Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf
1. 11. 2018 8:00:00|Paměťové karty (digitální tachograf)
Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

04. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.

Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením (digitálním tachografem) ve smyslu přílohy IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 nebo ve smyslu přílohy I C prováděcího Nařízení Komise (EU) č.2016/799, kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel (řidič) je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání karty.
 
Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě.
 
Žádost o vydání karty lze podat současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.
 
Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, neomezuje se podle prováděcího Nařízení Komise (EU) č.2016/799 platnost vydané karty. Na kartě je uvedeno číslo řidičského průkazu platného v době vydání karty.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (resp. magistrátu), bez ohledu na to, kde má žadatel trvalý (příp. přechodný) pobyt. Kartu je nutno vyzvednout na tomtéž místě, kde byla podána žádost.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Spolu se žádostí je nutno předložit:
  • platný řidičský průkaz,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, včetně platného dokladu o pobytu),
  • fotografii pořídí v případě potřeby úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností při podání žádosti.
Podání žádosti se podepisuje na podpisovém tabletu na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, podpis žadatele je jedním z údajů uvedených na kartě.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.     

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 
U žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem Evropské unie Ministerstvo dopravy prověřuje, zda jim již karta nebyla vydána jiným členským státem Evropské unie, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidič je povinen převzít na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností kartu osobně.
Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 8 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 
Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl).
Karta se vydá do 8 pracovních dnů.
 
Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených digitálním tachografem nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je povinen odevzdat kartu do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 
V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 
K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, a zde vyplnit reklamační protokol.
 
Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.
 
Nová karta se v případě oprávněné a uznané reklamace (nefunkční karta) vydá do 8 pracovních dnů bezplatně, v případě neoprávněné reklamace (fyzicky poškozená karta, funkční karta) je nutné požádat o obnovu karty, která bude vydána ve lhůtě do 8, resp. 15 pracovních dnů a je zpoplatněna.
 
Kartu je nutno vyzvednout na tomtéž místě, kde byla podána žádost o reklamaci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být řidiči uložena pokuta dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Co dělat v případě, přestane-li karta nebo záznamové zařízení (digitální tachograf) během jízdy správně fungovat?
  • Jestliže je karta poškozena nebo nefunguje správně (popř. byla ztracena nebo odcizena), vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje pak doplní daty, číslem karty, příp. jménem a číslem řidičského průkazu, a potvrdí svým podpisem.
  • Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty, řidič jej podepíše a připojí ke kartě.
Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
  • Je nutno požádat o obnovu karty - viz odkaz „Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány“.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy    
- Digitální tachograf

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor agend řidičů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení. 

Zpět na výpis článků