Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.
24. 8. 2017 11:00:55|Řidičské průkazy

03. Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci

Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU), který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců je povinen požádat o jeho výměnu za český řidičský průkaz, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, pokud jde o občana České republiky, nebo ode dne,  kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, a  to na základě žádosti o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz vydaný cizím státem může být uznán k výměně za český řidičský průkaz, pouze za předpokladu, že svým provedením bude odpovídat požadavkům (vzoru řidičského průkazu) stanovených Úmluvou o silničním provozu (1968) nebo Úmluvou o silničním provozu (1949).  – viz Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvami.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem. Žádost o řidičský průkaz je nutné podat osobně.
 
Vyrobený řidičský průkaz je poté nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan České republiky, pokud se vrací do České republiky a má zde trvalý pobyt a zároveň v držení řidičský průkaz vydaný cizím státem, má povinnost si požádat o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne vrácení se do České republiky.

Cizinec (občan nečlenského státu EU), který má na území České republiky trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok a zároveň v držení řidičský průkaz vydaný cizím státem, má povinnost si požádat o jeho  výměnu za český řidičský průkaz, a to do 3 měsíců ode dne  povolení trvalého pobytu, nebo přechodného pobytu na území České republiky na dobu delší než 1 rok.

Dostavením se na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa pobytu na území České republiky.

V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o výměnu platného řidičského průkazu vydaného cizím státem za český řidičský průkaz (podání žádosti o vydání řidičského průkazu).

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na  obecním úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa povoleného pobytu na území České republiky.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:
  • platný doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz vydaný cizím státem ,
  • jednu  průkazovou fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech,
  • „Čestné prohlášení“ (volnou formou), že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení,
  • povolení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 1 rok na území České republiky.  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je od data 19.01.2013 tisknuta přímo ze systému registru řidičů, a tudíž vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Tento úkon není zpoplatněn.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český řidičský průkaz  bude vystaven do 20 dní, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání řidičského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Není možné využít tuto elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
  

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Kde získáte bližší informace: místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,  Ministerstvo dopravy
V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 8.8.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 8.8.2017

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Pokud chcete řídit na území České republiky motorové vozidlo, a Váš řidičský průkaz neodpovídá výše uvedenému, musíte nejdříve po absolvování výuky a výcviku v autoškole složit zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V případě pochybností prosím kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (magistrát).

Zpět na výpis článků