Zánik silničního vozidla

Zánik silničního vozidla
12.11.2020 11:22:13|Registr vozidel
Zánik silničního vozidla

Zánik silničního vozidla

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla). 

Požádat o zápis zániku vozidla musí vlastník vozidla nejpozději do 10 dnů od předání provozovateli zařízení ke sběru autovraků nebo od zničení vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. 
document.png
POZOR!
Zaniklé vozidlo nelze znovu zaregistrovat.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png
 Co s sebou na úřad?

  • žádost o zápis zániku vozidla
  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla vydaný Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR nebo obdobným orgánem jiného státu
  • doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle § 13 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidla n pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • odevzdejte osvědčení o registraci vozidla
  • odevzdejte tabulky registrační značky
Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

krizek.png  Vyřízení zániku vozidla je zdarma.

krizek.png
  Celý úkon se provádí bezodkladně (zejména na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků