Provozuji i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny

Provozuji i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny
dom.png
Za situace, že dosud jste držitelem oprávnění k provozování koncesované živnosti pouze v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, je pro vás s ohledem na novou povinnost zavedenou unijními předpisy plnit zvláštní podmínky pro přístup na mezinárodní trh silniční dopravy a být držitelem tzv. eurolicence a jejích opisů, nejvhodnějším řešením v co největším předstihu před květnem 2022, podat u příslušného živnostenského úřadu žádost o rozšíření předmětu podnikání o rozsah „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. 

Díky tomu budete po udělení tohoto rozsahu podnikání splňovat zvláštní podmínky pro provozování živnosti ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (tzn. podmínku usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti) a následně také po nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě, budete oprávněn bez jakýchkoli překážek podnikat jakožto podnikatel v silniční dopravě provozované ve vnitrostátní silniční dopravě vozidly o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, ale také vozidly o hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny, která budou používaná v mezinárodní silniční dopravě nebo při kabotáži. Po novele zákona se vám předmět podnikání již upraví automaticky, nebudete již muset na živnostenském úřadě dále nic prokazovat ani o změnu žádat.

  POZOR! V případě, že zvolíte uvedený postup, je pro vás nejvhodnější začít řešit, v co možná největším předstihu, splnění především podmínky odborné způsobilosti a následně splnění požadavků na usazení, dobrou pověst a finanční způsobilost.

K žádosti o rozšíření předmětu podnikání podávané na živnostenském úřadě přiložíte: 
 1. doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení (viz dále), 
 2. doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla/dodávky po změně rozhodnutí o udělení koncese (viz níže u bodu usazení),  
 3. doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,  
 4. osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle nařízení (ES) č. 1071/2009, a  
 5. pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě. 
 

1. Odborná způsobilost

Podmínku odborné způsobilosti, kterou upravuje čl. 8 nařízení (ES) č. 1071/2009 v návaznosti na § 8a a 8b zákona o silniční dopravě ve spojení s § 8 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, splníte, pokud je ve smyslu § 8a zákona o silniční dopravě odborně způsobilý váš odpovědný zástupce.
 1. Splnění této podmínky se prokazuje živnostenskému úřadu při podání žádosti o rozšíření předmětu podnikání na „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ prostřednictvím osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy.
 2. Osvědčení o odborné způsobilosti vám vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených v čl. 8 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění, nebo orgán jiného členského státu než České republiky.
 3. Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo (nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky) podle místa obvyklého bydliště žadatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 4. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to testu a případové studie. Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanovuje Ministerstvo dopravy a jsou zveřejněny na webových stránkách Testy (mdcr.cz).
 

2. Usazení

Podmínku usazení splníte realizováním požadavků stanovených v čl. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění, tedy pokud:
 1. na území České republiky máte umístěné své sídlo s prostorami, v nichž budete uchovávat originály své klíčové podnikové dokumentace,
 2. budete organizovat činnost svých vozidel (používaných v mezinárodní dopravě) tak, aby se vrátila do vaší provozovny nejpozději osm týdnů poté, co opustila území České republiky,
 3. poté, co získáte koncesi (v tomto případě rozšíříte předmět podnikání o dopravu nad 3,5t), budete mít jedno nebo více vozidel (vlastních, nebo na základě smlouvy o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy), která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy České republiky,
 4. budete účinně a nepřetržitě vykonávat administrativní a obchodní činnosti s příslušným vybavením a zařízením, a to v prostorách uvedených v bodě i) a nepřetržitě řídit své činnosti v oblasti dopravy s využitím vozidel uvedených v bodě iii),
 5. budete mít obvykle a pravidelně k dispozici počet vozidel splňujících podmínky stanovené v bodě iii) a počet řidičů, jejichž obvyklou základnou je provozovna v České republice, přiměřený objemu přeprav, které budete vykonávat.
 

3. Dobrá pověst

Dobrou pověst máte, pokud jste vy, příp. váš odpovědný zástupce bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, a dobrou pověst ani jedna z těchto osob neztratila na základě pravomocného rozhodnutí podle § 35a zákona o silniční dopravě. Dobrá pověst se speciálně nedokládá, přezkoumá ji živnostenský úřad ve spolupráci s dopravním úřadem na základě podané žádosti a označení odpovědného zástupce. Podrobněji jsou požadavky dobré pověsti rozvedeny v čl. 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění.
 

4. Finanční způsobilost

Podmínku finanční způsobilosti splníte, pokud, prokážete, že disponujete kapitálem a rezervami ve výši uvedené níže s tím, že finanční způsobilost se u dodávek prokazuje jen na vozidla, kterými podnikatel provozuje mezinárodní dopravu:
Finanční způsobilost se prokazuje ve výši:. 
 • 1 800 EUR na první používané vozidlo a 
 • 900 EUR na každé další vozidlo. 
Příslušné podklady, kterými prokazujete plnění podmínky finanční způsobilosti, jsou podrobně specifikované v čl. 7 téhož nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění.
 

Eurolicence a opisy 

Splnil jste podmínky a stal jste se podnikatelem v silniční dopravě provozujícím velká vozidla a dodávky. A co dál? Nejpozději od 21. května 2022 budete povinen vybavit dodávky opisem licence Společenství (dále také „opis eurolicence“).

Uvedené pro vás tedy znamená, že musíte být držitelem licence Společenství (dále jen „eurolicence“), neboť jen na jejím základě můžete provozovat mezinárodní dopravu na území členských států Evropské unie. Musíte tedy nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský úřad podle umístění vašeho sídla, všechny dodávky, kterými budete provozovat mezinárodní dopravu a pro které budete požadovat vydání opisu eurolicence. Pokud na tato vozidla splňujete finanční způsobilost, bude vám vydána eurolicence a pro každou dodávku i opis eurolicence s tím, že jak na eurolicenci, tak na opisy eurolicence bude vytištěna poznámka „≤ 3,5 t“. 


konktat.pngStále něco není jasné? Pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz.