Měření emisí vozidel se vznětovým motorem

Měření emisí vozidel se vznětovým motorem
15.09.2022 15:57:10Poskytnuté informace
Měření emisí vozidel se vznětovým motorem
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající se dle jeho sdělení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD) o provádění měření emisí vozidel se vznětovým motorem  – cit.:
„1/ jsou postupy a nařízení MD v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady (ES), respektive s návody výrobců motorových vozidel?

 Výrobce vozidla udává v záručních podmínkách a v návodu k používání následující omezení:
         a/ používat lze pouze MN, která obsahuje max. 5% příměsi RME
        b/ maximální povolené otáčky při volnoběhu jsou stanoveny do 4200 ot/min.
Otáčky předepsané vyhláškou MD jsou však nařizovány v hodnotách 4950 – 5230 ot/min. Zjevný rozpor mezi oběma údaji lze považovat za naplnění skutkové podstaty úmyslného trestného činu poškozování cizí věci dle § 228 trestního zákoníku. Výrobce jednoznačně označuje i tato krátkodobá zatížení  jako škodlivá a odmítá nést záruku za případné poškození motoru. Maximální kroutící moment je dosahován již při 2250 ot/min. Pracovník STK se odvolává na znění vyhlášky MD.
 
2/ jaké předpisy upravují průběh provádění technické prohlídky vozidel?
 a/ je osoba provádějící technickou prohlídku oprávněna používat vozidlo bez přítomnosti vlastníka?
Tedy, že je osobě, která ho na technickou prohlídku přivezla, odebráno a je s ním manipulováno v její nepřítomnosti? Má tato osoba právo/ze zákona povinnost/ kontrolovat způsobilost a oprávnění pracovníka STK k řízení motorového vozidla? Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá povinnost vlastníkovi vozidla svěřit vozidlo pouze osobě způsobilé k řízení (tedy té, která disponuje příslušným oprávněním a není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek). Předpokládám, že komunikace uvnitř stanic STK jsou zařazeny do kategorie účelové veřejné komunikace. Tak jsou i značeny dopravním značením, byť v areálech STK jednoznačně nesplňují zákonné požadavky.
 
b/ jaký předpis upravuje požadavky na vzdělání a praxi osob provádějící technické kontroly? Jsou jim ze strany MD zajišťována příslušná školení a jsou pravidelně ověřovány jejich znalosti?
 
c/ považuje MD za relevantní  výsledky měření prováděné na motoru, který není zahřátý na provozní teplotu, kdy měření probíhá po dvou hodinách stání?
Manželka je plně invalidní osoba a výše uvedený postup nese velmi těžce a cítí vážnou újmu a ztrátu důvěry v zákonnost v ČR. Požadované informace budou použity pro podání žaloby na ČR k Evropskému soudu. Z tohoto důvodu žádám, aby vyjádření MD bylo podepsáno osobou oprávněnou za ministerstvo jednat.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo předmět žádosti a po konzultaci s věcně příslušným odborem Odboru provozu silničních vozidel Vás nejprve oslovilo s vysvětlením podstaty a smyslu informačního zákona. Zároveň Vám bylo navrhnuto převést podání z režimu vyřizování dle InfZ do vyřizování dle správního řádu tak, aby Vám mohlo být vše popsáno a vysvětleno bez zákonných omezení. Podstatné části Vašich požadavků totiž směřují k právním výkladům, na které se povinnost odpovídat dle InfZ nevztahuje. (Ministerstvo se tak snažilo Vám pomoci k získání úplných a vysvětlujících odpovědi jinou cestou.) Přes počáteční souhlas s tímto postupem jste však následně změnil názor a trváte na vyřízení celé žádosti dle Informačního zákona.

Režim InfZ  nestanovuje pro povinné subjekty povinnost posuzovat a kontrolovat správnost úředních postupů, poskytovat právní stanoviska, výklady právních předpisů či dovysvětlovat a hodnotit technické postupy. Informační zákon rovněž neslouží k vedené polemiky mezi žadatelem a úřadem. Podstatou informačního zákona je především prosté přeposílání v minulosti připravených a hotových dokumentů.
 
V souladu s InfZ Vám tak poskytujeme následující odpovědi:
K bodu 1 Vám sdělujeme, že postupy a nařízení Ministerstva dopravy jsou v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady (ES).
K bodu 2) Vám sdělujeme, že legislativa upravující provádění technických prohlídek vozidel je následující:
 - SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb. (dále jen vyhláška).
K bodu 2a) Vám sdělujeme, že přítomnost žadatele při provádění technické prohlídky je upravena v § 47 odst. 4) zákona č..56/2001 Sb. takto:
cit.: (4) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice technické kontroly nebo provozovatele stanice měření emisí pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce.
K bodu 2b)
Požadavky na vzdělání, praxi o ověřování znalostí kontrolních techniků upravuje zákon v ust. § 60-62  zákona č..56/2001 Sb. Plné znění těchto ustanovení je dostupné např. zde: 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zakonyprolidi.cz). V ustanoveních je zároveň popsán i systém, kterým jsou technici školeni a pravidelně přezkušováni, a který ministerstvo vede a udržuje v souladu se zákonem.
K bodu 2c) Vám sdělujeme, že vzhledem k tomu, že se jedná o dotaz mimo režim InfZ, bude k tomuto bodu vydáno rozhodnutí o odmítnutí, které Vám bude zasláno samostatně na Vaši korespondenční adresu.
Jak Vám již bylo telefonicky vysvětleno, na zbývající dotaz či podrobnější vysvětlení o vztahu právních norem mezi sebou apod. je možné se dotázat, avšak mimo režim InfZ. Podněty mimo režim InfZ dostává Ministerstvo dopravy běžně a řeší je přímo věcně příslušné odbory, do jejichž gesce popisovaná problematika spadá.
 
 Informace byla poskytnuta 07.09.2022
 
 

Zpět na výpis článků