Odevzdání řidičského průkazu

Odevzdání řidičského průkazu
01.10.2020 9:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Odevzdání řidičského průkazu

Odevzdání českého nebo mezinárodního řidičského průkazu

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). 

Jedná se typicky o tyto případy  
 • řidiči bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů
 • řidiči byl udělen zákaz řízení 
 • řidiči bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato
 • řidičské oprávnění bylo pozastaveno podle exekučního řádu 
 • úmrtí držitele řidičského oprávněno
V případě povinnosti odevzdání řidičského průkazu je potřeba dostavit se na příslušný úřad podle místa obvyklého bydliště.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.


document.png
POZOR!
Na odevzdání řidičského průkazu je maximálně 5 pracovních dní.

 

 • u „vybodování“ je lhůta 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů
 • u zákazu řízení či odklonů v trestním řízení je lhůta 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí/rozsudků v předmětné věci 
 • u podmínění, pozastavení, omezení, odnětí řidičského oprávnění je lhůta 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, pozastavení, omezení, odnětí řidičského oprávnění
 • u pozastavení řidičského oprávnění dle exekučního řádu je lhůta 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl řidiči doručen exekuční příkaz o pozastavení řidičského oprávnění

  document.png Co s sebou na úřad?

 • ​platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz

document.png
 O odevzdání průkazu Vám vydá příslušný úřad „Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu"

krizek.png


Pokud porušíte povinnost odevzdat řidičský průkaz (v případech pozbytí řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění apod.), dopouštíte se přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši od  2 500 Kč do 5 000 Kč.

 

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků