Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
04.04.2022 12:48:45Nákladní doprava
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolami prováděnými dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) se rozumí činnost dopravních a celních úřadů, Ministerstva dopravy a Policie ČR (dále jen „kontrolní orgány“), při které jsou při silničních kontrolách a kontrolách v provozovnách dopravců kontrolováni čeští a zahraniční dopravci.

Tyto kontroly jsou zaměřené na dodržování povinností, které dopravcům zákon o silniční dopravě ukládá. Je to zejména povinnost dopravce zajistit, aby řidič dodržoval doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostní přestávky, dále povinnost zajistit, aby ve vozidle byly předepsané doklady, vztahující se k podnikání dopravce v silniční dopravě a dále doklady k převáženému nákladu. U zahraničních dopravců kontrolní orgány také kontrolují, zda mají příslušné vstupní povolení. Specifickou oblastí kontrolní činnosti je pak kontrola přeprav nebezpečných věcí (např. pohonných hmot), při které kontrolní orgány kontrolují, zda dopravci splňují podmínky stanovené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).

Počet kontrol, které musí výše uvedené kontrolní orgány za rok provést, je stanoven vyhláškou č. 522/2006, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, a podle níž musí být zkontrolovány nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. Česká republika tuto povinnost dlouhodobě splňuje.

Je-li při výše uvedených kontrolách zjištěno porušení, zasílá kontrolní orgán podnět dopravnímu úřadu, na jehož území bylo porušení zjištěno nebo Ministerstvu dopravy (v případě mezinárodní autobusové linkové silniční dopravy osob) a zjistí-li tyto úřady, že byl porušen právní předpis, je zahájeno správní řízení.
 

Výsledky kontrol silniční dopravy:


Výsledky za rok 2017

Výsledky za rok 2018

Výsledky za rok 2019

Výsledky za rok 2020

Výsledky za rok 2021

Zpět na výpis článků