Evropská unie na železnici - Interoperabilita

Evropská unie na železnici - Interoperabilita
Evropská unie na železnici
Evropská unie na železnici - Interoperabilita

EU - železniční interoperabilita

 

• Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost

• Technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního evropského železničního systému

• Technické specifikace pro interoperabilitu vysokorychlostního  evropského železničního systému

Poznámka:
Po účinnosti směrnice 2008/57/EU se nové samostatné technické specifikace pro interoperabilitu pro vysokorychlostní železniční systém zpravidla nevydávají. Nové technické specifikace obsahují technické parametry pro konvenční i vysokorychlostní železniční systém.

•  Evropská právní úprava pro evropské schvalování lokomotiv

 

DOKUMENTY

Prováděcí plán TSI PRM v České republice

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU ERTMS (září 2017)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI ENE (energetika)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU RINF (registry infrastruktury)

• Platná verze NÁRODNÍHO IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU TSI SRT (bezpečnost v tunelech)
a SEZNAM TUNELŮ

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Sdělení Komise 2016/C 249/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu

Toto doporučení nahrazuje doporučení 2011/622/EU.

Doporučení Komise 2014/897/EU ze dne 5. prosince 2014 o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES

Doporučení 2011/217/ES se zrušuje.

Sdělení Komise 2013/C 345/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Příručka pro používání technických specifikací pro interoperabilitu (Evropská agentura pro železnice)

Rozhodnutí č. 1/2011 Výboru zřízeného podle dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Sdělení Komise 2011/C 214/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracování)
Text s významem pro EHP.
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Konsolidované znění směrnice 2008/57/ES (stav k 1.1.2015)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

 

Aktuality

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 09. srpna 2021).
Tato směrnice se nepoužije na projekty, u nichž byl postup udělení povolení zahájen před 10. srpnem 2023.

 

Archiv 2020 

• V Úředním věstníku EU č. L 165 byla dne 27.5.2020 vyhlášena 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

• V Úředním věstníku EU bylo dne 30. března 2020 vyhlášeno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

V Úředním věstníku EU č. L 84 bylo dne 20. března 2020 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Archiv 2019

V Úředním věstníku EU č. L 139I byla dne 27. 05. 2019 vyhlášeno:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP)
 

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)
 

Archiv 2018

• V Úředním věstníku EU č. L 90/66 bylo dne 06.04.2018 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(Text s významem pro EHP)
 

Archiv 2017

• V Úředním věstníku EU č. L 210/5 bylo dne 15. 08. 2017 vyhlášeno

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) 
(Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 3/6 bylo vyhlášeno dne  6. ledna 2017 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.
 

Archiv 2016

• V Úředním věstníku EU L 158 bylo dne 15.6.2016 vyhlášeno Nařízení  Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU L 153 bylo dne 10. 06. 2016 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) 2016/912 ze dne 9. června 2016, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie

• V Úředním věstníku EU L 138 byla vyhlášena dne 26. května 2016

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

• V Úředním věstníku EU L 88/26 bylo vyhlášeno dne 5. dubna 2016 Nařízení Komise (EU) 2016/527 ze dne 4. dubna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).

 

Archiv 2015

• V Úředním věstníku EU L 165/1 bylo dne 30.6.2015 vyhlášeno

Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 20.7.2015). Použije se od 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU L 150/10 bylo dne 17.6.2015 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 7. července 2015). Použije se ode dne 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. 55/2 bylo dne 26.2.2015 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému

V Úředním věstníku EU č. L 3 byly dne 7.1.2015 vyhlášeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 27. 1. 2015).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se ode dne 16. června 2015, s výjimkou článku 7, který se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost
.

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2014) 9909)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2015.

 

Archiv 2014

• V Úředním věstníku EU č. L 355 byly dne 12. prosince 2014 vyhlášeny:

Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 1. ledna 2015.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.

Doporučení Komise 2014/897/EU ze dne 5. prosince 2014 o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES

Doporučení 2011/217/ES se zrušuje.

• V Úředním věstníku EU č. L 356 byly dne 12. prosince 2014 vyhlášeny:

Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/217/ES a 2011/275/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/164/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.

Rozhodnutí 2008/284/ES a 2011/274/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí Komise 2008/232/ES a 2011/291/EU se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2008/163/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla - hluk", kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Rozhodnutí 2011/229/EU se s účinností od 1. ledna 2015 zrušuje.

Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech a použije se od 1. ledna 2015.
Nařízení (ES) č. 62/2006 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost (dne 1. ledna 2015).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784)
Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice. a použije se od 1. ledna 2015.
Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2015.

Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
Toto doporučení nahrazuje doporučení 2011/622/EU.

• V Úředním věstníku EU č. L 177/9 bylo vyhlášeno dne 17. 6. 2014 Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. L 70/20 byla vyhlášena dne 11. 3. 2014 Směrnice Komise  2014/38/EU ze dne 10. března 2014, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk

(Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 31. března 2014).

