Bezbariérovost

Bezbariérovost
DOPRAVA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU, ORIENTACE A KOMUNIKACE
Moderní společnost musí zabezpečit srovnatelnou kvalitu života pro všechny občany včetně osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Týká se to veřejné i individuální dopravy. Veřejná správa proto investuje značné prostředky k zajištění bezbariérovosti všech druhů dopravy.

Problematika je mimo jiné řešena v rámci následujících aktivit:

Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením
 
EUROKLÍČ
Ministerstvo dopravy podporuje mezinárodní projekt EUROKLÍČ prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů projektu. Cílem projektu je zkvalitnění a usnadnění cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Odkaz na projekt zde 
 
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (NPPRP)
Ministerstvo dopravy je zapojeno do implementace Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jehož cílem a účelem je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a pod­po­ře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
Národní rozvojový program mobility pro všechny 
Cílem tohoto programu je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Za celý resort dopravy je podpora realizována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajišťuje budování staveb bezbariérových tras v rámci poskytování příspěvků Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků, více zde
Bezbariérové užívání dopravních staveb
Základní právní předpisy:
Zákon 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Zákon 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon 266/1994 Sb., Zákon o dráhách 
 • Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Technické specifikace pro interoperabilitu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Prováděcí plán TSI PRM v České republice zde
Nařízení ES č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě – předpis byl do legislativy ČR implementován jako Zákon 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících.

Vybrané odkazy:
Přehled příspěvků k problematice doprava bez bariér za období 2010 - 2017
Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. MMR publikuje stanoviska k její aplikaci a obecné informace k této problematice.
V období 2010 až 2014 byla ve Stavebně správní praxi vedena pravidelná rubrika Bezbariérové užívání staveb. Od roku 2015 jsou aktuální a průběžné informace publikovány prostřednictvím internetového portálu MMR.cz v rubrice Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb (zkracovač: http://1url.cz/@bus).
Některé z těchto příspěvků mohou být využitelné též pro oblast dopravy bez bariér. V rámci spolupráce MMR a MD byl vytipován jejich dílčí přehled s cílem usnadnit praxi autorizovaným osobám a speciálním stavebním úřadům v resortu dopravy.

Stavebně správní praxe č. 1/2010
Posudky k bezbariérovému užívání staveb
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2010
Nová bezbariérová vyhláška
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2010
Povinnost respektovat požadavky na bezbariérové užívání staveb
Stanoviska k dotazům z praxe
 • Vyhrazená parkovací stání
 • Výjimky z bezbariérového užívání staveb
zde
 
Stavebně správní praxe č. 4/2010
Odpovědnost za zajištění bezbariérového užívání staveb
Varovný pás
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2010
Publikace Matuška Jaroslav: Bezbariérová doprava
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2011
Konference Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené na parkovací ploše s podélným řazením vozidel a průkaz ZTP-P
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2011
Dálkové ovládání akustického vedení a informací pro osoby se zrakovým postižením
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2011
Nová norma ČSN 73 6056 Parkoviště
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2011
Zvláštní užívání komunikace pro chodce – umístění a zabezpečení restauračních zahrádek a míst pro prodej zboží
zde


Stavebně správní praxe č. 5/2011
Podpora při odstraňování bariér v dopravě
zde

Stavebně správní praxe č. 6/2011
Novinky a změny dotýkající se požadavků na bezbariérové užívání staveb
 • Speciální označení vozidel
 • Parkovací místa
 zde

Stavebně správní praxe č. 1/2012
Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2013
Odjezdy spojů veřejné dopravy - aktivace hlasového výstupu
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2013
Stanoviska k dotazům z praxe
 1. Sloupky dopravního značení - vizuální kontrast
 2. Železniční přejezdy na komunikaci bez chodníku - úpravy pro nevidomé
 3. Tramvajová trať - přecházení
 4. Budova pro veřejnou dopravu - přístup po bezbariérové rampě versus železniční nástupiště - přístup po komunikaci pro chodce
 5. Komunikace pro chodce - šířka
 6. Nástupiště veřejné dopravy - přístup přes vozovku
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2013
Novela TSI PRM
Výlet bez bariér
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2013
Přístup od koridoru/přechodu k nástupišti - sklon
Dálniční SOS hlásky a odpočívky
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2013
Dvě vyhrazená stání se společnou manipulační plochou - šířka
zde

Stavebně správní praxe č. 6/2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb. aktualizace září 2013
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2014
Komunikace pro chodce versus schodiště
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2014
Nestátní neziskové organizace - činnost a kompetence
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2014
Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 47/2011
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2014
Šířka podélného parkovacího stání
zde

Internetové stránky MMR rok 2015
Bezbariérová vyhláška se nevztahuje na vozidla!
zde

Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU
zde

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu
zde

Internetové stránky MMR rok 2016
Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu
zde

Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu
zde

Bezbariérová parkovací místa - zřizování vyhrazeného parkování
zde

Internetové stránky MMR rok 2017
Centrální přechody v železničních stanicích - hmatové a akustické prvky
zde

Koridor pro přecházení tramvajového pásu - hmatové prvky pro nevidomé
zde