Povolovací systém pro nečlenské státy EU, Bilaterální dohody s nečlenskými státy EU

Povolovací systém pro nečlenské státy EU, Bilaterální dohody s nečlenskými státy EU
Mezinárodní silniční nákladní doprava

 Přepravní povolení

Se státy, které nejsou členy EHP (tj. mimo státy EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska), jsou pravidla a bližší podmínky pro provádění mezinárodní silniční nákladní dopravy stanovena v příslušných dvoustranných dohodách o mezinárodní silniční dopravě.
V drtivé většině je pro provedení přepravy na nebo přes území České republiky dopravcem z nečlenských zemí vyžadován určitý druh povolení dle typu prováděné přepravy. Tato povolení jsou vyžadována ve většině případů pro provozování přeprav mezi ČR a nečlenskými státy EU, tedy bilaterální přepravy, jakož i tranzitem přes tyto státy či třetizemní přepravy. Výše uvedené přepravy lze pak  provádět na základě jednorázového povolení, nebo mezinárodního povolení CEMT.
Jednorázové povolení přiděluje dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě písemné žádosti dopravce. Na základě § 30 zákona č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994, o silniční dopravě, bylo přidělováním jednorázových povolení pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde se také žádost o povolení podává. Podrobnosti k přidělování zahraničních vstupních povolení  a náležitosti žádosti stanoví výše uvedená vyhláška.

Vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v České republice zahraniční osobě povinné k dani (mimo EU)

Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, tj. v České republice může uplatnit zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie, pokud v období, za které žádá o vrácení daně, neuskutečňuje jiná než zákonem vyjmenovaná plnění (viz. § 83 písm. a) až e)) tj. dovoz zboží a plnění přímo vázaná na dovoz zboží, plnění osvobozená bez nároku na odpočet, plnění, u nichž je povinen daň přiznat příjemce nebo poskytnutí služby, na kterou se použije režim jednoho správního místa.
Podle § 83 odst. 3 zákona o DPH se daň zahraničním osobám povinným k dani vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo nebo místo podnikání, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k dani se sídlem nebo místem trvalého pobytu v tuzemsku ve výši odpovídající zaplacené dani vrácena.
Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o vrácení daně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (adresa: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 110 00 Praha 1) na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, který je zveřejněn na adrese:
www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/5239_2.pdf
Žádost o vrácení daně za příslušný kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká. Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok.
Žádost musí být doložena daňovými doklady a písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, má nárok na vrácení daně. Dále také musí být doložena potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k DPH nebo jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví příslušný správce daně v zemi, kde je tato osoba registrována. Toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání.
Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

a) nejméně 7000 Kč za období 3 měsíců, ale ne kratší období nebo
b) nejméně 1000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku.

Daň však nelze vrátit u níže uvedeného zboží a služeb:

a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,
b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční osoby,
c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,
d) telefonní poplatky,
e) taxislužba,
f) pohonné hmoty.

Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, se daň vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční osobě.
Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani podle § 83 zákona o DPH vychází ze 13. směrnice 86/560/EHS. Správcem daně při vracení daně zahraničním osobám povinným k dani je Finanční správa. Kontaktním místem k dané problematice je Generální finanční ředitelství, Odbor nepřímých daní.

Bilaterální dohody

Albánie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Irán
Kazachstán
Kosovo
Kypr
Makedonie
Moldávie
Rusko
Srbsko
Turecko
Ukrajina

 

Zpět na výpis článků