Zastavování R 934 ve Smiřicích

Zastavování R 934 ve Smiřicích
18.09.2021 13:29:22Poskytnuté informace

Žádost 

dne 5. 8. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy  emailovou zprávu, označenou jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti požádal žadatel  o následující informace, cit.:

1) Jaké konkrétní úspory na straně objednatele (náklady) a na straně cestujících (čas společnosti) jsou predikovány v souvislosti se zrušením zastavení rychlíku R 934 v železniční stanici Smiřice?

2) Jaké konkrétní vícenáklady na straně České republiky (zejména náklady obcí a kraje na náhradní řešení), na straně občanů (čas společnosti), kteří budou muset své dopravní potřeby řešit jiným způsobem, a na straně firem s pobočkami ve Smiřicích, jsou predikovány v souvislosti se zrušením zastavení rychlíku R 934 v železniční stanici Smiřice?

3) Jaké další přínosy jsou predikovány v souvislosti se zrušením zastavení rychlíku R 934 v železniční stanici Smiřice, a jakou roli hrají v ekonomickém hodnocení navrhované změny?

4) Chápu správně, že pravidelný cestující v úseku Smiřice – Hradec Králové hl. n. (využívající časový doklad, OREDO apod. pro úsek do Hradce Králové) ve statistikách Ministerstva dopravy České republiky, při případné cestě Smiřice – Chlumec nad Cidlinou a dále, figuruje jako cestující ze stanice Hradec Králové hl. n.? Je za takových okolností podklad z prezentované statistiky relevantním pro rozhodování o zrušení zastavení vlaku ve Smiřicích?

5) V návaznosti na otázku č. 4. Jaký počet cestujících figuruje ve statistikách vašeho úřadu v případě vlaku R 934 pro cesty z úseku Trutnov - Jaroměř za Hradec Králové? Jaká je predikce poklesu pro rok 2022 ve spojitosti s dostavbou dálnice D11 k Jaroměři? Lze nedostatečným tranzitem u tohoto vlaku v případě Smiřic argumentovat nebo je to pro tento vlak problém celého úseku Trutnov – Hradec Králové (jde o typicky regionální spoj)?

6) V reakcích obci a kraji se objevoval odkaz na pravidlo, kdy zastavení rychlíku není obhajitelné v případě, že 30 minut před ním nebo po něm je veden regionální vlak (bez odkazu na legislativu). Jde o politicky stanovené pravidlo (jaký je původ?) nebo má toto pravidlo nějaký legislativní rámec? Nemá-li oporu v legislativě, nebo není-li ukotveno politickým rozhodnutím, je aplikace tohoto pravidla v souladu s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami hospodaření s veřejnými prostředky? Stojí pravidlo výše než ekonomika návrhu z celospolečenského pohledu (celá ČR + vliv na čas občanů této země)?

7) Kdo je politicky odpovědným za návrh a případné rozhodnutí objednatele o zrušení zastavení rychlíku R 934 v železniční stanici Smiřice v jízdním řádu pro rok 2021/2022? Je v souladu s odpověďmi na výše uvedené body?

8) K jakému datu dojde k finálnímu uzavření jízdního řádu (uzavření připomínkování návrhu) v podobě platné od 12. 12. 2021?


Předně je nutné uvést, že ministerstvo v rámci precizace objednávky dopravní obslužnosti přehodnotilo původní úmysl a zastavování vlaku R 934 ve Smiřicích zůstane zachováno. Náš úřad přihlédl k tomu, že uvedený vlak může doplňkově zajišťovat i přepravu v rámci regionu.

Je třeba také uvést, že v žádném z našich minulých vyjádření jsme neuvedli, že by ve stanici Smiřice nebyl obrat regionálních cestujících. Ten je v blízkosti krajského města i očekávatelný.

Celý proces je založen na tom, že Ministerstvo dopravy jako objednatel dopravy přijímá připomínky veřejnosti při plánování dopravní obslužnosti, a to včetně podnětů od lokálních zaměstnavatelů a místních samospráv. Náš úřad však nebyl osloven žádným zaměstnavatelem ohledně dopravy svých zaměstnanců vlakem z této stanice. Je přitom zcela běžné, že významní zaměstnavatelé se na objednatele, nebo dopravce obracejí, pokud mají zájem využít veřejnou dopravu k přepravě svých zaměstnanců a musí tak činit ve lhůtách, které jsou pro sestavování jízdního řádu závazné (viz odpověď k bodu 8).

Odpověď:

K prvnímu až třetímu bodu a části pátého: Ministerstvo dopravy takové predikce nevytvořilo.

K první části bodu 5 ministerstvo aktuálně nedisponuje požadovanými statistikami. V rámci výkonu agendy plánování dopravní obslužnosti dostává tyto údaje od dopravců pouze v rámci výkonu působnosti podle § 4 zákona o veřejných službách u jím objednávaných vlaků, přičemž tento vlak dosud nebyl v tomto úseku objednáván ministerstvem.

Ke čtvrtému, třetí části bodu 5 a k šestému bodu jde o požadavek na sdělení názoru na což se InfZ nevztahuje.
Povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Režim InfZ nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory povinného subjektu k určité problematice, odůvodňovat či dovysvětlovat výstupy ze své činnosti. Dotazy však právě k takovým objasňováním směřují. Podstatou informačního zákona je především prosté přeposílání v minulosti již připravených a hotových dokumentů, které jsou žadatelem označeny, nebo označeny způsobem, který umožňuje jejich snadnou identifikaci v relativně krátké lhůtě dané zákonem. Ministerstvo však neidentifikovalo žádné dokumenty ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, které by Vám mohlo poskytnout.

K bodu 7 a 8: Odpovědnost za rozhodnutí o zastavování vlaků v objednávce našeho úřadu nese samo Ministerstvo dopravy. Sestava jízdního řádu v železniční dopravě probíhá podle ustanovení § 40, resp. § 34a zákona č. 266/19994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Termín uzavření připomínkování návrhu jízdního řádu pro rok 2021/2022 byl na základě § 34a zákona o dráhách stanoven Správou železnic, s. o. v „Prohlášení o dráze pro rok 2022“ na 6. srpna 2021.

Závěrem dodáváme, že v daném případě jsme nově posoudili zastavování vlaku tak, jak je uvedeno výše.

Informace byla poskytnuta 3. 9. 2021


Zpět na výpis článků