady Ministerstvo dopravy připravilo či připravuje pro účely vymezení koridorů vysokorychlostní železniční dopravy VRT v Územním rozvojovém plánu podle ust. § 35a až § 35h zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, potažmo v Územním rozvojovém plánu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
Rezort dopravy předal všechny potřebné územně analytické podklady v souladu se stavebním zákonem.
6) Dle bodů 83a až 83h Politiky územního rozvoje ČR ve znění platném od 1. 9. 2021 mělo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dalšími orgány připravit podklady pro vymezení koridoru vysokorychlostní železniční dopravy (dále „VRT“) a vybrat variantu pro jeho umístění. Žádáme o zaslání podkladů, které Ministerstvo dopravy pro vymezení koridoru VRT připravilo, a o informaci, které varianty vymezení tohoto koridoru Ministerstvo dopravy zvolilo, a o grafické znázornění těchto variant.
Příprava takových podkladů je rezortní, nikoli úzce ministerská, a spadá do výhradní působnosti Správy železnic, s.o., jako oprávněného investora pro tuto věcnou problematiku. Správa železnic je v rámci InfZ samostatným povinným subjektem a ve smyslu ustanovení § 2 InfZ také orgánem příslušným k vyřízení žádostí o informace (viz: Kontaktní informace: Podatelna - www.spravazeleznic.cz. Proto Vaši žádost v této části dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ  bez dalšího odkládáme.  
7) Na webových stránkách Správy železnic je uvedeno, že (cit.) „Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav byla na začátku roku 2022 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR.“1. Žádáme o informaci, kdy přesně byla Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav v roce 2022 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR, jakým zákonným procesním postupem se tak stalo, a žádáme o zaslání příslušného schvalovacího dokumentu.
Studie proveditelnosti Praha – Brno – Břeclav byla schválena dne 25.01.2022. V příloze zasíláme schvalovací dokument. Komise je resortním orgánem a řídí se Směrnicí V-2/2012, změna
č. 5 „Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“: Ministerstvo dopravy ČR - Dokumenty (mdcr.cz).
 
8) Žádáme o informaci, zda výše uvedené schválení Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR představuje výběr trasy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění od 1. 9. 2021.
Představuje toliko částečně. Konečný výběr probíhá až na základě schválených Aktualizací Zásad územního rozvoje dotčených krajů, které vymezí koridor pro veřejně prospěšnou stavbu a tím dokončí zpřesnění v území.
9) Žádáme o informaci, zda trasa s označením SK4-320 ve smyslu výše uvedené Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav představuje vybranou trasu VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění od 1. 9. 2021.
K tomuto bodu se  MD odkazuje na odpověď k bodu 7, resp. přílohu k tomuto bodu 7.
10) Žádáme o informaci, zda Ministerstvo dopravy připravilo věcný záměr zákona o některých opatřeních týkajících se výstavby a provozování vysokorychlostních železničních tratí, popř. jiného zákona týkajícího se změny podmínek pro umístění či výstavbu VRT.
Z úrovně vedení resortu dopravy není řešení spočívající v přípravě samostatného věcného záměru zákona o některých opatřeních týkajících se výstavby a provozování vysokorychlostních železničních tratí preferováno. Budou-li v budoucnu podněty pro urychlení výstavby VRT vyžadovat legislativní úpravy, předpokládá se jejich zapracování do zákona č. 416/2009 Sb., liniového zákona. V současné době však o novelizaci předmětného právního předpisu nebylo též rozhodnuto.
Osobní údaje referenta MD  jsou v přiloženém  dokumentu anonymizovány v souladu s GDPR. Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentu a požadovaných údajů.
Informace byla poskytnuta 22.07.2022
 
 
 
 
Příloha: 1x viz text (k bodu 7 a bodu 9 současně) - anonymizované
 
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků