Komponenta 2.1 Udržitelná doprava

Komponenta 2.1 Udržitelná doprava

NPO_272x113px_orez.jpg

Národní plán obnovy – komponenta 2.1 Udržitelná doprava

Cílem komponenty 2.1 Udržitelná doprava je přispět jak k rozvoji digitalizace dopravy a elektromobility v železniční dopravě, tak zvýšit podíl železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, význam aktivní mobility s důrazem na města, bezpečnost dopravního provozu a v neposlední řadě aktivně snižovat vliv dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Celkové náklady vyčleněné na komponentu 2.1 jsou 24 mld. Kč.

Podporované subjekty:


wfergerfger.jpgegvegvefvsf.jpg edwed.jpg
 

Obor zájmu:
 • Zvýšení multimodality v osobní a nákladní dopravě v případě pravidelných a silných přepravních proudů
 • Zvýšení podílu elektrické trakce v železniční dopravě
 • Princip udržitelné mobility (aktivní mobilita) s důrazem na města
 • Digitalizace dopravy
 Investice:
 • Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře – Investice obsahuje následující oblasti podpory: výstavbu ERTMS na železniční síti a modernizace systému datového přenosu pro řízení železničního provozu. Jde o zajištění mezinárodní interoperability, zkvalitnění poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti provozu a optimalizaci kapacity železniční infrastruktury.
   
 • Elektrizace železnic – Investice obsahuje elektrizaci tratí a zajištění trakčního výkonu na napájecích stanicích tak, aby bylo možné zajistit narůstající rozsah vlakové dopravy. Cílem je vytvářet podmínky pro energetické úspory dopravní soustavy.
   
 • Podpora železniční infrastruktury – Investice jsou zaměřeny na rozvojové projekty železniční infrastruktury mimo jiné i s ohledem na genderové rozdíly a na adekvátní dostupnost služeb pro znevýhodněné a zranitelné osoby. Podmínkou je financování projektů s vysokou mírou připravenosti. RRF je zaměřen převážně na úseky, které zajišťují návaznost na projekty financované z CEF a CF. Jedná se také o úseky důležité pro příměstskou dopravu a projekty modernizace železničních uzlů a staničních budov v rámci multimodálních terminálů pro osobní dopravu (jak v síti TEN-T, tak mimo síť TEN-T). Dále bude podpořeno zateplování staničních budov.
 
 • Bezpečnost silniční a železniční dopravy – Řadí se sem projekty přispívající ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (v současnosti je nehodovost na železničních přejezdech vysoká), rekonstrukci železničních mostů a tunelů s cílem zvýšit bezpečnostní parametry těchto objektů a zvýšit adaptabilitu vůči extrémním klimatickým jevům. Součástí investice je rovněž budování cyklostezek, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu a jako součást podpory aktivní mobility.