Žádost o změnu řidičského průkazu

Žádost o změnu řidičského průkazu
Žádost:
je možné požádat online změnu řidičského průkazu
 
Odpověď:
Váš požadavek směřuje k výkladu právních ustanovení a není tedy žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.
 
Problematika vydávání řidičských průkazů je upravena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, který v současné době neumožňuje podat žádost o vydání řidičského průkazu, ať už z jakéhokoliv důvodu, online. Pro podání žádosti o vydání řidičského průkazu je nutné se, podle výše uvedeného zákona, vždy dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
            Dále v dané věci uvádíme, že Váš řidičský průkaz, přestože je v něm uvedeno Vaše dřívější příjmení, není podle zákona č. 361/2000 Sb. výslovně neplatným dokladem a je tedy možné ho užívat i nadále k řízení motorových vozidel.
 
            Pravdou zůstává, že zákon č. 361/2000 Sb. stanoví držiteli řidičského průkazu, při změně údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu, povinnost oznámit tuto změnu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového řidičského průkazu. Nicméně jsme toho názoru, že s ohledem na současný stav v České republice a výše uvedenou informaci, že Váš řidičský průkaz je platný, bude dostatečné, když vydání nového řidičského průkazu z důvodu změny údajů budete řešit až poté, co vyhlášený nouzový stav na území České republiky skončí.
 
 

Položek celkem: 0