Vyjmutí trati ze Zásad územního rozvoje

Vyjmutí trati ze Zásad územního rozvoje
Žádost:
obdržel jsem od Vás dopis č.j. 137/2020-072-Z106/4 ze dne 11. 5. 2020, kde píšete v bodě č. 1, že jste v únoru 2020 vznesli vůči Středočeskému kraji požadavek na vyjmutí ochrany této části tratě(Beroun – západní hranice), ze Zásad územního rozvoje. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o zaslání kopie tohoto požadavku, kde žádáte Středočeský kraj
o vyjmutí VRT Beroun – západní hranice ze Zásad územního rozvoje
 
Odpověď:
K citovanému požadavku Vám sděluji, že Ministerstvo dopravy na základě ustanovení
§ 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst.
2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.
1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle
§ 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vůči krajským úřadům v rámci tvorby státní politiky v oblasti dopravy.
            Do uvedené agendy spadá i navazující stanovisko k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, č. j. 84/2020-910-UPR/1, ze dne 6. 2. 2020, v jehož rámci Ministerstvo dopravy Krajskému úřadu Středočeského kraje sdělilo, že není potřeba držet územní rezervu vysokorychlostní tratě v úseku mezi Berounem a Plzní. Kopie uvedeného stanoviska Vám již byla poskytnuta v příloze k odpovědi ministerstva č. j. 137/2020-072-Z106/4 ze dne 11. 5. 2020 na Vaši předchozí žádost informace ze dne 28. 4. 2020.
            Ministerstvo dopravy však není subjektem, v jehož pravomoci je rozhodování o Zásadách územního rozvoje jednotlivých krajů České republiky. Rozhodnutí o případných změnách (aktualizaci) zásad nebo jejich schválení je v kompetenci krajů.
            Formulace v předchozí odpovědi ministerstva na Vaši žádost, o „vznesení požadavku“
na vyjmutí ochrany dané části tratě ze Zásad územního rozvoje ze strany ministerstva vůči příslušným krajům, tak nebyla přesná a Odbor komunikace se Vám za ni omlouvá. (Ministerstvo tedy takový požadavek nevzneslo, neboť jej ani vznést nemohlo a zaslalo jen sdělení
čj. 84/2020-910-UPR/1.)
 
 

Položek celkem: 0