Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Používání režimu OUT při činnostech řidiče
29.08.2022 13:24:45Režimy práce řidičů

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových zařízeních v silniční dopravě).
 
Režim „OUT“ lze zapnout nebo vypnout pomocí ovládání na tachografu, ale vždy se musí automaticky zrušit při  vložení nebo vysunutí karty.

V minulosti nebyl režim „OUT“ žádným tuzemským ani evropským právním aktem řešen, od 1. 10. 2020 však došlo ke změně, a to novelou vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě (konkrétně jde o § 1a této vyhlášky).
 
Nově je tedy povinností režim „OUT“ zapnout (resp. zaznamenat) při všech jízdách vykonávaných podle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006 o práci osádek v silniční dopravě. Jde o následující přepravy:
 1. vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
 2. vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
 3. zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou koupí;
 4. vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb.Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
 5. vozidly provozovanými výlučně na ostrovech nebo v regionech izolovaných od zbytku území státu s rozlohou do 2 300  km2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovým vozidlem, a které nesousedí s žádným jiným členským státem;
 6. vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5  tuny;
 7. vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících (UPOZORNĚNÍ: nově od 1. 8. 2022 není uloženo povinně vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku prostřednictvím tachografu, ačkoliv jím bude vozidlo vybaveno, kdy namísto toho je nově uloženo tento záznam vést prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně);
 8. vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
 9. vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
 10. specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
 11. speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
 12. vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;
 13. specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
 14. vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;
 15. vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály;
 16. vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 100 kilometry;
 17. vozidly nebo kombinací vozidel převážejícími stavební stroje pro stavební podnik v okruhu do 100 km od provozovny podniku, pokud řízení těchto vozidel nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
 18. vozidly používanými pro dodávky betonu připraveného k lití.
 
Při výše uvedených přepravách je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a to prostřednictvím digitálního nebo analogového tachografu, pokud je jím vozidlo vybaveno, nebo ručně, avšak výhradně v případě, kdy vozidlo není tachografem vybaveno (kromě přeprav dle čl. 13 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č 561/2006).
 
V těch případech, kdy je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, pak je povinností řidiče na tachografu nastavit režim „OUT“, a to před zahájením přepravy podle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006.
 
V těch případech, kdy je vozidlo vybaveno analogovým tachografem, pak je povinností řidiče na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvést režim mimo působnost („OUT“) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost („OUT“) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
 
Konečně v případech, kdy vozidlo není vůbec vybaveno tachografem, je řidič povinen na ručně vedený (nebo vedený prostřednictvím jiného záznamového zařízení) záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku uvést:
 1. před zahájením přepravy jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla, státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu;
 2. po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu;
 3. při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.


Zpět na výpis článků