Zrušení a zpoždění letu klientů

Zrušení a zpoždění letu klientů
15.12.2020 13:04:07Poskytnuté informace
Zrušení a zpoždění letu klientů
 
Žádost:
 
„Jakou databázi, resp. jaký zdroj informací používá MD při své úřední činnosti u zjišťování těchto informací;
Destinace odletu
Destinace příletu
Číslo letu
Operující letecká společnost
Existence codesharové dohody
Plánovaný čas odletu letadla
Skutečný čas odletu letadla
Plánovaný čas příletu letadla
Skutečný čas odletu letadla
Důvod zpoždění letu
Důvod zrušení letu
Počasí na letišti příletu
Počasí na letišti odletu
Databáze mimořádných okolností vylučujících odpovědnost leteckého dopravce
Způsob ověřování tvrzení mimořádné okolnosti leteckým dopravcem
Jaké zdroj databáze NOTAM, TAF, METAR úřad, resp. MD používá?
 
Důvodem podání této žádosti je snaha žadatele snížit administrativní zátěž Úřadu civilního letectví, resp. v odvolacím řízení MD v případě většího nápadu věcí v souvislosti se zrušením a zpožděním letu klientů, tak, aby žadatel byl schopen tyto údaje dohledávat sám a nemusel tak o dozorovou činnost žádat úřad. Zároveň tak žadatel vyhodnotí lépe mimořádné okolnosti a nebude úřad zatěžovat zřejmě bezúspěšnou věcí z pohledu nároku klienta, resp. z pohledu podání podnětu pro prošetření přestupku konkrétních fyzických a právnických osob. Zákonným podkladem úřední činnosti je povinnost úřadu stíhat přestupky uvedené v § 93c odst. 3 ZoCL, resp. odvolací působnost MD.“
 
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného Odboru civilního letectví sděluje následující.
 
Jednotná databáze mimořádných okolností vylučujících odpovědnost leteckého dopravce, neexistuje na národní ani unijní úrovni.
 
Každá stížnost se vyřizuje a posuzuje individuálně, s čímž souvisí i zaměření a rozsah zjišťovaných informací. Tyto informace jsou zjišťovány, případně ověřovány, formou dotazování. Lze také využít informace např. z letových řádů, z vydaných povolení letů, ze slotové koordinace, od provozovatelů letišť, poskytovatelů služby řízení letového provozu a handlingových agentů, případně ze zpráv Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. 
 
Jinak v souladu se zákonem č.  49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).
 
Cestující v případě podání stížnosti vyplní prostřednictvím online formuláře (odkaz na internetových stránkách ÚCL https://kompenzace.caa.cz/) všechny potřebné údaje o letu. V rámci vyřizování stížnosti obdrží tyto údaje k vyjádření letecký dopravce. V případě výskytu mimořádných okolností je to právě letecký dopravce, který je dle nařízení (ES) č. 261/2004 povinen prokázat, že těmto okolnostem nešlo z jeho strany zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. ÚCL posuzuje uvedené mimořádné okolnosti v souladu se sdělením Evropské komise „Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002“ a v souladu s příslušnými judikáty Soudního dvora Evropské unie.
 
Na základě výše uvedeného proto Ministerstvo dopravy doporučuje obrátit se s žádostí o případné doplňující či dílčí informace  přímo na ÚCL, které je v rámci InfZ též samostatným povinným subjektem a ve smyslu ustanovení § 2 InfZ také orgánem příslušným k vyřízení žádosti o informace dle InfZ (viz:
https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/svobodny-pristup-k-informacim/postup-pri-podavani-a-vyrizovani-pisemnych-zadosti/)
 
Informace byla poskytnuta 7. 12. 2020


Zpět na výpis článků