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2015.

 

Archiv 2013

• V Úředním věstníku EU č. L 328 bylo dne 7. 12. 2013 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. 12. 2013).Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

• V úředním věstníku EU č. L 323 bylo vyhlášeno dne 4. prosince 2013 Rozhodnutí Komise 2013/710/EU ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013) 8377)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014. Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

• V Úředním věstníku EU č. L 322 ze dne 3.12.2013 bylo vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (4. 12. 2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V úředním věstníku Evropské unie L 104 bylo dne 12. dubna 2013 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES.

Rozhodnutí 2006/861/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (13.4.2013). Použije se ode dne 1. ledna 2014. Avšak povolení k uvedení do provozu může být uděleno na základě TSI stanovené v příloze tohoto nařízení kromě bodu 7.1.2 již před 1. lednem 2014.

• V úředním věstníku Evropské unie L 84 bylo dne 23. března 2013 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 280/2013  ze dne 22. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému

Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 24. března 2013.

• V Úředním věstníku Evropské unie L 68 byla dne 12. března 2013 vyhlášena Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 2. dubna  2013.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014.

 

Archiv 2012

• V úředním věstníku EU L 345 bylo dne 15. prosince 2012 vyhlášeno Rozhodnutí Komise  2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 8075).

Tímto rozhodnutím se zrušují  rozhodnutí 2008/231/ES a 2011/314/EU s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.

• V Úředním věstníku EU L 316 bylo dne 14. listopadu 2012 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2012) 7325)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013

• V Úředním věstníku EU L 217 bylo dne 14. srpna 2012 vyhlášeno

Rozhodnutí Komise 2012/462/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/731/ES, 2002/732/ES, 2002/733/ES, 2002/735/ES a 2006/66/ES a zrušuje rozhodnutí 2002/730/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4982

Rozhodnutí Komise 2012/463/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES o technických specifikacích pro interoperabilitu  (oznámeno pod číslem C(2012) 4984) 

Rozhodnutí Komise 2012/464/EU ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES, 2008/163/ES, 2008/164/ES, 2008/217/ES, 2008/231/ES, 2008/232/ES, 2008/284/ES, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU a 2011/314/EU o technických specifikacích pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2012) 4985)

• V Úředním věstníku EU č. L 194 bylo dne 21. 7. 2012 vyhlášeno

Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému

• V Úředním věstníku EU č. L 104 bylo dne 18. dubna 2012 vyhlášeno
Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. dnem 8. května 2012.

• V Úředním věstníku EU  č.  L 51/3 bylo dne 23. února 2012 vyhlášeno  Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému  (oznámeno pod číslem K(2012) 172).

 Toto rozhodnutí se použije šest měsíců po jeho oznámení členským státům.

 Rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES se zrušují. Jejich ustanovení se však nadále používají, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu s TSI, jež tvoří přílohu uvedených rozhodnutí, a nevyžaduje-li žadatel použití tohoto rozhodnutí v souvislosti s projekty, které se týkají nových, obnovených nebo modernizovaných subsystémů – projekty, které jsou již značně rozpracované nebo jsou předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.

 

Archiv 2011

• V Úředním věstníku EU č. L 264 bylo dne 8.10.2011 vyhlášeno  Prováděcí rozhodnutí Komise  2011/665/EU ze dne 4. října 2011  o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974). Text s významem pro EHP.

Toto rozhodnutí se použije od 15. dubna 2012.

• V Úředním věstníku č. L 256/1 bylo dne 1. 10. 2011 vyhlášeno Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011  o  společných specifikacích registru železniční infrastruktury  (oznámeno pod číslem K(2011) 6383) (Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 16. března 2012.

• V Úředním věstníku EU č. L 144 bylo dne 31. května 2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011 o technické  specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 3099). Text s významem pro EHP.

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2012. Rozhodnutí Komise 2006/920/ES se ruší s platnosti od 1. ledna 2012.

• V Úředním věstníku EU č. L 139 bylo dne 26. května 2011 vyhlášeno

Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému  (oznámeno pod číslem K(2011) 2737) (1)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 126 bylo dne 14.5.2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2741).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 126 bylo dne 14.5.2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2740).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 123 dne 12.5.2011 bylo vyhlášeno Nařízení Komise  (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. , tj. dne 13. 5. 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. L 122 bylo dne 11.5.2011 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 1. 6 2011.  

Subjektům odpovědným za údržbu nákladních vozů bude vydáno osvědčení SOÚ v souladu s tímto nařízením, aniž je dotčen čl. 14a odst. 8 směrnice 2004/49/ES, ode dne 31. května 2012.

• V Úředním věstníku EU č. L 99 bylo dne 13. dubna 2011 vyhlášeno
Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému
(oznámeno pod číslem K(2011) 658). Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.

• V Úředním věstníku EU č. L 63/22 bylo dne 10.3.2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise  2011/155/EU ze dne 9. března 2011 o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství  (oznámeno pod číslem K(2011) 1536)

(Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 57/21 byla vyhlášena dne 2.3.2011 Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 57/ bylo dne 2.3.2011 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla. (Text s významem pro EHP)

Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.

