Záměr SSÚD Brodce

Záměr SSÚD Brodce
16.02.2021 13:11:46Poskytnuté informace
Záměr SSÚD Brodce
 
Žadatel požádal o:
zaslání části územního plánu dosud aktuálně platného, nebo případně i dosud neschváleného územního plánu nového, ze které bude jednoznačně zřejmé, že Váš záměr výstavby JD10 SSÚD Brodce. DO PČR Brodce“ je v souladu s územním plánem, jak tvrdíte ve Vašem dopise ze dne 24. 11 .2020.
 
Odpověď:
Záměr SSÚD Brodce dlouhodobě připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD). Z jeho strany má Ministerstvo dopravy k dispozici i přiložené závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení územního plánování, Sp.zn. OStRM/22164/2019/HeSi, Č.j. 38467/2019/ÚP/HeSi, ze dne 6.5.2019, podle kterého je záměr SSÚD Brodce z hlediska ÚP přípustný.
Na základě nově vyžádaného stanoviska ŘSD vyplynulo, že v procesu řízení o vydání územního rozhodnutí SSÚD Brodce si jako příslušný k rozhodnutí vyžádal dokumentaci Středočeský kraj, který se k souladu s ÚPD vyjádřil nesouhlasně a na svém stanovisku trvá.
Tato skutečnost je pro Ministerstvo dopravy novou informací.
Zde je na místě znovu připomenout, že případným investorem je ŘSD a pouze to má bezprostředně aktuální informace z procesu přípravy záměru SSÚD Brodce. V této souvislosti doporučujeme, abyste v případě dalších dotazů oslovil přímo ŘSD, které je rovněž povinným subjektem podle InfZ.
Způsob podání žádost dle InfZ na ŘSD:
o poštou na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR • Oddělení majetkoprávní a metodiky - 19 410 Čerčanská 2023/12 • 140 00 Praha 4
o elektronicky na adresu: informace@rsd.cz
o datovou schránkou: zjq4rhz
o místem pro osobní předání písemné žádosti je podatelna generálního ředitelství: Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
 
Pro úplnost Ministerstvo dopravy uvádí, že v současné době je zpracováván nový územní plán obce Brodce, ve kterém jsou záměry ŘSD (SSÚD Brodce, zkapacitnění D10 a rozšíření odpočívek) zahrnuty. Další příprava těchto záměrů je závislá na vydání nového územního plánu pro území obce.
 
Informace byla poskytnuta 12. 1. 2021
 
1 příloha
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků