Uzavírka

Uzavírka
24.09.2020 9:00:00|Pozemní komunikace
Uzavírka

Uzavírka pozemní komunikace

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení.
Toto povolení uděluje příslušný silniční správní úřad, který také rozhoduje o případné objížďce.

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemních komunikací, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčeným správním úřadem).

K podání žádosti je oprávněn pouze ten, v jehož zájmu se má uzavírka uskutečnit.

Existují dva typy uzavírek:

 • částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice),
 • úplná.

Správní úřad žádost projednává s vlastníky (správci) pozemních komunikací dotčených uzavírkou a objížďkou, dále s dotčenými obcemi, provozovatelem dráhy a případně také Policií České republiky. K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit jejich vyjádření. Pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravního úřadu.

Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a bydliště (sídlo) žadatele. 

Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

document.png Co s sebou na úřad?

 • žádost o povolení uzavírky, která musí obsahovat:
  • přesné určení uzavírky
  • dobu trvání uzavírky
  • důvod uzavírky
  • návrh trasy objížďky
  • harmonogram stavebních prací (je-li doba trvání uzavírky delší než 3 dny a jedná-li se o stavební práce)
  • kontakt na zodpovědného pracovníka
  • (podrobnosti uvádí § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající).

 

krizek.png Vyřízení žádosti je bez poplatků
 

Nkrizek.pngejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.
Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

 

Neoprávněné uzavření pozemní komunikace, zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může úřad udělené povolení omezit nebo zrušit.

 

paragraf-final.jpgfPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
předložit občanský průkaz nebo pas

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz 

Zpět na výpis článků