Whistleblowing

Whistleblowing
02.09.2022 10:17:15Poskytnuté informace
Whistleblowing

Žádost:
 „• Zavedlo vaše Ministerstvo opatření požadovaná směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie? Pokud ano, k jakému datu?
• Pokud ano, jaká konkrétní opatření byla přijata vašim Ministerstvem a jak konkrétně funguje Váš vnitřní oznamovací systém (zejména způsoby oznamování, způsob další komunikace s oznamovatelem, zavedená softwarová řešení)?
• Jakým způsobem zajišťujete anonymitu oznamovatele (whistleblowera) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937?
• Řešíte zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 v rámci kapacity vlastních zaměstnanců a pracovníků, nebo jste na tuto činnost najali další (nové) zaměstnance či externí společnost?
• Kolik zaměstnanců se činnosti související s dodržováním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zabývá a kolik hodin měsíčně touto činností stráví?
• Jaké byly vaše náklady na zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937? Jaké jsou měsíční náklady na fungování vnitřního oznamovacího systému dle této směrnice?
• Kolik podnětů jste již v rámci vnitřního oznamovacího systému dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 obdrželi? Byly všechny tyto podněty vyřešeny ke spokojenosti oznamovatelů? Máte informaci o tom, že by se někdo z oznamovatelů následně ještě obrátil na Ministerstvo spravedlnosti v rámci oznamovacího systému pro oznamovatele protiprávního jednání určeného veřejnosti?
• Kolik oznámení bylo podáno na vašem Ministerstvu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu? Kolik z nich bylo vyhodnoceno jako odůvodněných (tj. bylo navrženo opatření k nápravě)? V kolika případech bylo opatření k nápravě učiněno (realizováno)? Kolik bylo podáno trestních oznámení v návaznosti na informace obsažené v oznámeních? Prosíme o přehled oznámení za jednotlivé roky.“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a k jednotlivým bodům Vám poskytuje požadované informace takto.
  • Vzhledem k tomu, že v transpoziční lhůtě, která uplynula dne 17.12.2021 nebyly schváleny návrhy zákonů předložené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které měly předmětnou Směrnici transponovat, nastal v některých ohledech tzv. přímý vertikální účinek směrnice. Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním  podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu zůstává nadále v platnosti a Ministerstvo dopravy bude v případech oznámení porušení práva Unie postupovat v souladu se Stanoviskem sekce pro státní službu k přímé aplikovatelnosti směrnice EP a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie po 17.12.2021 a paralelním postupu prošetřovatelů určených ve služebních úřadech podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. (dále jen Stanovisko) a Metodikou Ministerstva spravedlnosti k přímé aplikovatelnosti směrnice EP a Rady (EU). Vizte: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikovatelnosti-smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1937-o-ochrane-osob-ktere-oznamuji-poruseni-prava-unie.aspx
  • Vnitřní oznamovací systém MD je nastaven dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a veškeré informace pro oznamovatele protiprávního jednání jsou dostupné na webových stránkách MD. Tento systém lze považovat za vnitřní/interní systém podle čl. 7 a násl. směrnice.  Vizte: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci
  • V souladu se shora uvedeným Stanoviskem, za využití postupů stanovených nařízením vlády č. 145/2015 Sb.  a Metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015.
  • Ministerstvo věc řeší v  rámci kapacity vlastních zaměstnanců.
  • Pravidelně jeden, který ji vykonává vedle jiných služebních činností. Časovou náročnost nelze přesně kvantifikovat, neboť se odvíjí se od množství a typu oznámení.
  • Do současné doby žádné, s ohledem na předchozí bod nelze případné měsíční náklady na tuto činnost samostatně vyčíslit, neboť pověřený státní zaměstnanec ji nevykonává výhradně.
  • Žádný podnět nebyl obdržen. Z toho vyplývá i odpověď na další otázky u tohoto bodu.
  • Jako důvodná, tedy spadající do oblasti prošetřování v souladu s Nařízením vlády č. 145/2015  Sb., podaná aktivně legitimovaným oznamovatelem a příslušná prošetřovateli ministerstva dopravy, byla od roku 2016 do současnosti na ministerstvu dopravy vyhodnocena 2 přijatá oznámení, u kterých byla v obou případech na základě návrhu prošetřovatele služebním orgánem provedena nápravná opatření. Trestní oznámení podáváno nebylo, nápravná opatření se týkala pouze interních postupů.
Informace byla poskytnuta 01.09.2022
 

Zpět na výpis článků