Zimní výbava

Zimní výbava
Žádost:
zdali jsou řidiči motorových vozidel povinni používat v zimních měsících, které jsou časově zákonně vymezeny na období 1. 11. — 31. 3., zimní výbavu, a to i v místech kde je umístěna značka C15a („zimní výbava“). Současná právní úprava v ust. § 40a zákona II jednoznačně definuje: „Provoz vozidel v zimních měsících
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a)  se na pozemní komunikaá nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b)  lze vhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaá během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemní komunikaci pouze za podmínky použití zimních pneumatik18“), a to u motorových vozidel s maximálnípřípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimnípneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximálnípřípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradnípneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18“) “
Ve shora uvedené legislativní úpravě není nikterak naděvší pochybnost uvedeno, že jsou řidiči motorových vozidel povinni používat v zimních měsících zimní výbavu, a to zejména v místech obsažených dopravní značkou C15a — zimní výbava“. Je pouze uvedeno v zákonném ustanovení povinnost řidičů používat v zimních měsících od 1. 11- 31.3 zimní výbavu pouze v případe, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo, lze vhledem kpovětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza... “ Nikde v zákoně není uvedena předmětná svislá dopravní značka C 15a a její následná povinnost použití zimní výbavy.
Pouze je o předmětné dopravní značce uvedeno u příkazových dopravních značek v příloze 4 vyhlášky č. 294/2015 Sb., prováděcí vyhláška (dále jen „vyhláška“), jako právní předpis k zákonu II., kde je uvedeno: „Zimní výbava
Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splněnípodmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostnípodmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Uvažujeme-li o předmětné definici ve vyhlášce, tak by byla povinnost řidičů mít zimní výbavu v místech kde je umístěna dopravní příkazová značka C 15a i v případě, budou-li v zimních měsících, které jsou uvedeny v zákoně, letní klimatické podmínky a dokonce i v letních měsících jsou řidiči povinni používat zimní výbavu, neboť je uvedeno „... bez ohledu na datum... “
Pokud se žadatel odprostí od veškerých legislativních úvah, tak je předmětný prováděcí předpis v přímém rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. Ve shora citované vyhlášce je uvedeno: „při plnění ^podmínek stanovených zákonem... “. V předmětném zákonném ustanovení je podmínka, jen za nevhodných klimatických podmínek, kdy je nebo lze očekávat na vozovce sníh, led nebo námrazu. Není v zákoně žádný odkaz na předmětnou vyhlášku č. 294/2015 Sb. ani není zmínka o povinnosti řidičů mít zimní výbavu v místech, kde je umístěna dopravní značka C 15a.
Aniž bych se chtěl pouštět do dalších právních analýz a konstrukcí, lze shrnout, že současná právní úprava ztrácí základní zásadu právní jistoty, přičemž její nezbytnou součástí je jak předvídatelnost práva, tak i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Tuto zásadu již několikrát konstatovat i Ústavní soud ve své ustálené judikatuře, ke znakům právního státu. Předvídatelnost práv je jedním ze základních prvků principu právní jistoty, bez jehož respektování si nelze demokratický právní stát představit.
Na základě shora uvedeného lze shrnout, že není skutečně zákonnou povinností použití zimní výbavy u motorových vozidel, a to na celém území České republiky, pokud není souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, a nelze na základě povětrnostních podmínek ani tento stav očekávat, a to bez zřetelu na skutečnost, zdali je umístěna dopravní značka C 15a — zimní výbava, nebo není.
Tímto žadatel žádá povinný subjekt, aby jednoznačně na základě platné legislativní úpravy, bylo žadateli ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím, uspokojivě zodpovězeno…“
 
Odpověď:
Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Smyslem zákona je poskytovat dokumenty, které úřad vytvořil v minulosti, nikoli vysvětlovat postupy, analyzovat právní názory apod. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující vysvětlení, které je však pouze vyjádřením právního názoru ministerstva s tím, že závazný výklad zákona může v konkrétní věci podat pouze soud. Ministerstvo dopravy sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž přípravě se podílí.
Dle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, povinností účastníka silničního provozu je řídit se mimo jiné dopravními značkami. Dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), dopravní značka C 15a „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Na základě výše uvedeného: pokud bude komunikace dopravní značkou C 15a „Zimní výbava“ označena, potom je zákonnou povinností řidiče mít odpovídající výbavu po celou dobu jízdy v předmětném úseku pozemní komunikace.
 
 

Položek celkem: 0