Zákon č. 268/2015 Sb.

Zákon č. 268/2015 Sb.
Zákon č. 268/2015 Sb.
 
Žádost:
Žadatel požaduje poskytnout  „ve vztahu k přechodným opatřením zákona č. 268/2015 Sb.“ následující informace – cit.:
 
V úřední korespondenci  ve vztahu k přechodným opatřením zákona č. 268/2015 Sb. se odkazuje na dokument "Společné stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí sjednocující výklad části novely zákona o pozemních komunikacích, týkající se přejmenování rychlostních silnic na dálnice li. třídy, pro činnosti na úseku územního plánování."
 
Požadujeme
a) kopii předmětného sjednocujícího stanoviska
b) sdělení na základě čeho je takové stanovisko závazné a pro jaké úkony  
c) Kopii veškeré korespondence týkající se předmětných přechodných opatření v zákoně c.  268/2015 z doby před přijetím tohoto zákona
d) Kopii veškeré korespondence týkající se předmětných přechodných opatření v zákoně c. 268/2015 z doby po přijetí tohoto zákona
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, faxová i emailová, zápisy a záznamy z jednáni včetně pozvánek a prezenčních listin a dokumenty předané osobně. „ 
 
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu poskytuje následující informace.
 
Ad a) Ministerstvo dopravy  v příloze poskytuje požadované Společné stanovisko s tím, že osobní údaje /vlastnoruční podpisy ředitelů odborů dotčeným ministerstev jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
 
Ad b) Odpovědi na tento bod jsou obsaženy a vyplývají přímo z přiloženého Stanoviska.
 
Ad c) a d)  Vzhledem k tomu, že ve změnovém zákoně č. 268/2015 Sb. neexistují „přechodná opatření“, Ministerstvo dopravy žádnou relevantní korespondencí k těmto bodům nedisponuje.
 
Informace byla poskytnuta 14. 08. 2019
+ příloha – Společné stanovisko

Položek celkem: 0