 

ARCHIV 2010

• V Úředním věstníku č. L 319 bylo dne 4. prosince 2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2011.

 Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice-České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)

Odchylka se přiznává do dne 31. prosince 2018.

• ERTMS má nové logo:

logo-ERTMS.JPG

• Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179).
Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 276 bylo dne 20. října 2010 vyhlášeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 10. listopadu 2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 089 bylo dne 22.7.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/409/EU ze dne 19. července 2010 o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES

• V Úředním věstníku EU č. L 165 byla dne 30.6.2010 vyhlášena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010, o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost 20. července 2010. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 105 bylo dne 27.4.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/234/EU ze dne 26. dubna 2010,kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546).
Pouze francouzské znění je závazné.

V Úředním věstníku EU č. L 107 bylo dne 29.4.2010 vyhlášeno  Rozhodnutí Komise 2010/245/EU ze dne 28. dubna 2010,kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588).
Pouze francouzské znění je závazné.

Sdělení Komise 2010/C 97/02 v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise 2010/C 97/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

ARCHIV 2009

• V Úředním věstníku EU L 341 bylo dne 22. prosince 2009 vyhlášeno
Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 8680)
Referenční dokument bude obsahovat základní informace o vnitrostátním právním rámci každého členského státu, který se vztahuje na uvádění železničních vozidel do provozu.

• V Úředním věstníku L 273 byla dne 17. 10. 2009 vyhlášena Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP).

Transpoziční lhůta pro převedení směrnice do českého právního řádu je do 19. července 2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 194 bylo dne 25. července vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 5607)
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2009.

V Rozhodnutí se stanoví termíny pro vybudování systému ETCS na evropské železniční síti. V České republice se podle uvedeného Rozhodnutí upraví koridory:

Koridor E (I. koridor)
Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav ..... do roku 2015
Děčín - Nymburk - Kolín - Havlíčkův Brod - Brno .... do roku 2020.

• V Úředním věstníku EU, L 45, bylo vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2009/107/ES ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/861/ES a 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystémů transevropského konvenčního železničního systému
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2009.

 

ARCHIV 2008

• V Úředním věstníku EU č. L 191 byla dne 18.7.2008 vyhlášena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19. července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinností ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.

• V Úředním věstníku Evropské unie, č. L 136, bylo dne 24. května 2008 vyhlášeno Rozhodnutí Komise č. 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008,kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565)
(Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí se použije pro systémy ETCS ode dne 1. června 2008.

• V Úředním věstníku EU, č. L 104, svazek 51, ročník 2008, byla dne 14. dubna 2008 vyhlášena TSI pro vysokorychlostní železniční systém - Energie:

Rozhodnutí Komise 2008/284/ES ze dne 6. března 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 807). Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. října 2008 a nahrazuje Rozhodnutí 2002/733/ES.

• V Úředním věstníku EU, č. L 84, svazek 51, ročník 2008, byly dne 26. března 2008 vyhlášeny dvě TSI pro vysokorychlostní železniční systém:

Rozhodnutí Komise 2008/231/ES ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 356) (1)
Rozhodnutí 2008/231/ES se použije ode dne 1. září 2008 a nahrazuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES. Od 1.září 2008 se rozhodnutí Komise 2002/734/ES nepoužije.

Rozhodnutí Komise 2008/232/ES ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému  (oznámeno pod číslem K(2006) 648) (1)
Rozhodnutí 2008/232/ES se použije ode dne 1. září 2008 a zrušuje rozhodnutí Komise 2002/735/ES. Ustanovení rozhodnutí Komise 2002/735/ES se však nadále použijí, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati - projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení tohoto rozhodnutí probíhá.

• V Úředním věstníku EU č. L 77. svazek 51, ročník 2008, bylo dne 19. března 2008 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému.

Rozhodnutí 2008/217/EU zrušuje Rozhodnutí 2002/732/ES a použije se ode dne 1. července 2008.

Evropská Komise přijala koncem  roku 2007 tři nové TSI:

Rozhodnutí Komise 2008/217/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému  /K (2007) 6440 v konečném znění/
Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí 2002/732/ES a použije se od 1. července 2008.

Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému /K (2007) 6450 v konečném znění/
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.

Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému,  K (2007) 6633 v konečném znění.
Toto rozhodnutí se použije od 1. července 2008.

Evtropská komise přijala v listopadu 2007 rozhodnutí o specifikaci celostátního registru drážních kolejových vozidel:

Rozhodnutí Komise č. 2007/756/ES ze dne 9. 11. 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel, stanovená podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES /K (2007) 5357 v konečném znění/. Rozhodnutí 2007/756/ES je platné od 23. 11. 2007 (OJ 2007, L 305, str. 30).
Konsolidované znění k 01.01.2014

 

 Zpět na výpis článků