Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč

Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč
30.09.2020 9:39:13|Dopravní nehody
Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč

Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 Kč

police.pngPokud při nehodě došlo k usmrcení či zranění osoby nebo je hmotná škoda na vozidlech vyšší než 100 000 Kč, jsou účastníci povinni ohlásit nehodu Policii ČR.
Asistence policie je nezbytná také dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, dojde-li k poškození nebo zničení pozemní komunikace (také její součásti či příslušenství) nebo v případě, že účastníci nemohou sami zabezpečit obnovení plynulého provozu.
V těchto případech nepřemísťujte vozidla (aby bylo možné nehodu řádně vyšetřit), případně vyznačte situaci a stopy a setrvejte na místě nehody až do příchodu policisty.


Povinnosti řidiče, který měl účast na dopravní nehodě

image002.png neprodleně zastavit vozidlo

image002.png zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky

image002.png učinit opatření, aby nevznikla další škoda osobám nebo věcem

image002.png spolupracovat při zjišťování skutkového stavu
 

Povinnosti účastníků dopravní nehody

     
image002.png  učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu, vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla
      
image002.png  poskytnout první pomoc a přivolat záchranku, oznámit dopravní nehodu policii,
   
image002.png  označit místo dopravní nehody
   
image002.png  umožnit obnovení provozu (hlavně vozidel hromadné dopravy)
  
image002.png  ohlásit policii poškození pozemní komunikace nebo obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí
   
image002.png  prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidlech
  
Řidič u sebe musí mít:
  • řidičský průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla
  • doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • případně doklad o zdravotní způsobilosti (řidiči nad 65 let)
  • průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel, jde-li o řidiče z povolání 
(Pokud byla technická kontrola vozidla provedena na území jiného členského státu, musí mít řidič také doklad o poslední technické silniční kontrole.
V případě, že se jedná o vozidlo registrované v jiném členském státu, pak musí mít řidič u sebe doklad o poslední pravidelné prohlídce)

paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

krizek.pngVíce informací 

Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.czZpět na výpis článků