Výpis z IS EUCARIS ke konkrétní RZ

Výpis z IS EUCARIS ke konkrétní RZ
02.06.2021 12:02:11Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 6. 5. 2021 byla Ministerstvu dopravy předána k vyřízení žádost, ve které požádal žadatel o následující informace:

„Žádáme tímto o poskytnutí informací o tom, zdali v souvislosti s vozidlem registrační značky č. (anonymizováno), byly mezi lety 2014 až 2021 požadovány informace ze strany státních úřadů členských států Evropské unie příslušných pro řešení dopravních přestupků, které jsou součástí systému EUCARIS. Konkrétně bychom chtěli znát informaci, zda k takovému požadavku došlo ze strany italských státních úřadů, které by díky informacím získaným skrze systém EUCARIS mohly zaslat vlastníkovi vozu registrační značky č. (anonymizováno) informační dopis obsahující poučení o tom, že se na jejich území dopustil přestupku a jaká je za daný přestupek sankce. Pokud by to bylo možné, žádáme Vás také o informaci o tom, zda takový dopis skrze systém EUCARIS byl odeslán.“

Odpověď:

Pro potřebu výměny informací o vozidlech a jejich provozovatelích/vlastnících je využíván automatizovaný modul CBE (Cross Border Exchange) v IS Eucaris, který na strukturovaný dotaz (stát vozidla, RZ vozidla, druh přestupku, datum a čas přestupku) poskytuje strukturovanou odpověď generovanou z Registru silničních vozidel.

Uvedený systém byl zřízen členskými státy EU na základě závazné Směrnice Evropského parlamentu Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny

informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. ČR se k systému připojila ve druhém pololetí 2017.
Na vozidlo RZ (anonymizováno) byly provedeny ze strany italských orgánů celkem 3 dotazy na 2 přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti na území Itálie, které byly spáchány ve dnech 18. a 22. června 2018.

Dovolujeme si upozornit, že podle této směrnice se způsob vymáhání přestupků řídí národní legislativou státu, který jej vymáhá. Ministerstvo dopravy proto nemá žádné informace týkající se následných praktických kroků italských orgánů.

Odpověď byla poskytnuta 17. 5. 2021
 

Zpět na výpis článků