Výměna řidičského průkazu Velké Británie - informace pro britské občany žijící v České republice

Výměna řidičského průkazu Velké Británie - informace pro britské občany žijící v České republice
16.07.2021 15:01:00Aktuální témata
Výměna řidičského průkazu Velké Británie - informace pro britské občany žijící v České republice
Ministerstvo dopravy přináší základní informace týkající se problematiky prokazování obvyklého bydliště a popis konkrétních situací, se kterými se britští občasné mohou setkat při žádání o výměnu řidičského průkazu Velké Británie za český. 

Otázka:

Je možné vyměnit řidičský průkaz Velké Británie za český řidičský průkaz, když jsem přicestoval do České republiky před koncem roku 2020 za účelem pobytu, který bude trvat i po 1. 1. 2021, respektive pobývám na území České republiky již z doby před datem 1. 1. 2021?

Odpověď:

Ano, je to možné.
Povinnost výměny řidičského průkazu se na Vás nevztahuje, ale řidičský průkaz je možné vyměnit za řidičský průkaz České republiky, a to za následujících podmínek:
 • řidičský průkaz Velké Británie svým provedením musí odpovídat vzorům řidičských průkazů, které jsou stanoveny v Úmluvách o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949), jedná se pouze o řidičské průkazy ve formátu plastové karty,
 • žadatel o výměnu řidičského průkazu musí mít na území České republiky obvyklé bydliště.
Obvyklým bydlištěm se rozumí:
 • trvalý pobyt na území České republiky,
 • pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území České republiky, pak se jedná pobyt na území České republiky, který je v trvání alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.
Obvyklé bydliště je místem, kde se daná osoba usídlila, skutečně na daném místě pobývá a je s daným místem velmi úzce spjata, a to ve smyslu, pobytových náležitostí (nájemní smlouva, soužití ve společné domácnosti) ve spojitosti s provázaností na orgány veřejné správy (placení daní, úhrada sociálního a zdravotního pojištění, registrace vozidla), a zároveň také souvislost s výkonem práce či samostatné výdělečné činnosti na území České republiky.
Institut „obvyklého bydliště“ vyplývá ze  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech v platném znění, kde pojem „obvyklé bydliště“ je vymezen v čl. 12. (Česká republika jako členský stát Evropské unie je povinna se právními předpisy Evropské unie řídit).

Obvyklé bydliště je možné prokázat následujícími důkazními prostředky, ze kterých je možné vyhodnotit úzkou vazbu s místem, kde skutečně pobýváte.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů), který danou oblast na území České republiky upravuje, v § 109 odst. 7 písm. f) stanoví výčet dokladů, které je možné doložit k žádosti o výměnu řidičského průkazu Velké Británie za český řidičský průkaz (potvrzení o přechodném pobytu, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku).

Jedná se o demonstrativní, tj. příkladný výčet těchto důkazních prostředků, které sami o sobě neprokazují obvyklé bydliště na území České republiky, nicméně je třeba je v rámci řízení o výměně řidičského průkazu předložit. Tyto důkazy jsou vyhodnoceny příslušným úřadem ve vzájemné souvislosti a dle konkrétní životní situace. Tzn. předložení výše uvedených podkladů samo o sobě negarantuje vyhovění žádosti o výměnu. Mohou a nastávají situace, kdy je třeba doložit další důkazní prostředky, kterými bude možné prokázat úzký vztah mezi osobu a daným místem, kde žije, tj. je naplněno obvyklé bydliště ve smyslu, jak právního předpisu České republiky, tak právního předpisu Evropské unie. K jejich doložení můžete být vyzvání příslušným úřadem, který projednává Vaši žádost.

Možné další důkazní prostředky k prokázání obvyklého bydliště na území České republiky:
 • soužití manžel – manželka – např. oddací list,
 • soužití druh - družka – např. doklady prokazující společné soužití (společné hrazení poplatků spojených s užíváním bytu),
 • rodný list dítěte,
 • školní docházka dětí,
 • úhrada zdravotního pojištění (průkaz zdravotní pojišťovny),
 • úhrada sociálního pojištění,
 • registrace vozidla,
 • placení daní,
 • založený účet v bance,
 • smlouva s mobilním operátorem, smlouva k nájmu kabelové televize,
 • Opencard, Lítačka nebo obdobný průkaz,
 • permanentka do fitness centra.
K žádosti o výměnu řidičského průkazu Velké Británie za český řidičský průkaz je tedy nutné doložit:
 • řidičský průkaz Velké Británie,
 • platný doklad totožnosti,
 • doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky – pokud nemáte na území České republiky povolen trvalý pobyt.
Výměna řidičského průkazu je zpoplatněna správním poplatkem v částce 200 Kč.

1. životní situace

Přicestoval jste do České republiky v roce 2019.
Žijete na území České republiky celá rodina – manželka/manžel a děti.
Jste držitelem platného řidičského průkazu Velké Británie.

Návrh řešení:

Obrátíte se na Obecní úřad obce s rozšířenou působností (seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy) a k žádosti o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho výměny doložíte následující podklady:
 • řidičský průkaz Velké Británie,
 • platný doklad totožnosti,
 • doklady prokazující obvyklé bydliště:
  • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky,
  • nájemní smlouvu – nejlépe pokud jsou uvedeny všechny osoby žijící ve společné domácnosti, z čehož lze dovodit, že se jedná o rodinné vazby,
  • úhrada sociálního a zdravotního pojištění,
  • potvrzení o školní docházce dětí,
  • případně registrace vozidla na území České republiky,
  • platnou pracovní smlouvu, z níž je patrno, že pracovní činnost je vykonávána na území České republiky.

2. životní situace

Přicestoval jste do České republiky v lednu roku 2020.
Působíte jako OSVČ.
Jste vlastníkem nemovitosti.
Máte přítele/přítelkyni.

Návrh řešení:

Obrátíte se na Obecní úřad obce s rozšířenou působností (seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy) a k žádosti o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho výměny doložíte následující skutečnosti:
 • řidičský průkaz Velké Británie,
 • platný doklad totožnosti,
 • doklady prokazující obvyklé bydliště:
  • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky,
  • výpis z katastru nemovitostí (K prokázání daných skutečností, že zde pobýváte, je jistě možné doložit hrazení elektřiny, plynu nebo internetu),
  • čestné prohlášení přítel/přítelkyně, že s Vámi ve společné domácnosti žije, 
  • úhrada sociálního a zdravotního pojištění,
  • výpis z živnostenského rejstříku,
  • doložení úhrady daní – daňové přiznání,
  • případně registrace vozidla na území České republiky.
Posouzení, zda je naplněna podmínka obvyklého bydliště na území České republiky, v případě výměny řidičského průkazu Velké Británie za český řidičský průkaz, spadá do kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kde jste podali žádost. Každé podání žádosti o výměnu řidičského průkazu a s tím spojené náležitosti jsou posuzovány individuálně s ohledem na danou životní situaci, a zda dochází k naplnění zákonných podmínek pro provedení výměny řidičského průkazu

Pokud má obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnosti, i přes doložené podklady, že je podmínka obvyklého bydliště naplněna, je oprávněn vyzvat žadatele k doplnění žádosti, respektive k doložení takových podkladů, kterými bude obvyklé bydliště na území České republiky prokázáno.

Pokud není obvyklé bydliště prokázáno, nemůže být žádosti o výměnu řidičského průkazu vyhověno.

V případě bližších dotazů se doporučujeme přímo obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde hodláte podat žádost (seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy).


Zpět na výpis článků