Podmínky udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Podmínky udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
8. 11. 2017 13:52:25Dopravní psychologové

Žádost o udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření se podává volnou formou, platí však podmínky stanoveny v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Poněvadž jde o správní řízení, stanovuje správní řád rovněž i lhůtu a postup.
 
Žádost adresujte: Ministerstvo dopravy
                                Odbor agend řidičů
                                Nábř. L. Svobody 1222/12
                                110 15 Praha 1
 
          K udělování akreditací k provádění dopravně psychologického
          Ustanovením 87a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno: Ministerstvo dopravy udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která: 
 
a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie
    
    MD požaduje doložení ověřené kopie diplomu
 
b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou
    
    MD požaduje doložení ověřené kopie osvědčení
 
c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie
     
    MD požaduje prokázání praxe v oblasti dopravní psychologie doložením potvrzení vydané dopravním psychologem, u kterého byla prováděna supervize. Supervizorem má být zkušený odborník, proto by bylo vhodné vybrat si dopravního psychologa, který tuto profesi dlouhodobě provozuje, nikoli že ji provozuje pouze jako doplňující činnost, neboť jeho hlavní činností je klinická psychologie apod. Potvrzení vydané dopravním psychologem bude doloženo výpisem z evidence o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, kterých se žadatel o akreditaci účastnil.
 
          Praxe v dopravní psychologii se započítává až po ukončení postgraduálního studia dopravní psychologie.
 
d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.  
     
    MD požaduje doložení smlouvy či jiného právního vztahu k prostorám, doplněné stavebním plánem prostor půdorysu a označení místností, ve kterých bude prováděno dopravně psychologického vyšetření, popř. doplněného fotodokumentací prostor.
 
Vybavení pro dopravně psychologické vyšetření jsou uvedeny v § 18a odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, cituji:

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje
 
  1. místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,
  2. místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
  3. čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
  4. psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.
(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.
 
         
         Novelizace vyhlášky Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, obsahuje již podrobnější podmínky např. v § 18c  je přesně stanoven rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření.

          Uvedeným § 18a a §18c není přesně specifikováno jaké typy přístrojů a testů musí dopravní psycholog při vyšetření používat, musí však při vyšetření použít takové přístroje a testy, které umožní požadované vyšetření provést.

(Doložte, prosím, relevantní podklady vztahující se k psychologické a diagnostické technice a standardizovaným testovým systémům pro splnění podmínek výše uvedeného ustanovení. Je nutné prokázat vybavení nezbytné k posouzení psychické způsobilosti pro řízení psychologickou diagnostickou technikou a standardizovanými testovými systémy, proto žadatel doloží (daňový doklad) fakturu či jiný doklad k přístrojům a testovým bateriím, poněvadž § 87a odst. 5 písm. d) zákona o silničním provozu jednoznačně stanovuje „má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění….“.)
 
         Podkladem pro vydání rozhodnutí je vše, co má konkrétní vypovídající hodnotu a co je způsobilé z pohledu této vypovídající hodnoty osvětlit, doložit či prokázat skutečný stav věci (§ 50 správního řádu).
 
          Pokud podání splňuje náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu, a je doloženo všemi výše uvedenými náležitostmi, je správní orgán dle § 71 výše uvedeného zákona povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů.

Zpět na výpis článků