Využití pozemku

Využití pozemku
11.08.2020 15:35:05Poskytnuté informace
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu Vám sděluji, že na pozemku p. č. 132/1 k. ú. Popovice u Králova Dvora resort dopravy v současnosti nesleduje územní ochranu pro rezervu v souvislosti s železniční tratí ani jiným podobným projektem.
 
V územním plánu obce Popovice u Králova Dvora je sice vymezen koridor územní rezervy pro nyní již Ministerstvem dopravy nesledovanou trasu vedení vysokorychlostní trati. Co je ale podstatné, uvedený koridor však již není v současné době vymezen v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tedy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 2.
 
(Jen na okraj, zrušit koridor v územním plánu obce může pouze zastupitelstvo obce nebo města v rámci změny územního plánu. Podnět ke změně územního plánu obce nicméně může dát každý její občan nebo fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.)
 
 
 

Zpět na výpis článků