Evropská unie na železnici - aktuality

Evropská unie na železnici - aktuality
Evropská unie na železnici
Evropská unie na železnici - aktuality

Aktuality z Evropské unie pro železnici

 

AKTUALITY

• V Úředním věstníku EU č.L 162/3 bylo dner 17. 06. 2022 vyhlášeno  Rozhodnutí Rady (EU) 2022/936 ze dne 13. června 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 14. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o změnu jednotných technických pravidel pro telematické aplikace v nákladní dopravě a revizi přílohy B jednotných právních předpisů ATMF o odchylkách, a v rámci písemného postupu revizní komise OTIF, pokud jde o změnu jednotných právních předpisů ATMF
• V Úředním věstníku EU L 134 bylo dne 11. května 2022 vyhlášeno:
• V Úředním věstníku EU č. L 122/33 bylo dne 25. 04. 2022 vyhlášeno
Rozhodnutí Rady (EU) 2022/675 ze dne 11. dubna 2022 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 57. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

• Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022 
(2022/C 162/01)

• V Úředním věstníku EU č. C 99 bylo zveřejněno:
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o bezpečnosti železnic a signalizaci: posouzení současného stavu zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) (2019/2191(INI))

• V Úředním věstníku EU č. L 55 bylo dne 28. února 2022 vyhlášeno:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/312 ze dne 24. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1429, pokud jde o délku referenčního období pro uplatňování dočasných opatření týkajících se zpoplatnění použití železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)
 

ARCHIV 2021

• V Úředním věstníku EU č. L 458 byla dne 22. prosince 2021 vyhlášena 
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

• V Úředním věstníku EU č. L 450 bylo dne 16. prosince 2021 vyhlášeno:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2238 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o postupné ukončení platnosti zvláštních případů pro návěst „Konec vlaku“ (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. C 456/47 bylo dne 10. 11. 2021 vyhlášeno
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna 2021 o přezkumu hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)

• V Úředním věstníku EU č. L 387/126 bylo dne 03. 11. 2021 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1903 ze dne 29. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP)
C/2021/7596

• V Úředním věstníku EU č. L 372/27 bylo dne 20. 10. 2021 vyhlášeno :
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

•  V Úředním věstníku EU č. L 351/1 bylo dne 04. 10. 2021 zveřejněno:
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1744 ze dne 28. září 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 15. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

• V Úředním věstníku EU č. C 398 byly dne 01. 10. 2021 zveřejněny:
2021/C 398/07 Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ze zasedání dne 15. dubna 2021 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.40330 – Železniční nákladní doprava — Zpravodaj: Lucembursko
2021/C 398/08 Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení — Věc AT.40330 – Železniční nákladní doprava
2021/C 398/09 Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2021 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.40330 – Rail cargo) (oznámeno pod číslem C(2021)2521 final)

• V Úředním věstníku EU č. L 348/23 bylo  dne 01. 10. 2021 vyhlášeno
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1742 ze dne 23. září 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP (třetí a čtvrtý železniční balíček) (Text s významem pro EHP)

Obsahuje: Přehled  právních předpisů týkající se železniční dopravy, navrhovaných k začlenění do Dohody o EHP.

• V Úředním věstníku EU č. L 346 bylo dne 30. 09. 2021 vyhlášeno:
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 6862)
 (Text s významem pro EHP)

•  V Úředním věstníku EU č.  339  bylo dne  24. září 2021  vyhlášeno 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

• Úřední věstník EU č. C374/1 z 16.09.2021:
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Intermodální doprava a multimodální logistika – zajištění doplňkovosti jednotlivých druhů dopravy v rámci její ekologizace (stanovisko z vlastní iniciativy)

• V Úředním věstníku EU č. C 341/100 bylo dne 24. 08. 2021 zveřejněno :
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Pracovnímu dokumentu útvarů Komise – Hodnocení bílé knihy „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ [SWD(2020) 410 final]

• V Úředním věstníku EU č. L 258 byla dne 20. 07. 2021 vyhlášena
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 09. srpna 2021).
Tato směrnice se nepoužije na projekty, u nichž byl postup udělení povolení zahájen před 10. srpnem 2023.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. srpna 2023. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.


• V Úředním věstníku EU č. L 249 bylo vyhlášeno dne 14. července 2021
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Text s významem pro EHP)

Nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 se zrušují.
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (14. 07. 2021).
Použije se ode dne 1. ledna 2021.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


• V Úředním věstníku EU č. C 276 byl dne 9. července 2021 vyhlášen
2021/C 276/01 Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 33/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
Přijatý Radou dne 14. června 2021
2021/C 276/02 Odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 33/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

• V Úředním věstníku EU č. C 273 byl dne 8. července 2021 vyhlášen
Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 32/2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Přijatý Radou dne 14. června 2021

Odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 32/2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)

• V úředním věstníku EU č. L 229 bylo dne 29. 06. 2021 vyhlášeno
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1061 ze dne 28. června 2021, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)

• V úředním věstníku EU č. L 204/39 bylo dne 10. 06. 2021 vyhlášeno
Rozhodnutí Rady (EU) 2021/935 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. zasedání odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k přijetí změn jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy a jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati a jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, k aktualizaci odkazů na technické dokumenty uvedené v přípojku I jednotných technických předpisů o využití telematiky v nákladní dopravě a k revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu
ST/8678/2021/INIT

• V Úředním věstníku EU C 220/26 z 09. 06. 2021 bylo zveřejněno
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2021/C 220/03 k tématu Jednotný evropský železniční prostor (průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví) 

• #ConnectingEuropeExpress, speciální vlak u příležitosti #EU Year of Rail vyjíždí 2. září 2021 z Lisabonu. Projede 26 zemí a 40 měst za 36 dní. Cílem jeho cesty Evropou je Paříž, kam dojede 7. října. Na své cestě Evropou projede 24.-26. 9. také Ostravu, Brno a Prahu. Podrobnosti najdete na http://connectingeuropeexpress.eu .

vlak-rok-zeleznic.jpg

• V Úředním věstnku EU č. L 172 bylo dne 17. května 2021 vyhlášeno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( text s významem pro EHP)
 
Nařízení (ES) č. 1371/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 7. června 2023.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j dne 7.června 2021). Použije se ode dne 7. června 2023.


• V Úředním věstníku EU bylo dne 28. dubna 2021 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/701 ze dne 27. dubna 2021, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 18. května 2021). 

 Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021 (2021/C 114/16)

•  V Úředním věstníku EU č. C 68 bylo dne 26. února 2021 zveřejněno:
2021/C 68/01 Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 1/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) Přijatý Radou dne 25. ledna 2021
2021/C 68/02 Odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 1/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

• V Úředním věstníku EU č. L060 dne 22. února 2021 bylo vyhlášeno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698. (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (23. 02. 2021).
Použije se ode dne 6. března 2021.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


• V Úředním věstníku EU č. 62/12 byla dne 22. února 2021  zveřejněna
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (Česká republika) dne 23. září 2020 – CityRail a.s. v. Správa železnic, státní organizace (Věc C-453/20, předložená Soudnímu dvoru EU)
(2021/C 62/13)

Evropský průzkum bezpečnosti železnic

V rámci Evropského roku železnice proběhne letos Evropský průzkum bezpečnosti železnic, jehož cílem je zjistit, jak je vnímána bezpečnost v odvětví železniční dopravy.
Evropský průzkum bezpečnosti železnic je internetový průzkum, který organizuje Evropská agentura pro železnice. Výsledky průzkumu budou použity jako součást zprávy o vývoji kultury bezpečnosti, která bude předložena Evropské komisi.
Do průzkumu se nyní může zapojit jakákoli společnost působící v odvětví železniční dopravy jako partner. Pro zapojení v úrovni partnera je potřeba nejpozději do 31.1.2021 vyplnit online formulář dostupný na webových stránkách ERA. Samotný průzkum bude probíhat v online formě v termínu od 14. června do 30. září 2021.
Veškeré potřebné informace jsou dostupné na adrese https://www.era.europa.eu/content/erscs_en


ARCHIV 2020

•  V Úředním věstníku EU č. L 437 bylo dne 28. prosince 2020 vyhlášeno:
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2228 ze dne 23. prosince 2020 o Evropském roku železnice (2021)

• V Úředním věstníku EU č. L 437 bylo dne 28. prosince 2020 vyhlášeno:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu  (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 431 bylo  dne 21. prosince 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2168, ze dne 17. prosince 2020 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2020) 8919)

• V Úředním věstníku EU č. L 408 byla vyhlášena dne 4. prosince 2020
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES s ohledem na přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku L 364 bylo dne 2. října 2020 vyhlášeno
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020) 78 final]

• V Úředním věstníku L 363 bylo dne 28.10.020 vyhlášeno
P8_TA(2018)0462 Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) P8_TC1-COD(2017)0237 
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).

• V Úředním věstníku EU č. L 352 bylo dne 22.10.2020 vyhlášeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu
 
• V Úředním věstníku EU č. L 333 bylo dne 12.10.2020 vyhlášeno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 13.10.2020). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. L 328 bylo dne 09. 10. 2020 vyhlášeno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES

• V Úředním věstníku EU č, L 314 bylo dne 29. září 2020 vyhlášeno Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1345 ze dne 25. září 2020, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 

• V Úředním věstníku EU č. L 262 bylo dne 12. srpna. 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1193 ze dne 2. července 2020 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na železniční osobní dopravu ve Švédsku (Pouze švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)


• V Úředním věstníku EU č. L 249 bylo dne 31. července. 2020 vyhlášeno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 20. 08. 2020).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


• V Úředním věstníku EU č. L 236 bylo dne 22. července 2020 vyhlášeno
Rozhodnutí správní rady společného podniku SHIFT2RAIL č. 1/2020 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování společného podniku S2R

