Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní doprav

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní dopravě)
29.08.2022 13:17:41Podnikání v silniční dopravě

 

Obecná podmínka:

a) živnostenské oprávnění - udělená koncese k předmětu podnikání silniční motorová doprava

- žádost o živnostenské oprávnění se podává na jakémkoliv živnostenském úřadě
- více informací na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/
 
Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit právnické osobě, která nemá sídlo na území České republiky, fyzické osobě, která nesplňuje podmínku pobytu na území České republiky podle živnostenského zákona, je-li jím vyžadována, nebo osobě, která je oprávněna k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném členském státě než v České republice.
UPOZORNĚNÍ: podmínky sídla v České republice není splněna, pokud má podnikatel v České republice pouze organizační složku, odštěpný závod nebo jinou formu podnikání nemající samostatnou právní subjektivitu


Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) jsou nově vymezeny tři rozsahy předmětu podnikání pro nákladní dopravu, a to:
Silniční motorová doprava:
 • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí. 
 
b) usazení 
 
Právní rámec: čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
Podmínky usazení:
 1. sídlo v dotčeném členském státě s prostorami, v nichž uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci, zejména své účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku a všechny ostatní doklady, k nimž musí mít příslušný orgán přístup k ověření, zda jsou splněné podmínky stanovené tímto nařízením
 2. poté, co je oprávnění uděleno, mít jedno nebo více vozidel, buď vlastních, nebo na základě smlouvy o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy členského státu
 3. účinně a nepřetržitě vykonávat s nezbytnými administrativními prostředky týkající se vozidel uvedených v písm. b) v provozovně umístěné v tomto členském státě, a to s příslušným technickým vybavením a zařízením
 
c) dobrá pověst
 
Právní rámec: § 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě


Dobrá pověst = bezúhonnost osoby podle živnostenského zákona, pokud nedošlo ke ztrátě dobré pověsti rozhodnutím podle § 35a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 
d) finanční způsobilost
 
Právní rámec: § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.
 
Dopravce každým rokem prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši:
 1. 9 000  EUR na první používané motorové vozidlo;
 2. 5 000  EUR na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 3,5 tuny a
 3. 900 EUR na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.
Podnik, který vykonává povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny, musí na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně:
 1. 1 800  EUR na první používané vozidlo a
 2. 900 EUR na každé další používané vozidlo.
 

Finanční způsobilost se prokazuje:
 1. na základě ročních účetních závěrek vede-li podnikatel podvojné účetnictví, daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob vede-li podnikatel daňovou evidenci
 2. bankovní zárukou
 3. pojištěním, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

 
Termín:
Trvání finanční způsobilosti podnikatel v silniční dopravě prokazuje na každý kalendářní rok nejpozději do 31. srpna


Na přepočet hodnoty eura se použije kurz platný první pracovní den měsíce října, který je zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie.:
Více informací zde: ZDE UDĚLAT PROKLIK NA DLAŽDICI FINANČNÍ ZPŮSOBILOST
e) odborná způsobilost
Právní rámec: 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.
 
Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě.


Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšného složení písemné zkoušky, která se skládá z písemného testu a případové studie, nebo orgán jiného členského státu než České republiky - klik na etesty 
http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd

 Zpět na výpis článků