Provozuji i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny

Provozuji i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny
dom.png
Za situace, že jste v současné době oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a současně v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, splňujete požadavky pro provozování mezinárodní silniční dopravy dodávkami. Po nabytí účinnosti novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bude rozsah předmětu vašeho podnikání automaticky rozšířen o provozování mezinárodní silniční dopravy dodávkami.   

POZOR! Pokud od 21. února 2022 provozujete velká vozidla a rovněž dodávky, je vaší povinností na tato vozidla prokazovat finanční způsobilost, a to ve výši 900 EUR na každou dodávku, kterou provozujete mezinárodní dopravu. Vzhledem k ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je vaší povinností prokázat finanční způsobilost na tato vozidla nejpozději do 31. července 2022, resp. po přijetí novely zákona o silniční dopravě do 31. srpna 2022.

UPOZORNĚNÍ! V případě, že jste jako podnikatel v silniční dopravě velkými vozidly ustanovil odpovědným zástupcem osobu, která k vám nemá skutečnou vazbu (typicky se může jednat o smluvní vztah konaný mimo pracovní poměr např. na základě dohody o provedení práce), může tato osoba jako odpovědný zástupce řídit dopravní činnosti maximálně u čtyř různých podnikatelů v silniční dopravě a s vozovým parkem čítajícím celkem nejvýše 50 vozidel, což nově znamená součet všech velkých vozidel, kterými provozujete dopravu, a dodávek, kterými budete provozovat mezinárodní dopravu. S ohledem na počet vozidel, která provozujete, bude tedy možná nutné ustanovit odpovědným zástupcem osobu, která k vám bude mít skutečnou vazbu. Nová osoba odpovědného zástupce se hlásí živnostenskému úřadu, který ji musí schválit (odpovědný zástupce musí mít odbornou způsobilost a dobrou pověst).
 

Eurolicence a opisy 

Pokud plníte podmínky a jste podnikatelem v silniční dopravě provozujícím velká vozidla a dodávky, tak nejpozději od 21. května 2022 budete povinen vybavit též dodávky, kterými budete provozovat mezinárodní dopravu, opisem licence Společenství (dále také „opis eurolicence“).

Uvedené pro vás tedy znamená, že musíte být držitelem licence Společenství (dále jen „eurolicence“), neboť jen na jejím základě můžete provozovat mezinárodní dopravu na území členských států Evropské unie, a musíte nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský úřad podle umístění vašeho sídla, všechny dodávky, kterými budete provozovat mezinárodní dopravu a pro které budete požadovat vydání opisu eurolicence. 

Pokud jste již v současné době držitelem eurolicence, pouze požádáte dopravní úřad o vydání opisu eurolicence pro každou provozovanou dodávku, kterou budete provozovat mezinárodní dopravu. Opis eurolicence vám pak bude vydán po prokázání finanční způsobilosti pro provozovanou dodávku a po ověření, že váš odpovědný zástupce splňuje i nadále stanovené podmínky s ohledem na počet provozovaných vozidel. Eurolicence vám zůstane nadále stejná, pouze se na opisy eurolicence požadované pro dodávky nově vytiskne poznámka „≤ 3,5 t“.

Pokud velkými vozidly provozujete pouze vnitrostátní dopravu a držitelem eurolicence prozatím nejste, požádáte dopravní úřad o vydání eurolicence a jejích opisů podle počtu provozovaných vozidel, na která jste prokázal finanční způsobilost a kterými chcete provozovat mezinárodní dopravu. Eurolicence vám bude vydána bez omezení, na opisech eurolicence vydávaných pro dodávky bude uvedeno omezení „≤ 3,5 t“.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly a zároveň dodávkami je povinen prokazovat finanční způsobilost ve výši:
  • 9 000 EUR na první používané velké vozidlo, 
  • 5 000 EUR na každé další používané velké vozidlo a
  • 900 EUR na každou další používanou dodávku.

konktat.pngStále něco není jasné? Pokud máte dotazy nebo podněty ke zlepšení, můžete nám je poslat na E-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz.