Zápis ojetého vozidla ze státu EU

Zápis ojetého vozidla ze státu EU
22.01.2021 15:38:07|Registr vozidel
Zápis ojetého vozidla ze státu EU

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ojeté silniční vozidlo, dovezené z jiného členského státu Evropské unie

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.
 

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png
 Co s sebou na úřad?

 • žádost o zápis silničního vozidla do registru
 • doklad totožnosti
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
 • doklad o technické způsobilosti: technický průkaz a osvědčení o registraci vydané jiným členským státem
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, pokud vozidlo nemá typové schválení výrobce WVTA nebo jehož typ nebyl schválen ministerstvem nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu, pokud nejsou obsaženy dokladu o technické způsobilosti
 • doklad o technické prohlídce vozidla
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu nebo o uděleném azylu v ČR; jedná-li se o občana jiného členského státu EU doklad o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (v případě zápisu do šesti měsíců od první registrace nebo menšího nájezdu kilometrů než 6 000
   

krizek.png  Správní poplatek činí 800 Kč (u vozidla s nejméně 4 koly), 700 Kč (přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti), 500 Kč (přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti), 500 Kč  (motocykl nad 50 cm3), 300 Kč (motocykl do 50 cm3)
U silničních vozidel kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3, je nutné rovněž uhradit poplatek 10 000 Kč (EURO 0), 5 000 (EURO 1), 3 000 Kč (EURO 2) (na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků).​

krizek.png
 Značky jsou vystaveny bezodkladně (zravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků