Výkonové zpoplatnění pozemních komunikací

Výkonové zpoplatnění pozemních komunikací
Pozemní komunikace

Všeobecné informace

Zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem nad 3,5 tuny podléhá mýtné povinnosti. Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem do 3,5 tuny podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Za užití zpoplatněné pozemní komunikace stanoveným druhem motorového vozidla nelze uložit současně časový poplatek a mýtné. Peněžní prostředky získané ze zpoplatnění jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nesplnění povinností v systému zpoplatnění pozemních komunikací se stíhá jako příslušný přestupek a správní delikt podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupky řidičů a správní delikty provozovatelů vozidel se ukládá pokuta, a to až do výše 100 000 Kč.

Více informací

Výkonové zpoplatnění – mýtné

Časové zpoplatnění – dálniční kupóny

Mýtný systém v České republice

Evropská služba elektronického mýtného

 

Osvobození od zpoplatnění

Osvobození od časového zpoplatnění (úhrada prokázaná platným kupónem) nebo od výkonového zpoplatnění (mýtné) je pro silniční motorová vozidla taxativně uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a týká se vozidel:

 • vybavených zvláštním výstražným světlem (vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), pokud se jedná o vozidla:
 1. Vězeňské služby ČR,
 2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby a
 3. složek integrovaného záchranného systému (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
 • Police ČR opatřených nápisem "POLICIE",
 • ozbrojených sil ČR (zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR), včetně vozidel opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
 • celních orgánů s nápisem "CELNÍ SPRÁVA" (vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy),
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",
 • obecní nebo městské policie opatřených nápisem "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE"(vyhláška č.  418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii),
 • Vězeňské služby ČR se zvláštním barevným provedením a označením (vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR),
 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu(zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
 • přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,
 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise (§ 5 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,
 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv),
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
 • je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky  zpoplatněnou komunikaci.

*Poznámka: Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby, nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům. Neoprávněným zvýhodněním těchto zdravých občanů by naopak mohlo dojít k porušení Listiny základních lidských práv.


 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků