Režim se členskými státy EU

Režim se členskými státy EU
27.04.2018 14:54:57Linková osobní doprava

Povolovací řízení mezinárodních linek v režimu se státy EU, Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem

1. Žádost o udělení povolení


O povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy může zažádat jakýkoliv dopravce, který je držitelem oprávnění k provozování mezinárodní dopravy, tj. licence Společenství, tzv. Eurolicence (dle článku 4 nařízení (ES) č. 1073/2009 a § 33a zákona o silniční dopravě) a má sídlo, resp. místo trvalého pobytu, na území Evropské unie. Žadatel může podat žádost v kterémkoliv ze států, kde má plánovaná mezinárodní linka koncovou zastávku. Žadatel není při podání omezen na stát, kde má své sídlo (provozovnu). V České republice se žádosti podávají písemně, prostřednictvím datové schránky, poštou nebo na podatelnu Ministerstva dopravy, odboru silniční dopravy, oddělení mezinárodní osobní dopravy.
Žádost podává tzv. řídící dopravce, je - li více žadatelů, který za ostatní dopravce, kteří jsou členy sdružení, vyřizuje formální záležitosti týkající se povolovacího řízení. Tento dopravce může být uveden v žádosti sám nebo spolu s ním žádají tzv. partneři (členové sdružení, či poolu), na jejichž jméno je poté rovněž vystaveno povolení – partnerům se vydává stejnopis povolení. Dále mohou být dopravci také v pozici tzv. subdodavatelů. Právní zodpovědnost za provoz konkrétního spoje či celé linku mají ti dopravci, na jejichž jméno je povolení vystaveno.

Podaná žádost musí mít formu a náležitosti předepsané nařízením, resp. jeho prováděcím předpisem nařízením č. 361/2014 (viz příloha), které stanoví vzor formuláře žádosti: viz příloha

Vzor vyplněné žádosti s pokyny - viz příloha

Žádost musí obsahovat tyto přílohy:


◦ jízdní řád (viz vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy)
◦ sazby jízdného (ceník)
◦ ověřený opis licence Společenství pro mezinárodní silniční přepravu cestujících na cizí účet podle článku 4 nařízení (ES) č. 1073/2009
◦ informace o druhu a objemu dopravy, kterou žadatel zamýšlí provozovat, jde-li o žádost o nově zaváděnou dopravu, nebo kterou provozoval, jde-li o žádost o prodloužení povolení;
◦ mapa o vhodném měřítku, na které je vyznačena trasa a místa nástupu a výstupu cestujících;
◦ jízdní plán umožňující kontrolu dodržování právních předpisů Společenství o dobách řízení a odpočinku (článek 16 bod 2,3 nařízení č. 561/2006 - viz příloha) – nejlépe ve formě přehledné tabulky

Požadavek povolení kabotáže, vysvětlující a další podstatné informace uveďte do kolonky č. 12 žádosti nazvané: „Případné další informace“.

Správní řízení o udělení povolení je zahájeno dnem podání žádosti. V případě neúplné žádosti může správní orgán rozhodnout o přerušení řízení do doby kompletace žádosti.
Po obdržení stanovisek dopravních úřadů a zahraničních povolovacích je vydáno rozhodnutí o vydání (nevydání) povolení a samotné povolení k provozování předmětné linky.
V souladu s článkem 8 odst. 3 nařízení č. 1073/2009 (viz příloha) rozhodne povolující orgán o žádosti do 4 měsíců ode dne podání, s výjimkou případu, kdy nedojde k dohodě mezi zahraničními povolujícími orgány (článek 8 odst. 7, 8, 9 nařízení č. 1073/2009).

V případě, že MD rozhodne o žádosti kladně, je dopravci osobně, případně osobě oprávněné jednat jeho jménem a na jeho účet na základě plné moci (vzory plné moci v příloze) předáno rozhodnutí spolu s požadovaným počtem povolení (dle počtu uvedeného v žádosti) a zároveň je podepsán protokol o převzetí rozhodnutí povolení a pokud si dopravce přeje, aby povolení nabylo okamžitě právní moci, případně rovněž i protokol o vzdání se práva podat proti předmětnému rozhodnutí rozklad.

Za vydání povolení je dle § 5 odst. 1 Pol. 34 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírán poplatek ve výši 5000,- Kč. Správní poplatek je obvykle vybírán v kolcích při převzetí povolení. Na Ministerstvu dopravy není možné kolky obstarat. Platbu je možné rovněž uhradit převodem na účet Ministerstva dopravy. Správní poplatek se hradí v základní výši 5000,- Kč bez ohledu na počet dopravců, kterým je povolení vydáváno.

2. Žádost o prodloužení povolení


V případě, že dopravce podá žádost o prodloužení povolení k provozování již povolené mezinárodní linkové osobní dopravy, které končí platnost uděleného povolení, je v souladu s nařízením (ES) č.1073/2009 aplikován totožný postup jako při udělování nového povolení.

3. Žádost o změnu povolení


Žádost o změnu povolení je podávána na totožném formuláři jako žádost o udělení povolení. Prakticky jsou změny členěny na změny drobné a velké. Toto členění je v zásadě odvislé od posouzení povolujícího orgánu a obvykle je hranice mezi změnou drobnou a velkou poměrně křehká. Obecně lze ale říct, že za změnu drobnou, kterou je možno schválit bez předchozího souhlasu ostatních dotčených zahraničních povolovacích orgánů a dotčených dopravních úřadů, je považována taková změna, která se žádným podstatným způsobem nedotkne území zahraničního povolovacího orgánu, resp. území dotčeného dopravního úřadu:

▪ drobný časový posun v časovém rozložení spojů,
▪ odebrání spoje, zastávky, dnů provozu, atd.

Většími změnami, které je nutno předkládat ke stanovisku zahraničním povolovacím orgánům, resp. dotčeným dopravním úřadům je myšleno např.:

▪ přidání spoje,
▪ změna zastávek či přidání zastávek
▪ změna dnů provozu,
▪ změna trasy

V případě, že změna vyžaduje vydání nového povolení, je za vydání povolení vybírán správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.

4. Schvalování jízdních řádů


Jízdní řád mezinárodní linkové osobní dopravy musí obsahovat náležitosti stanovené ve vyhlášce č.122/2014 Sb.,o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.
Jízdní řád je schvalován jako příloha - je neoddělitelnou součástí povolení.
Každá změna jízdního řádu podléhá předchozímu schválení Ministerstva dopravy a je nutné postupovat dle postupu předepsaném v bodě 3, kapitole Žádost o změnu povolení. Pokud se jedná o změny jízdního řádu, které nevyžadují vydání nového povolení, nevybírá se správní poplatek 5000 Kč.
Doprava se na předmětné lince vykonává podle schváleného jízdního řádu, jež tvoří neoddělitelnou součást povolení. Dopravce je povinen dodržovat schválený jízdní řád. Jakákoliv změna jízdního řádu podléhá předchozímu schválení Ministerstva dopravy a musí být zveřejněna nejméně 7 dnů před počátkem její platnosti.
Dopravci mají povinnost každé schválení jízdního řádu (i veškeré změny) nahlásit právnické osobě pověřené v České republice vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech, tj. společnosti CHAPS spol. s r.o., a to v jednotném formátu dat (viz příloha) pro zpracování jízdních řádů stanoveným Ministerstvem dopravy.
Jedná-li se o společný jízdní řád více dopravců, pak dle ustanovení § 5 odst. Vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, musí být na takovém JŘ uvedeno, které spoje každý z dopravců zabezpečuje.

Upozorňujeme, že dopravce má nejenom právo, ale i povinnost dodržovat schválený jízdní řád, tedy provozovat spoje tak, jak je ve schváleném jízdním řádu uvedeno.

5. Odejmutí povolení na žádost dopravce


V souladu s čl. 10 nařízení č. 1073/2009 a ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě může dopravce požádat o odejmutí povolení i před koncem doby jeho platnosti. Žádost o odejmutí povolení musí být odůvodněna. V případě že linku provozuje více dopravců (členů sdružení), musí být součástí žádosti o odejmutí povolení souhlas všech členů sdružení. Povolení pozbývá platnosti 3 měsíce po doručení žádosti. Tato lhůta může být v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 nařízení č. 1073/2009 zkrácena na 1 měsíc v případě, že důvodem podání žádosti o odejmutí povolení je neexistence poptávky po přepravě na dané lince.

6. FAQ (často kladené dotazy)

Kolikrát ročně může dopravce požádat o změnu jízdního řádu?

Na rozdíl od vnitrostátní dopravy nejsou v mezinárodní autobusové dopravě stanovené pevné termíny pro podání žádostí o změnu jízdního řádu, a žádost tak dopravce může podat kdykoliv. Je však třeba mít na paměti lhůty stanovené nařízením č. 1073/2009 a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Za jakých podmínek může dojít k odebrání povolení?

K odebrání povolení k provozování mezinárodní autobusové dopravy může dojít v případě závažného porušení právních předpisů v silniční dopravě. Povolení je také možné odebrat na základě žádosti dopravce.

Co může dopravce udělat, pokud chce omezit částečně nebo úplně provoz?

Pokud dopravce nemůže ve schválené časy krátkodobě jezdit, může podat žádost o změnu jízdního řádu, kde jízdní řád omezí pomocí negativních značek. V případě, že již nemá dopravce v úmyslu jezdit vůbec, může si podat si žádost o odebrání povolení.

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků