Protiprávní jednání a boj s korupcí

Protiprávní jednání a boj s korupcí

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), byli s účinností od 1. července 2015 státním tajemníkem Ministerstva dopravy určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v Ministerstvu dopravy, a dále vedoucím Ministerstvu dopravy bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatelem v takovém služebním úřadu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce.

Prošetřovateli byli určeni Mgr. Jan Teleky, Mgr. Michal Svěrák a Mgr. Jakub Kopřiva, přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li přítomen v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený a nejsou-li oba dva přítomni v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele třetí uvedený.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: protipravnijednani@mdcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla státním tajemníkem Ministerstva dopravy zřízena zvláštní schránka umístěná na úřední desce Ministerstva dopravy, která se nachází napravo od vchodu do budovy Ministerstva dopravy z ulice Klimentská.

Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Ministerstva dopravy. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Ministerstvo dopravy, využijte adresy elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Písemná podání pak směřujte na kancelář podatelny umístěnou v budově Ministerstva dopravy.


Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz/.
 
Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která:
Na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2017, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.

Dne 3. ledna 2018 vláda ČR svým usnesením č. 11 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2018, který byl předložen ministrem spravedlnosti.

Usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 schválila vláda aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů do 30. června 2018 zajistit aktualizaci RIPP a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizací v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.
 

Rezortní interní protikorupční program

Ministestvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018), který je závazný pro celé ministerstvo a odpovídá požadavkům Rámcového resortního interního protikorupčního programu.
 

Etický kodex

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento služební předpis lze nalézt zde.

Pro zaměstnance Ministerstva dopravy v pracovněprávních vztazích je závazný Etický kodex zaměstnanců Ministerstva dopravy.

Poradci a poradní orgány

Na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zveřejňuje Ministerstvo dopravy vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Ministerstvo dopravy využívalo za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.
 
Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 1. pololetí 2018 je k dispozici zde.

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří nejsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 1. pololetí 2018 je k dispozici zde.

Starší přehledy jsou k dispozici na konci této stránky v sekci "STÁHNĚTE SI".

Kontakty v případě podezření korupce

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
 
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
 
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.
 
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Odbor interního auditu a kontroly
nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Telefon: 225 131 048
 

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.


Stáhněte si: