Časové zpoplatnění pozemních komunikací

Časové zpoplatnění pozemních komunikací
Pozemní komunikace

Užití dálnic, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem a označeny příslušným dopravním značením, silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t, podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Poplatek lze platit na kalendářní rok, měsíc nebo deset dnů. Poplatek se platí před užitím dálnice silninčím motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část je přímo nalepena celou svou plochou na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu řidiče) tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla. 

Silniční motorové vozidlo (nikoli jízdní souprava), které má nejvyšší povolenou hmotnost dle technického průkazu do 3,5 t včetně, spadá do časového zpoplatnění a je tedy nutné při užití zpoplatněné pozemní komunikace (dálnice označené dopravní značkou jako dálnice) uhradit časový poplatek zakoupením dvoudílného dálničního kupónu.

Hmotnost silničníhomotorového vozidla do 3,5 t včetně je rozhodující bez ohledu na to, zda k vozidlu bude či nebude připojeno přípojné vozidlo, při jehož započtení by hmotnost jízdní soupravy překročila 3,5 t. Pro určení největší povolené hmotnosti silničního motorového vozidla je směrodatný údaj v technickém průkaze vozidla.


První část kupónu dále musí 

  • odpovídat stanovenému vzoru,
  • obsahovat údaj o registrační značce, který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno silninčí motorové vozidlo*,
  • mít shodné označení s druhou částí kupónu, natištěné přes holografický prvek kupónu, tj. dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo,
  • obsahovat vyznačení doby platnosti, u krátkodobých časových kupónů (měsíční, desetidenní) musí být vyznačen začátek doby platnosti, kterou provádí prodejce při jeho prodeji proděravěním kleštěmi.

* Při změně registrační značky (SPZ) zůstává kupón nadále v platnosti i s vyznačením původní registrační značky (SPZ), kterou bylo vozidlo opatřeno.

Obě části kupónu slouží ke kontrole Policií ČR a celními orgány. V případě, že první část kupónu není řádně nalepena, není na ní vyznačena doba platnosti nebo chybí vyplněná registrační značka vozidla, je kupón neplatný.

Upozornění: Doporučuje se, aby řidiči ve vlastním zájmu při koupi krátkodobých časových kupónů (měsíčních a desetidenních) zkontrolovali před jejich vylepením, zda prodejce vyznačil začátek jejich platnosti.

Kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo. V případě změny registrační značky vozidla se kupón nemění. Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn.

Sankce: Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být pokutováno až do výše 5 000 Kč v blokovém řízení a až do výše 100 000 Kč ve správním řízení.

Prodejní místa musí být označena samolepkou a kupóny smějí být prodávány pouze za nominální ceny stanovené nařízením vlády. Kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty s.p., u smluvních prodejců na čerpacích stanicích pohonných hmot (ČSPH), zejména na zpoplatněné síti dálnic a při nájezdech na tyto pozemní komunikace. Dále pak na dálničních hraničních přechodech a na dalších místech se službami pro motoristy. Všichni prodejci musí být vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem.

 

Dálniční kupóny emise 2020

Časová platnost, včetně jejího vymezení a hmotnostní kategorie vozidel jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny kupónů jsou upraveny nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Vzory všech kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších přepdisů.

Časová platnost Vymezení platnosti Kategorie vozidla Cena Vzor
1 rok (2020) Platnost začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 1. 2021. do 3,5 t včetně 1500 Kč vzor viz příloha
1 měsíc Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. * do 3,5 t včetně 440 Kč vzor viz příloha
10 dnů Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. do 3,5 t včetně 310 Kč vzor viz příloha

* Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto kalendářního měsíce.

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven.

 

Zpoplatněné pozemní komunikace

Zpoplatnění podléhá užití pozemní komunikace, kterou určí prováděcí právní předpis a která je označena příslušným dopravním značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Úseky dálnic označené dopravní značkou jako dálnice, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.

  • Mapa zpoplatněných úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému zpoplatnění - platnost od 1. 1. 2020 - viz příloha

Osvobození od časového zpoplatnění

Osvobození od časového zpoplatnění je pro silniční motorová vozidla taxativně uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, viz zde.

 

Výměna nebo náhrada dvoudílných dálničních kupónů

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje výměnu nebo náhradu dálničních kupónů výhradně Státní fond dopravní infrastruktury. Metodický pokyn k provádění výměn kupónů lze získat na níže uvedené webové stránce. Dotazy lze též zasílat na e-mail: dk@sfdi.cz.

Více na webu Státního fondu dopravní infrastruktury: www.sfdi.cz.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků