Nová směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrozemské plavbě

Nová směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrozemské plavbě
Legislativa vnitrozemská vodní doprava
Dne 27. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.

Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Unie, jakož i pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech a vztahuje se na vedení nebo obsluhu
a) lodí o délce 20 m a více;
b) lodí, jejichž objem L x B x T je 100 m3 a více;
c) remorkérů a tlačných remorkérů určených k vlečení nebo tlačení plavidel v písm. a) a b) nebo plovoucích strojů;
d) osobních lodí;
e) plavidel přepravujících nebezpečné věci; a
f) plovoucích strojů.
Směrnice (EU) 2017/2397 se naopak nevztahuje na vedení sportovních a rekreačních plavidel, převozních lodí, které se nepohybují samostatní, plavidel ozbrojených sil, policie, hasičů, správců vodních cest a dalších složek.

Směrnice (EU) 2017/2397:
 • má oproti stávajícím směrnicím 91/672/EHS a 96/50/ES širší působnost a vztahuje se kromě vůdců plavidel i na ostatní členy posádky;
 • nově řeší uznávání osvědčení Unie v rýnské oblasti a uznávání rýnských dokladů v Unii;
 • umožňuje členským státům stanovit odchylné požadavky na profesní kvalifikace na nenapojených vodních cestách;
 • u zdravotní a profesní způsobilosti odkazuje na požadavky stanovené standardy vydanými výborem CESNI;
 • nově zavádí kvalifikace pro specifické druhy provozu - odborník na zkapalněný zemní plyn a odborník na přepravu cestujících;
 • nově zavádí zvláštní povolení s platností 5 let pro
  • vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru,
  • vedení plavidla na vodních cestách, které byly určeny jako úseky vnitrozemských vodních cest se zvláštními riziky,
  • vedení plavidla pomocí radaru,
  • vedení plavidla používající jako palivo LNG,
  • vedení velkých sestav (tlačné sestavy, u nichž je součin celkové délky a celkové šířky 7 000 m2 a více);
 • nově umožňuje členským státům stanovit úseky vodních cest se zvláštními riziky, na nichž musí je třeba získat zvláštní povolení (musí se jednat o vodní cesty,
  • kde se často mění směr a rychlost proudu,
  • kde dochází k častým nehodám,
  • kde existuje zvláštní místní předpisu upravující provoz,
  • kde to odůvodňují zvláštní hydromorfologické vlastnosti vodní cesty, a nebo 
  • kde neexistují dostatečné informační služby a mapy);
 • stanovuje, že pro získání zvláštního povolení pro plutí na vodních cestách se zvláštními riziky může členský stát vyžadovat, aby žadatel absolvoval:
  • a) určitý počet plaveb na dotyčném úseku,
  • b) zkoušky na simulátoru,
  • c) písemný test,
  • d) ústní zkoušku;
 • stanovuje, že osvědčení Unie o profesních kvalifikacích budou vydávána podle jednotných vzorů a budou uznávána v celé Unii, platnost průkazů bude nejvýše 13 let;
 • nově umožňuje používání simulátorů při výcviku a ověřování profesní způsobilosti;
 • u získané praxe zohledňuje plavby na všech vodních cestách Unie; v případě vnitrozemských vodních cest, jejichž tok se nenachází zcela na území Unie, se zohledňuje rovněž doba plavby získaná na úsecích nacházejících se mimo území Unie;
 • stanovuje povinné zdravotní prohlídky pro všechny členy posádky; od 60 let věku ve zkrácených intervalech - od 60 let každých 5 let a od 70 let každé 2 roky;
 • stanovuje povinnost členským státům vést registry o vydaných osvědčení Unie o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek a lodních deníků a dalších informacích souvisejících.
Termín transpozice směrnice do právního řádu ČR je 17. ledna 2022.


Zpět na výpis článků