Zvláštní užívání

Zvláštní užívání
24.09.2020 2:00:00|Pozemní komunikace
Zvláštní užívání

Zvláštní užívání pozemní komunikace

Zvláštním užíváním pozemní komunikace jsou například stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
Komunikace je možné takovým způsobem užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad.

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy  obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

Povolení je vydáváno na dobu určitou.

Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán však může stanovit, že řízení provede některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má zvláštní užívání uskutečnit.

document.png Co s sebou na úřad?

  • žádost o povolení zvláštního užívání (volná forma)
    • (náležitosti, které musí obsahovat, uvádí § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby)
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající)
K vydání povolení je potřeba stanovisko vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a Policie České republiky (v případě dálnice, souhlas Ministerstva vnitra), zda zvláštní užívání nemůže ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na dotčené komunikaci.

krizek.png Výše poplatků se odvíjí od doby platnosti povolení:
10 dní a méně – 100 Kč
6 měsíců a méně – 500 Kč
v ostatních případech – 1 000 Kč

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení v důsledku havárie.
Poplatek je možné zaplatit poštovní poukázkou nebo hotově.

krizek.pngPokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

 Užití komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až 500 000 Kč.
Při nesplnění podmínek rozhodnutí může silniční správní úřad povolení odejmout. Další povolení lze v takovém případě získat nejdříve 3 roky od odnětí.

paragraf-final.jpg
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz 

Zpět na výpis článků