Karta podniku

Karta podniku
07.03.2023 13:39:15|Paměťové karty (digitální tachograf)
Karta podniku

Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf

Paměťová karta podniku slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.

Držitel karty je oprávněn používat pouze tu kartu, která:
 • je vydána na jeho osobu (fyzickou či právnickou)
 • není vadná 
 • nevypršela její platnost
 • nebyla nahlášena jako ztracená nebo odcizená
Držitel karty dále nesmí být držitelem paměťové karty dílny.

Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

Žadatel o vydání karty
 • fyzická nebo právnická osoba, která je dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy, jejichž provoz musí být sledován pomocí digitálního tachografu.
 • Za právnickou osobu může jednat fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jejím zástupcem.

Kam se obrátit?

Kartu si můžete vyřídit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže. Tedy nebere se ohled na sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby.

document.png Co s sebou na úřad?

Fyzická osoba:
 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • plnou moc (v případě, že se nechá fyzická osoba zastupovat).
Právnická osoba:
 • doklad totožnosti jednající osoby (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • plnou moc (v případě, že vyřízení zajišťuje jiná osoba než jednatel společnosti)
Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem (jednající osobou) podepsána.

 krizek.png Správní poplatek činí 700 Kč a platí se při podání žádosti. 

krizek.pngPříslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá kartu do 15 pracovních dnů od podání žádosti.
Poškození, nefunkčnost karty

 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji kterémkoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (obnovu karty).
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 
Ztráta a odcizení karty 

 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 
Změny údajů v kartě

 • Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.


Reklamace karty

 • V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a zde vyplnit reklamační protokol.
 • Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.


Obnovení karty

 • Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty.

vykricnik-(1).pngDržitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k zneužití údajů na záznamovém zařízení. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.Další informace, potřebné dokumenty nalezete ZDE.

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.
Zákon č. 111/1994 SB., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací Zpět na výpis článků