Značení a délky českých a evropských silnic vč. informací o  české dálniční známce

Značení a délky českých a evropských silnic vč. informací o  české dálniční známce
Poskytnuté informace
Značení a délky českých a evropských silnic vč. informací o  české dálniční známce
 
Žádost:
1. Jak se značí české silnice a co musí splňovat?
Číslování silnic v Česku probíhá podle několika předpisů. První skupinou je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. Podle těchto předpisů se určuje kategorie a třída pozemní komunikace a volí se její číslo (§§ 2, 3 a 9 zákona a § 2 vyhlášky). Označování silnic pro mezinárodní provoz pak vychází z Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR – Ženeva 1975). Vlastní označení v terénu se pak provádí na základě stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb. (dopravní značky řady IS16 a IS17 a jejich symboly na ostatních značkách). Všechny citované předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Na webu pak např. na portálu Ministerstva vnitra, viz https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=104/1997%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.
2. Jak bývají označeny Evropské mezinárodní silnice?
Evropské mezinárodní silnice se označují v souladu s pravidly stanovenými v Evropské dohodě o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR – Ženeva 1975) (http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html), mapa z roku 2007: (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/MapAGR2007.pdf). Fyzické vyznačení na území Česka se řídí dle předpisů uvedených výše. Mapa evropských mezinárodních silnic v Česku je k dispozici na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD): https://www.rsd.cz/wps/wcm/connect/9b35a98c-6432-42a7-ac61-9bf0d58a5c04/rsd-mapa-mezinarodni-silnice_2020_CZ-ENG-DE.pdf?MOD=AJPERES
 
3. Kolik celkem měří Evropská mezinárodní silnice s označením E55 kolik (km/h) je povoleno zde jet?
Evropská silnice E55 měří dle veřejně dostupných zdrojů 3305 km (https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_silnice_E55); popř. mapa ŘSD viz bod 2. Dohoda AGR však žádnou oficiální délku nestanovuje. Nejvyšší dovolená rychlost na silnici E55 na území Česká se řídí obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu určenou dle výše citovaného zákona o silničním provozu a je po celé délce silnice velmi různorodá. Ministerstvo dopravy její aktuální výši v současnosti nijak neeviduje.
4. Kolik celkem měří Dálnice D3?
Dálnice D3 dle evidence ŘSD k  1. 1. 2020 měří 69,055 km (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/delky-a-dalsi-data-komunikaci).
5. Který úsek dálnice v Délce (km) mezi kterými (exity 76–16). je zpoplatněn?
Úseky pozemních komunikací, které podléhají úhradě za jejich užívání, jsou uvedeny v příslušných vyhláškách, jsou jimi vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, nebo vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (viz např. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=306/2015%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy, https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=470/2012%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy).
Přehledně jsou zpoplatněné úseky uvedeny též na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), včetně úseků dálnice D3: https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/zpoplatnene-useky/.
6. Která česká Evropská mezinárodní silnice je u nás nejdelší a kolik u nás máme Evropských mezinárodních silnic a Dálnic.
Údaje o délce mezinárodních silnic na území ČR dle evidence Silniční databanky ŘSD přikládáme v přiloženém XLSX souboru.
7. Jak jsou rozděleny české dálniční známky a jaká je jejich jednotlivá cena.
Možnosti úhrady časového poplatku a jeho maximální výše jsou uvedeny v § 21 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Bližší určení výše časového poplatku je pak uvedeno v § 2 nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném (viz např. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=13/1997%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvyhttps://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=240/2014%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy).
Přehledně jsou pak známky a jejich cena uvedeny také na stránkách SFDI: https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/ceny-kuponu-a-jejich-platnost/.
 
Informace byla poskytnuta 26. 8. 2020
příloha
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků