Zápis zatím neregistrovaného vozidla

Zápis zatím neregistrovaného vozidla
12.11.2020 10:37:55|Registr vozidel
Zápis zatím neregistrovaného vozidla

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové, dosud neregistrované silniční vozidlo

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png
 Co s sebou na úřad?

 • žádost o zápis silničního vozidla do registru
 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
 • doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu nebo o uděleném azylu v ČR; jedná-li se o občana jiného členského státu EU doklad o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce
 • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u vozidel právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající)
 • doklad o technické způsobilosti: technický průkaz, nebo prohlášení o shodě (COC list), nebyl-li technický průkaz vydán, nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu, pokud nejsou obsaženy dokladu o technické způsobilosti
 • doklad o technické prohlídce
 • protokol o evidenční kontrole, nejedná-li se o nové vozidlo
 • zelenou kartu (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty (v případě pořízení nového dopravního  
 • prostředku z jiného členského státu)


  krizek.png  Správní poplatek činí 800 Kč (u vozidla s nejméně 4 koly), 700 Kč (přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti), 500 Kč (přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti), 500 Kč  (motocykl nad 50 cm3), 300 Kč (motocykl do 50 cm3)
  krizek.png
    Celý úkon se provádí bezodkladně (zejména na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

  Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759

 Zpět na výpis článků