Železniční doprava – R16, Ex 16

Železniční doprava – R16, Ex 16
Železniční doprava – R16, Ex 16
Žádost:
Žadatel požádal o:
 -  sdělení metodiky, na základě které je kontrolní činnost ministerstva prováděna (informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb; informace v elektronické formě)
-  předání přehledu provedených kontrol v letech časově rozčleněné 2017, 2018, 2019 s členěním na jednotlivé R/Ex linky, počty kontrol, počet zjištěných nedostatků a výše udělených sankcí (dle dopravce; informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb; informace v elektronické formě)
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy po prověření předmětu žádosti věcně příslušným Odborem veřejné dopravy  k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující.
  • Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“)  kontroly dodržování smluvních ustanovení provádí namátkově a na základě podnětů cestující veřejnosti. Například v případě, že dochází k opakovaným podáním cestující veřejnosti, které se týkají nedodržování nastavených smluvních standardů, může být soustředěna pozornost na tyto vlaky/linky. Z toho vyplývá, že MD  nevytvořilo psanou „metodiku kontrolní činnosti“, neboť kontroly jsou, jak uvedeno výše, prováděny namátkově nebo dle podnětů veřejnosti.
  •  V roce 2017 bylo provedeno celkem 256 kontrol, při kterých byla uplatněna vůči dopravci pokuta v celkové výši 675 000 Kč. V roce v roce 2018 bylo provedeno celkem 316 kontrol, při kterých byla uplatněna vůči dopravci pokuta v celkové výši 910 000 Kč. Rok 2019 není doposud uzavřen. Dle předběžných informací bylo v roce 2019 provedeno celkem 234 kontrol. Ze strany našeho úřadu za neplnění kvalitativních ukazatelů (standardu kvality) udělena pokuta v celkové výši 712 500 Kč.
K informacím  o provedených kontrolách v členění dle  zjištěných nedostatků, dopravce  a  v členění na jednotlivé linky R/Ex Vám sdělujeme, že MD  takto přehledy  o porušení smluvních ustanovení nevede a ani mu žádné předpisy takovou povinnost nestanovují. Jednalo by se o vytvoření nové informace tak, jak předpokládá ustanovení § 2 odst. 4  InfZ. V této části žádosti proto bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Informace byly poskytnuty 4. 2. 2020

Položek celkem: 0