Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace
Ministerstvo dopravy je jedním z 15 poskytovatelů podpory z veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Základním strategickým dokumentem VaV je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+. Na tento dokument navazuje klíčový dokument pro oblast dopravního výzkumu, vývoje a inovací, jímž je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030. Tento strategický rezortní dokument schválený ministrem dopravy v roce 2016 a aktualizovaný v roce 2018 určuje základní priority dopravního výzkumu, které jsou v souladu s národními strategie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a strategickými materiály z oblasti dopravy. Další informace o těchto dokumentech jsou dostupné v části Strategie a iniciativy.

Ministerstvo dopravy spolu s Technologickou agenturou ČR, která program administruje, realizuje resortní výzkumný program Doprava 2020+. Více informací o tomto programu naleznete na odkazu na konci této stránky.

Ministerstvo dopravy je zřizovatelem veřejné výzkumné instituce; Centra dopravního výzkumu (CDV), v.v.i. CDV je hlavní výzkumnou organizací zaměřenou na dopravní výzkum. CDV jako výzkumná organizace (VO) je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO.

Agendu výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu dopravy má v gesci Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Ředitelem odboru je JUDr. Václav Kobera. Zástupkyní ředitele pro automní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace je PhDr. Tereza Čížková. Kontaktní emailová adresa je vyzkum@mdcr.cz.