Schvalování metodik

Schvalování metodik
Metodika je výsledkem projektů výzkumu a vývoje a inovací, jedná se o souhrn doporučených praktik a postupů schválených kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy. Na základě platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a její Samostatné přílohy č. 4 „Definice druhů výsledků“ schválené usnesením vlády č. 837 ze dne 28. listopadu 2017 je druh výsledku „Metodika“ definován následovně: Výsledek „Metodika“ je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných) kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Ministerstvo dopravy jako ústřední správní orgán státní správy schvaluje tento typ metodik:
NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím schvalování metodik a vystavení osvědčení o schválení pro druh výsledku NmetS - schválená metodika je Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Kontaktní osobou je PhDr. Jakub Čeněk (jakub.cenek@mdcr.cz).
Pokyn ke schválení metodiky ze dne 26. 4. 2021 nahradil Pokyn k certifikaci metodik ze dne 26.5. 2014. V pokynu je uveden postup pro schválení metodiky, potřebné přílohy a další relevatní informace. Celý proces schvalování lze rozdělit do dvou hlavních fází;

A) Vyjádření zájmu o budoucí schválení metodiky, které probíhá ještě při podání návrhu projektu či při začátku řešení projektu (přílohy č. 1 a č. 2 Pokynu),

B) Samotné schválení metodiky, které je v případě pozitivního posouzení ze strany oponentů a Ministerstva dopravy zakončeno udělením Osvědčením o schválení metodiky (příloha č. 3 spolu s již vyplněnými a schválenými přílohami z fáze A a příloha č. 4 Oponentní posudek).

Více informací o postupu schvalování naleznete v příloženém Pokynu a jeho přílohách.
Publikované certifikované a schválené metodiky naleznete zde.


Stáhněte si: