Využívání elektronických smluv pro taxislužbu

Využívání elektronických smluv pro taxislužbu
Využívání elektronických smluv pro taxislužbu
 
Žádost:
Žadatel požádal o „ aktuální výklad či stanovisko Ministerstva dopravy k využívání elektronických smluv pro taxislužbu na předchozí písemnou smlouvu. Dle našich informací je tento výklad k dispozici z jednání ze společností Uber, která na základě tohoto výkladu funguje v režimu taxislužby na předchozí písemnou smlouvu dle zákona 111/1994 Sb.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru veřejné dopravy žadateli v souladu s ustanovením § 6 InfZ sděluje, že na internetových stránkách Ministerstva dopravy je zveřejněno stanovisko[1] z roku 2013 ke smlouvám podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“).

Vzhledem k technologickému a legislativnímu vývoji lze nad rámec odkazu na zveřejněné stanovisko k problematice taxislužby provozované na základě předchozí písemné smlouvy uvést následující skutečnosti.

Zákon o silniční dopravě umožňuje provozovat vedle „klasické“ pohotovostní taxislužby provozované vozidlem taxislužby označeným střešní svítilnou s nápisem TAXI také taxislužbu na základě předchozí písemné smlouvy dle ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě (dále jen „písemná smlouva“). Při provozování taxislužby na základě tohoto ustanovení nesmí být vozidlo taxislužby označeno střešní svítilnou s nápisem TAXI a obchodním názvem dopravce a dopravce nemusí zajistit, aby cestující viděl na údaje na taxametru. V případě, že se dopravce rozhodne, že bude poskytovat pouze přepravy na základě písemných smluv, může tuto skutečnost uvést při evidenci vozidla na dopravním úřadu, a je mu umožněno nevybavit toto vozidlo taxametrem.
 
Vozidlem, které je evidováno, jako vozidlo s taxametrem lze provozovat taxislužbu jak klasicky, tak na základě písemné smlouvy. I v případě, že je tímto vozidlem poskytována přeprava na základě písemné smlouvy, je povinností dopravce obsluhovat taxametr a zaznamenat skutečný průběh přepravy, včetně ceny, která byla za přepravu účtována, i když nebyla stanovena taxametrem.

Z povahy písemné smlouvy vyplývá, že tato smlouva musí být před jejím uzavřením, tedy před zahájením přepravy, známa oběma smluvním stranám a obě strany by měly mít tuto smlouvu k dispozici. Tato smlouva může existovat v papírové nebo v elektronické podobě jako strukturovaný dokument obsahující předepsané náležitosti, který musí být schopen řidič vozidla předložit kontrolním orgánům v den přepravy.

Náležitosti písemné smlouvy vycházejí jednak z obecných pravidel občanského práva a dále ze znění ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě. Z občanského práva vychází, že musí být ve smlouvě identifikovány smluvní strany smlouvy (dopravce a cestující, případně objednatel přepravy odlišný od cestujícího) a smlouva musí být podepsána, jakožto projev vůle se touto smlouvou vázat. V případě elektronické smlouvy není od nabytí účinnosti zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v návaznosti na nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS vyžadováno, aby bylo k podepisování listin mezi soukromými osobami využíváno zaručeného elektronického podpisu[2]. Naopak lze použít všechny typy elektronického podpisu, včetně prostého elektronického podpisu, kterým jsou data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání[3].

Z ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě vyplývá, že ve smlouvě musí být identifikována předmětná přeprava prostřednictvím údajů o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy. Každý druh přepravy má specifické náležitosti, proto není v zákoně uvedeno, že údajem o přepravovaných osobách musí být přesný počet cestujících či jejich jména a není uvedeno, jak přesně má být stanovena trasa. Nutnost přesné identifikace u písemné smlouvy vždy záleží na celkových okolnostech. Pokud bude předmětem smlouvy celodenní přeprava pana Nováka po Praze dle jeho potřeb, je nezbytně nutné, aby byl pan Novák identifikován přesně, neboť trasa přepravy je stanovena volně. Naopak, pokud bude předmětem smlouvy přeprava svatebních hostů mezi místem obřadu a penzionem, kde jsou hosté ubytováni, tak nebudou muset být ve smlouvě uvedena jména těchto cestujících, neboť bude přepravu možné identifikovat na základě trasy a osob ve vozidle, které se budou hlásit k pořadateli svatby. V běžné situaci postačí například kromě výše uvedeného například „pan Novák a rodina“. V žádném případě však nelze akceptovat jako splnění podmínky pro identifikaci cestujících uvedení maximálního počtu přepravovaných osob, například prostřednictvím kapacity vozidla.

Další podmínkou ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě je, že v písemné smlouvě musí být stanovena cena za přepravu nebo způsob jejího určení. Cena tak může být určena zcela libovolně dohodou na stanovené částce nebo může být uveden způsob jejího určení, například podle času, počtu osob nebo projetých zón. Pokud by byla cena určena na základě ujeté vzdálenosti, musí dojít ke změření této vzdálenosti taxametrem.

Posledním požadavkem ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě je, že písemná smlouva nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Tento požadavek má za cíl chránit cestující, aby nedocházelo k bezdůvodnému používání institutu písemné smlouvy. Smyslem tohoto požadavku je, aby nebyli cestující zbaveni zákonné ochrany podpisem písemné smlouvy pod tlakem a bez možnosti rozmyšlení si takového kroku. Pojem „bezprostředně“ je neurčitý právní pojem, který je nutné vykládat ve spojení se smyslem a účelem zákona o silniční dopravě, přičemž cílem je, aby si cestující mohl svobodně rozhodnout, jestli jsou pro něho nabízené podmínky přepravy akceptovatelné.

Pro účely provozování taxislužby na základě předchozích písemných smluv dle ust. § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě uzavíraných prostřednictvím mobilní aplikace lze shrnout následující:

- při nabízení a poskytování přepravy na základě písemné smlouvy nesmí být vozidlo označeno jako vozidlo taxislužby
- pokud je vozidlo vybaveno taxametrem, musí ho řidič obsluhovat a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy, včetně ceny za poskytnutou přepravu
- předchozí písemná smlouva musí vždy existovat před přepravou, musí identifikovat smluvní strany a cestující (případně objednatel) s ní musí projevit souhlas
- smlouva musí být daný den k dispozici ve vozidle a řidič ji musí být schopen předložit kontrolním orgánům, dopravce má povinnost uchovávat tyto smlouvy po dobu jednoho roku
- ve smlouvě musí být identifikována trasa přepravy, datum a cestující
- cena může být stanovena libovolně, pokud je cena založena na změření ujeté vzdálenosti, musí tato vzdálenost být změřena taxametrem
- vzhledem k zákazu uzavření písemné smlouvy bezprostředně před přepravou, by tohoto institutu mělo být využíváno pouze v situacích, kdy je cestujícím zcela jasné, že uzavírají dobrovolně písemnou smlouvu a vzdávají se zákonné ochrany.
 
Informace byla poskytnuta 13. 08. 2019

Položek celkem: 0