• V Úředním věstníku EU č. L 227 bylo dne 16. července. 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1038 ze dne 15. července 2020, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 226 bylo dne 15. července. 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1025 ze dne 13. července 2020 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na železniční nákladní dopravu ve Slovinsku (oznámeno pod číslem C(2020) 4540) (Pouze slovinské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

• Zvláštní zpráva Účetního dvoru č. 10/2020 "Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů" (2020/C 205/08) 

• V Úředním věstníku č. L  193 bylo dne 17.června 2020 vyhlášeno  

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/791 ze dne 10. června 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 13. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o přijetí změn jednotných technických předpisů, které se týkají nákladních vozů, označování vozidel a hluku kolejových vozidel, a o přijetí úplné revize pravidel pro osvědčování a audit subjektů odpovědných za údržbu a specifikací pro registry vozidel
Stanovisko

• V Úředním věstníku EU č. L 165 bylo dne 27. května 2020 vyhlášeno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Text s významem pro EHP).
Použije se od 4. června 2020.​

• V Úředním věstníku EU č. L 165 byla dne 27.května 2020 vyhlášena 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

• V Úředním věstníku EU č. L 132 bylo dne 27. dubna  2020 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne 24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. května 2020). 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.​

 

• V Úředním věstníku EU č. L 84 bylo dne 20. března 2020 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. 04. 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. C 79 bylo vyhlášeno dne 10. března 2020  Stanovisko Evropského výboru regionů – Potenciál odvětví železniční dopravy v oblasti uskutečňování politických priorit EU (2020/C 79/04)

• V Úředním věstníku EU č. C 47 bylo dne 11. února 2020 vyhlášeno:
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2020/C 47/04 k tématu Zajištění inkluzivního přechodu k digitalizovanému železničnímu sektoru (stanovisko z vlastní iniciativy)
 

ARCHIV 2019

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1923 ze dne 18. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro lanové dráhy vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1763 ze dne 4. října 2019 o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v odborné komisi protechnické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) k určitým změnám specifikací vnitrostátníchregistrů kolejových vozidel (NVR) a jednotného technického předpisu – telematika v nákladní dopravě (UTP TAF)

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) 10. července 2019 „Řízení o předběžné otázce – Doprava – Jednotný evropský železniční prostor – Směrnice 2012/34/EU – Článek 3 – Pojem ‚železniční infrastruktura‘ – Příloha II – Minimální přístupový balík – Zahrnutí použití nástupišť pro cestující“
Komentář: Ošlapné je součástí poplatku za dopravní cestu, řekl soud  (web zdopravy.cz)

V Úředním věstníku EU č. L 139I bylo dne 27. 05. 2019 vyhlášeno:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0772&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0773&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/774 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0774&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0775&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0776&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0777&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0778&from=CS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0779&from=CS

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0780&from=CS
 

• V Úředním věstníku EU č. L 97 bylo 8.4.2019 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) 2019/554 ze dne 5. dubna 2019, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Text s významem pro EHP.)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Toto nařízení vstupuje v platnost tři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 8.7.2019).


• V Úředním věstníku EU č. LI 85 bylo dne 27. 03. 2019 vyhlášeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)

• V Úředním věstníku EU č. L 43 bylo dne 14.02.2019 vyhlášeno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP.)

• V Úředním věstníku EU č. L 42 bylo vyhlášeno dne 13.02.2019 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. ode dne 5. března 2019).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.
Článek 11 se použije ode dne 16. června 2019 v členských státech, které agentuře a Komisi oznámily záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 podle čl. 57 odst. 2 uvedené směrnice. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Nařízení (EU) č. 201/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.
Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 16. června 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učiní oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

• V Úředním věstníku EU č. L 37 bylo dne 08.02.2019 vyhlášeno Rozhodnutí Rady (EU) 2019/232 ze dne 16. července 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o jednací řád tohoto výboru


ARCHIV 2018

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1875 ze dne 26. listopadu 2018 o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v odborné komisi pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) ke změnám jednotného technického předpisu - obecná ustanovení - subsystémy (UTP GEN-B) a jednotného technického předpisu – telematika v nákladní dopravě (UTP TAF)

• V Úředním věstníku L 294/5 bylo dne 20. 11. 2018 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Text s významem pro EHP)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2018/C 367/02) – Úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje a z toho plynoucí důsledky pro tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1296 ze dne 18. září 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejích přípojků

Doporučení Rady ze dne 13. července 2018 k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
(2018/C 320/03)

Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Stanovisko Komise 2018/C 269/01 ze dne 27. července 2018 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1301/2014 k inovativnímu řešení navrženému společností SNCF Réseau pro návrh trolejového vedení s cílem umožnit provozní rychlosti do 360 km/h. (Pouze francouzské znění je závazné).

Doporučení Komise 2018/C 253/01 ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T) (2015/2348(INI))
(2018/C 242/04)

Zvláštní zpráva č. 19/2018 Evropského účetního dvoru  „Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě“ (2018/C 225/04)

Vysokorychlostní železnice v EU: nesouvislý systém tratí bez realistického dlouhodobého plánu, říkají auditoři

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora není pravděpodobné, že stávající dlouhodobý plán EU pro vysokorychlostní železnici bude realizován, a EU nemá žádnou promyšlenou celoevropskou strategickou koncepci pro tento sektor. Podle auditorů je evropská vysokorychlostní železniční síť pouze nesouvislým systémem vnitrostátních tratí bez řádné přeshraniční koordinace, které členské státy plánují a budují izolovaně, a jehož výsledkem jsou nedostatečné spoje. Komise nemá k dispozici žádné právní nástroje ani žádné rozhodovací pravomoci, aby zajistila, že členské státy učiní rychlý pokrok směrem k dokončení koridorů hlavní sítě.

Od roku 2000 poskytla EU na podporu investic do vysokorychlostních železničních tratí spolufinancování ve výši 23,7 miliardy EUR. Auditoři navštívili šest členských států (Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Portugalsko a Rakousko) a analyzovali výdaje na více než 5 000 km vysokorychlostních železničních tratí, jež pokrývaly přibližně 50 % celé vysokorychlostní železniční sítě EU. Zjistili, že i když délka vnitrostátních vysokorychlostních železničních sítí roste, cíle Komise z roku 2011 – ztrojnásobení počtu kilometrů vysokorychlostních železničních tratí (na 30 000 km) do roku 2030 – nebude dosaženo.

„Byl vybudován nesouvislý systém nedostatečně propojených vnitrostátních tratí,“ uvedl Oscar Herics, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Výstavba vysokorychlostních tratí překračujících vnitrostátní hranice nepředstavuje pro členské státy prioritu a Komise nemá pravomoc toto výstavbu právně vymáhat. To znamená, že přidaná hodnota spolufinancování EU je nízká.“

Rozhodnutí o výstavbě vysokorychlostních tratí bývá často založeno na politických faktorech a analýzy nákladů a přínosů se obecně jako podpora nákladově efektivního rozhodování nevyužívají. V mnoha případech vlaky jezdí na vysokorychlostních tratích mnohem nižší průměrnou rychlostí (pouze 45 % maximální rychlosti), než pro jakou je trať konstruována. Pokud se průměrná rychlost pohybuje tak nízko pod návrhovou rychlostí, vyvolává to podle auditorů otázky ohledně řádného finančního řízení.

Vysokorychlostní železniční infrastruktura je drahá: cena tratí, které jsme kontrolovali, v průměru dosahovala 25 milionů EUR na kilometr. Čtyři z deseti tratí budou stát více než 100 milionů EUR za ušetřenou minutu jízdy. Nejvyšší ceny bylo dosaženo na trati Stuttgart – Mnichov, kde bude každá ušetřená minuta stát 369 milionů EUR. Řádné uvážení alternativního řešení modernizace stávajících konvenčních tratí by mohlo ušetřit miliardy eur.

Překročení nákladů a zpoždění byla spíše pravidlem než výjimkou. Překročení nákladů na investice do vysokorychlostních železnic rozpočet EU nezatěžuje, protože výše spolufinancování je omezeno a veškerá navýšení nákladů jsou hrazena z rozpočtů členských států. V souhrnu činilo překročení nákladů na prověřované projekty a tratě 5,7 miliardy EUR na úrovni projektů a 25,1 miliardy EUR na úrovni tratí. Osm z 30 kontrolovaných projektů mělo zpoždění nejméně jeden rok a u pěti z deseti tratí došlo ke zpoždění, které přesáhlo deset let.

Podle příslušné referenční hodnoty by na vysokorychlostní trati mělo být v ideálním případě přepraveno 9 milionů cestujících za rok, aby byla úspěšná, uvádí auditoři. U tří ze sedmi dokončených tratí, které jsme kontrolovali, byl však počet přepravených cestujících mnohem nižší. To znamená, že u těchto tratí existuje vysoké riziko neúčinného vynaložení spolufinancování EU ve výši 2,7 miliardy EU. Devět ze čtrnácti auditovaných tratí a přeshraničních spojů dále nemělo ve svých spádových oblastech v okolí tratě dostatečný počet potenciálních cestujících, aby mohly být úspěšné.

 

Auditoři již v roce 2010 vyzvali k přijetí naléhavých opatření za účelem odstranění všech technických, administrativních a dalších překážek interoperability železnic. Zjistili však, že v roce 2018 tyto překážky stále přetrvávají, což souvislému a konkurenceschopnému přeshraničnímu provozu vysokorychlostní železnice brání. Ve Francii a Španělsku není zatím v oblasti osobní železniční dopravy otevřený přístup na trh. V Itálii a v omezené míře v Rakousku, kde na železnici existuje hospodářská soutěž, byly spoje častější a služby kvalitnější, zatímco ceny jízdenek byly nižší. Celková účinnost vysokorychlostních služeb by se zvýšila zavedením integrovaného systému pro zajišťování jízdenek, zlepšením přístupu ke stanicím a zlepšením spojů.

 

Auditoři Evropské komisi doporučují, aby:

• plánovala realisticky a dlouhodobě;

• se s členskými státy dohodla, které klíčové strategické úseky budou vybudovány jako první a na základě posouzení potřeby vysokorychlostních tratí, bedlivého monitorování a vynutitelných pravomocí zajistila, že závazky týkající se dokončení vysokorychlostní železniční sítě byly dodrženy;

• spojila spolufinancování EU se strategickými prioritními projekty, účinnou hospodářskou soutěží na železnici a dosahováním výsledků;

• zjednodušila zadávání veřejných zakázek je pro přeshraniční projekty, využívala k vyřizování formalit „jednotná kontaktní místa“ a odstranila všechny administrativní a regulační překážky interoperability.


• V Úředním věstníku EU L 149/3 bylo vyhlášeno dne 14.06.2018:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice.

• V Úředním věstníku EU č. L 129 byly dne 25. 05. 2018 vyhlášeny:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012.
(Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007.
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady.
(Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 112 bylo dne 2. května 2018 vyhlášeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy (přepracované znění)

• V Úředním věstníku EU č. L 90/66 bylo dne 06.04.2018 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU C 108 byl dne 22. 3. 2018 vyhlášen
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018 (2018/C 108/15)

• V Úředním věstníku EU L 62 bylo dne 05.03.2018 vyhlášeno Rozhodnutí Rady  (EU) 2018/319 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 26. zasedání Revizní komise Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přípojků k ní.

•  V Úředním věstníku Evropské unie   L 54 bylo dne 24. února 2018 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/278 ze dne 23. února 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o strukturu zpráv, model údajů a zpráv a provozní databázi vozů a intermodálních jednotek, a kterým se přijímá norma IT pro komunikační vrstvu společného rozhraní

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (11. března 2018). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
 

 • V Úředním věstníku Evropské unie  C 66 bylo dne 21. února 2018 vyhlášeno

2018/C 66/11
 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

2018/C 66/12
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))
 
2018/C 66/13
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))
 
• V Úředním věstníku Evropské unie C 63/15 byla dne 19.02.2018 vyhlášena
Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – Správa železniční dopravní cesty v. Komise a Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)
(Věc T-815/17)
(2018/C 063/20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Úplné znění  (stav k 24.12. 2017)
 

ARCHIV 2017


ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku (2017/C 426/09)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/26)

V Úředním věstníku EU 2017/ L  byla dne 23.11.2017 vyhlášeno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou
(Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 1. června 2019.

V Úředním věstníku EU 2017/C 383/08 byla dne 14.11.2017 vyhlášena Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise 2017/C 383/08 ze dne 2. října 2017 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.39813 – Baltská železnice)
(oznámeno pod číslem C(2017) 6544)
(Pouze anglické znění je závazné)

V Úředním věstníku EU L 272/1 bylo dne 21.10. 2017 vyhlášeno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. listopadu 2017).

Národní implementační plán ERTMS 2017“, aktualizovaný v souladu s čl. 6 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii.
 

Zvláštní zpráva č. 13/2017: Jednotný evropský systém řízení železničního provozu: bude politické rozhodnutí někdy uskutečněno? (Úřední věstník EU 2017/C 333/05)

 Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 13/2017 „Jednotný evropský systém řízení železničního provozu: bude politické rozhodnutí někdy uskutečněno?“.
 

V Úředním věstníku EU č. L 210/5 bylo dne 15. 08. 2017 vyhlášeno
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) 
(Text s významem pro EHP)
 

Doporučení Rady ze dne 11. července 2017 k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017  (2017/C 261/03)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic

Rozšíření TEN-T na Západní Balkán (HLAVNÍ A GLOBÁLNÍ SÍŤ)
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství
Platnost od 9. října 2017

Rozšíření Severomořsko - baltského koridoru do Prahy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/178 ze dne 31. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2017) 142) 
(Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)

Harmonogram pro zavedení evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“) na koridorech hlavní sítě
V Úředním věstníku EU č. L 3/6 bylo vyhlášeno dne  6. ledna 2017 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.
Toto nařízení stanoví harmonogram pro zavedení evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“) na koridorech hlavní sítě.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


 

ARCHIV  2016

Dokumenty IV. železničního balíčku - otevření železničního trhu

V Úředním věstníku L 354 byla dne 23. prosince 2016 vyhlášena
 
Členské státy do 25. prosince 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
 
• V Úředním věstníku EU L 345 byla dne 20.12.2016 vyhlášena Směrnice Komise  (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Evropský parlament schválil další část IV. železničního balíčku (web tyden.cz)

V Úředním věstníku EU L 315/07 bylo dne 23. 11. 2016 vyhlášeno
Nařízení Evpropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

V Úředním věstníku EU C 431 byly dne 22. listopadu 2016 vyhlášeny

2016/C 431/01
 Postoj Rady (EU) č. 20/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, přijatý Radou dne 17. října 2016
 2016/C 431/02
Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 20/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

V Úředním věstníku EU C 430 byly dne 22. listopadu 2016 vyhlášeny

2016/C 430/01
Postoj Rady (EU) č. 18/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č.
1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků, přijatý Radou dne 17. října 2016
 2016/C 430/02
Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 18/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
 2016/C 430/03
Postoj Rady (EU) č. 19/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici, přijatý Radou dne 17. října 2016
 2016/C 430/04
Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 19/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
 
Sdělení Komise 2016/C 272/01 - „Modrá příručka" k provádění pravidel EU pro výrobky 2016

Čtvrtý železniční balíček: konečně dohoda, která EU posune k liberalizaci (web silnice-zeleznice.cz)

• V Úředním Věstníku EU č.  L 146 byla dne 3. 6. 2016 vyhlášena Směrnice Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení Úředním věstníku Evropské unie (tj.dne 24.6.2016).    Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.Tyto předpisy použijí od 1. července 2016.

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/833 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví postoj, který má být jménem Evropské unie přijat na 54. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

Vyhlášen IV. železniční balíček

V Úředním věstníku EU č. L 138 byly dne 26. května 2016 vyhlášeny:
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004,
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 15. června 2016). Nařízení (ES) č. 881/2004 se zrušuje.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016). Směrnice 2004/49/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy IV se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.

• V Úředním věstníku EU L 94/1 bylo dne 8. dubna 2016 vyhlášeno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/545 ze dne 7. dubna 2016 o postupech a kritériích týkajících se rámcových dohod pro přidělování kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU L81/1 bylo vyhlášeno dne 31. března 2016
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2016/C 093/01)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI))

Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času. Harmonogram období letního času (2016/C 61/01)

Postoj Rady (EU) č. 3/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic. Přijatý Radou dne 10. prosince 2015 (2016/C 057/4)

Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) 3/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (2016/C 057/6)

Postoj Rady (EU) 2/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Přijatý Radou dne 10. prosince 2015 (2016/C 057/1)

Odůvodnění Rady: postoj Rady (EU) č. 2/2016 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (2016/C 057/3)

Postoj Rady (EU) č. 1/2016  v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (2016/C 056/1)

Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 1/2016 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (2016/C 56/02)

Společné tiskové prohlášení MŽP a MD k jednání s Evropskou komisí na téma posuzování vlivů na životní prostředí (tisková zpráva MŽP a MD )

• Evropský účetní dvůr: Železniční nákladní doprava v EU: stále není na správné cestě (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU) CELEX: 52016SA0008

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SA0008&rid=23

 

Orientační strategie rozvoje železniční infrastruktury (2012/34/EU)

Plnění povinnosti plynoucí z článku 8, odstavec 1 směrnice č. 2012/34/EU

Z článku 8, odstavec 1 směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru vyplývá požadavek na členské státy zveřejnit do 16. prosince 2014 "orientační strategii rozvoje železniční infrastruktury s cílem uspokojit budoucí potřeby v oblasti mobility, pokud jde o údržbu, obnovu a rozvoj infrastruktury". S ohledem na rozsah a charakter dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze bylo Ministerstvem dopravy rozhodnuto, že tento dokument, resp. jeho část vztahující se k rozvoji železniční infrastruktury, bude na straně České republiky považována za plnění výše uvedeného požadavku. http://www.dopravnistrategie.cz/

ARCHIV

2015

Žaloba (2016/C 027/26) podaná dne 17. listopadu 2015 - Evropská komise v. Česká republika
(Věc C-606/15)

Česká železnice je otevřenější a konkurenceschopnější díky implementaci TSI-TAF (web parlamentnilisty.cz)

Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor (RFC 5) spojuje sever s jihem (tisková zpráva SŽDC)

Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor (RFC 8) spojující východ se západem zahájil činnost (tisková zpráva SŽDC)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise 2015/C 351/06 ze dne 15. července 2015 (Věc AT.40098 - Ucelené vlaky)

Brusel posílá Česko před soud. Je pozadu v bezpečnosti na silnici i železnici (web ceskatelevize.cz)

Ministři dopravy našli shodu nad čtvrtým železničním balíčkem (Dopravní noviny)

• V Úředním věstníku EU č. L 252/43 bylo dne 29.9.2015 vyhlášeno Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1734 ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví postoj, jenž má být zaujat jménem
Evropské unie na 12. Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny Úmluvy o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF) a jejích přípojků

• V Úředním věstníku EU č. C 315/7 bylo dne 23. 9. 2015 vyhlášeno Usnesení Parlamentního shromáždění EURONEST o spolupráci v oblasti infrastruktury mezi EU a zeměmi
Východního partnerství: společné projekty v silniční, železniční a letecké dopravě (2015/C 315/02)
Přijato dne 17. března 2015 v Jerevanu, Arménie.

• V Úředním věstníku EU č. L 241 byla vyhlášena dne 17.9.2015 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU L 185/6 bylo dne 14.7.2015 vyhlíšeno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 4.8.2015). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU L 181 bylo dne 9. 7. 2015 vyhlášeno

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 ze dne 7. července 2015 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2015) 4507)

Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné.

