Autoškola: jak probíhají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Autoškola: jak probíhají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
23.10.2017 10:01:00Autoškoly
Autoškola: jak probíhají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
 
Po ukončení výuky a výcviku v autoškole se žadatel o řidičské oprávnění podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Žadatele o řidičské oprávnění přihlásí ke zkoušce u obecního úřadu obce s rozšířenou působností provozovatel autoškoly, a to do 15 dnů od ukončení výuky a výcviku. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.
 
Zkouška se skládá ze dvou nebo tří částí, a to ze
 • zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
 • zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
 • u skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E ze zkoušky z ovládání a údržby vozidla 
  Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
  Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem zpravidla na počítači, případně písemně. Test obsahuje otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov.
  Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut, test je složen z 25 náhodně vybraných otázek s možností získání 50 bodů.
  Pro hodnocení testu stupněm „prospěl“ je potřebné získání nejméně 43 bodů.
  Znění všech zkušebních otázek z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vydává Ministerstvo dopravy. Testy je možné si vyzkoušet zde.
   
   
  Zkouška z praktické jízdy
  Žadatel při zkoušce z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem musí prokázat znalosti, dovednosti a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny vozidel. Zkouška je rozdělena do dvou částí, z nichž obě musí být hodnoceny stupněm „prospěl“.
   
  V první části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje:
 • základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho použitím,
 • rozjíždění s různým stupněm obtížnosti,
 • zastavení vozidla,
 • couvání a otáčení při couvání,
 • zajíždění do omezeného prostoru a vyjíždění z něj,
 • podélné, šikmé a kolmé parkování vozidla,
 • zastavení a rozjíždění ve stoupání,
 • řízení vozidla při malé rychlosti nejvýše do 30 km/h 
Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti:
 • v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích, 
 • řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací, 
 • řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací, 
 • řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce, 
 • řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km.h-1, 
 • ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích, 
 • rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla, 
 • správné reakce na vzniklou dopravní situaci. 
 
Konkrétní jednotlivé znalosti, dovednosti a chováni a podrobnosti o požadavcích na zkoušku z praktické jízdy jsou stanoveny ustanovením § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb.
 
 
Zkouška z ovládání a údržby vozidla
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí ústně u modelů či výcvikového vozidla (ne u obrazů). Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, které mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu motorových a přípojných vozidel. Jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E se provádí odpověďmi na 3 otázky, pro skupinu D1, D1+E, D nebo D+E na 4 otázky.
 
Úplné znění otázek ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla jsou uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Zpět na výpis článků