• V Úředním věstníku EU L 181 bylo dne 9. 7. 2015 vyhlášeno

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 30.7.2015). Použije se ode dne 1. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU C 220 bylo dne 4. 7.2015 vyhlášeno

Sdělení Komise „Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě" (2015/C 220/01)

• V Úředním věstníku EU L 165/1 bylo dne 30.6.2015 vyhlášeno

Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy" železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 20.7.2015). Použije se od 1. července 2015.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU L 150/10 bylo dne 17.6.2015 vyhlášeno

Nařízení Komise (EU) 2015/924 ze dne 8. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP).

• V Úředním věstníku EU L 148/17 bylo dne 13.6.2015 vyhlášeno
Prováděcí nařízeí Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU C195/10 dne 12. 6. 2015 bylo oznámeno Stanovisko Evropského výboru regionů - Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (2015/C 195/02)

Brusel komplikuje ČD plány, za nádraží dostanou o pět miliard méně (web novinky.cz; Dopravní noviny)

ČR má uvést pravidla o bezpečnosti železnic do souladu s EU (Dopravní noviny)

Ve Věstníku EU byly v únoru a březnu 2015 vyhlášeny:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (25. 2. 2015). Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/214 ze dne 10. února 2015, kterým se schvaluje hlavní plán Shift2Rail

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)

Nařízení Komise (EU) 2015/302 ze dne 25. února 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (18. 3. 2015). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (3. 4. 2015). Použije se ode dne 16. června 2015.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí předpis ke směrnici 2012/34/EU.

• V Úředním věstníku EU č. L 3 byly dne 7.1.2015 vyhlášeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2014) 9909)

(Texty s významem pro EHP)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2014/C 451/13 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách - COM(2014) 187 final - 2014/0107 (COD)

Nová Evropská komise je kompletní (web euroskop.cz)

 Komisařkou pro dopravu má být slovinská politička Violeta Bulcová a její slovenský kolega Maroš Šefčovič místopředsedou Komise pro energetickou unii.

Výzvy 2014/C 308/07 k předkládání návrhů podle víceletého pracovního programu pro granty v oblasti transevropské dopravní infrastruktury v rámci "Nástroje pro propojení Evropy na období 2014-2020" (rozhodnutí Komise C(2014) 1921)
Uzávěrka pro předkládání návrhů je 26. února 2015.

2014

V Úředním věstníku EU č. L 355 byla dne 12. prosince 2014 vyhlášena:

Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 1. ledna 2015.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.

• V Úředním věstníku EU č. L293/26 bylo dne 9. října 2014 vyhlášeno Rozhodutí Rady 2014/699/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní

V Úředním věstníku EU č. L 239 byly dne 12. srpna 2014 vyhlášeny:

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

-  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2014 ze dne 11. srpna 2014 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Brusel kritizuje přebujelé pravomoci Drážní inspekce (web zpravy.e15.cz)

Soud EU: Česká republika neplní povinnosti v železniční dopravě (web dnoviny.cz)

• V Úředním věstníku EU č. L 201 byla dne 10. 7. 2014 vyhlášena Směrnice Komise  2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 184 byla vyhlášena dne 25. června 2014 Směrnice Komise  2014/82/EU ze dne 24. června 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 177/9 bylo vyhlášeno dne 17. 6. 2014 Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. L 153 byla vyhlášena dne 22. 5. 2014 Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s významem pro EHP)

Členské státy do 12. června 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů. Tyto předpisy se použijí od 13. června 2016.

Na železnici je Evropa ochotná financovat prakticky cokoliv (web silnice-zeleznice.cz)

• V Úředním věstníku EU č. L 94 byla vyhlášena dne 28. 3. 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 94 byla vyhlášena dne 28. 3. 2014 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU č. L 70/20 byla vyhlášena dne 11. 3. 2014 Směrnice Komise  2014/38/EU ze dne 10. března 2014, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk

(Text s významem pro EHP)

Vlakovou bitvu mezi Prahou a Ostravou řeší Brusel (web ekonomika.idnes.cz)

Dopravní výbor EP dal zelenou železniční reformě (Dopravní noviny)

CER: Železniční reforma je stále na půli cesty (Dopravní noviny)

 

EU přijala nová nařízení pro rozvoj transevropských sítí:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
Konsolidované znění k 03.06.2016

Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o doplnění přílohy III uvedeného nařízení o nové orientační mapy (Text s významem pro EHP)


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010

EU posiluje podporu výzkumných projektů na železnici (Dopravní noviny)

Ministr dopravy v EU uhájil silné kompetence národního železničního regulátora (web dnoviny.cz)

Druhá fáze implementace evropského nařízení o TSI-TAF (tisková zpráva SŽDC)

CER a UNIFE podpořily urychlené přijetí Technického pilíře (web dnoviny.cz)

Soud EU: Česká republika neplní povinnosti v železniční dopravě (web dnoviny.cz)

 

2013

Překotná liberalizace může udělat více škody než užitku (web dnoviny.cz)

Evropské dopravní odbory ostře kritizují železniční reformu (web dnoviny.cz)

CER: „Železnice potřebuje větší podporu Evropské unie i členských zemí“ (web dnoviny.cz)

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. července 2013. Evropská komise proti České republice. Věc C-545/10.

Čtvrtý železniční balíček EU neměří každému stejně (časopis Železničář, 10. 6. 2013)

Schvalovat vozidla pro vnitrostátní provoz mají národní orgány ( z jednání Rady ministrů k 4. železničnímu balíku  ) – Dopravní noviny

• V Úředním věstníku EU č. L 121 bylo vyhlášeno dne 3. května 2013 Prováděcí nařízení  (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES)  č. 352/2009 (Text s významem pro EHP)

Nařízení (ES) č. 352/2009 se zrušuje s účinkem ode dne 21. května 2015. Toto prováděcí nařízení se použije ode dne 21. května 2015.

Snížení evropského rozpočtu postihne i dopravní infrastrukturu (web dnoviny.cz)

Evropská komise představila návrh úplné liberalizace železnice (web dnoviny.cz)

- Komise uveřejnila čtvrtý železniční balík (podrobná informace na webu euroskop.cz)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2013/C 44/08 k tématu Kvalita služeb železniční dopravy v EU (stanovisko z vlastní iniciativy) /web eur-lex.europa.eu)/

• V Úředním věstníku EU L 343 byla dne 14. prosince 2012 vyhlášena Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)

2012

Komisař EU pro dopravu chce oddělit provoz na železnici od infrastruktury (Dopravní noviny č. 49/2012)

V Úředním věstníku EU č. L 320 byla vyhlášena nařízení:
Nařízení Komise (EU) č. 1077/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě pro dozor vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu

Nařízení se použijí od 7. června 2013.

Železniční reforma posílí roli národních regulátorů  (Dopravní noviny)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2012/C 191/16 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb COM(2011) 895 final – 2011/0439 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD) a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí COM(2011) 897 final – 2011/0437 (COD)

Prioritou Evropské komise pro příští období bude kombinovaná doprava (Dopravní noviny)

Postoj Rady (EU) č. 8/2012 v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru
Přijatý Radou dne 8. března 2012.

Návrh nové směrnice IV. železničního balíčku.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb / KOM/2011/0895 v konečném znění - 2011/0439 (COD)

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí / KOM/2011/0897 v konečném znění - 2011/0437 (COD) /

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (KOM (2011) 650 v konečném znění)

2012/C 24/05  Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Perspektivy udržitelné zaměstnanosti v odvětví železniční dopravy, kolejových vozidel a infrastruktury – jak průmyslové změny ovlivní zaměstnanost a základnu dovedností v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)

Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen (web SŽDC)

2011

• V Úředním věstníku EU č. L 314 bylo  dne 29. 11. 2011 vyhlášeno:

Rozhodnutí Komise 2011/765/EU ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. května 2012.

Doporučení Komise 2011/766/EU ze dne 22. listopadu 2011 o postupu uznávání školicích středisek a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

• V Úředním věstníku EU č. L 264 bylo dne 8.10.2011 vyhlášeno  Prováděcí rozhodnutí Komise  2011/665/EU ze dne 4. října 2011  o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974). Text s významem pro EHP.

Toto rozhodnutí se použije od 15. dubna 2012.

• V Úředním věstníku č. L 256/1 bylo dne 1. 10. 2011 vyhlášeno Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011  o  společných specifikacích registru železniční infrastruktury (oznámeno pod číslem K(2011) 6383) (Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 16. března 2012.

• V Úředním věstníku EU č. L 243/23 bylo dne 21.9.2011 vyhlášeno Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne 20. září 2011, týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu (Text s významem pro EHP)

•  Usnesení Evropského parlamentu 2011/C 236 E/21 ze dne 17. června 2010 o provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku (2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES)
Poznámka: Vyhlášeno ve Úředním Věstníku EU 2011/C 236 E/21 dne 12. srpna 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 144 bylo dne 31. května 2011 vyhlášeno  Rozhodnutí Komise 2011/314/EU ze dne 12. května 2011 o technické  specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 3099). Text s významem pro EHP.

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2012. Rozhodnutí Komise 2006/920/ES se ruší s platnosti od 1. ledna 2012.

• V Úředním věstníku EU č. L 139 bylo dne 26. května 2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/291/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla - lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2737) (1)
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 126 bylo dne 14.5.2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 2741). Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 126 bylo dne 14.5.2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému  (oznámeno pod číslem K(2011) 2740). Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 123 dne 12.5.2011 bylo vyhlášeno Nařízení Komise  (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. , tj. dne 13. 5. 2011. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU č. L 122 bylo dne 11.5.2011 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 1. 6 2011.  Subjektům odpovědným za údržbu nákladních vozů bude vydáno osvědčení SOÚ v souladu s tímto nařízením, aniž je dotčen čl. 14a odst. 8 směrnice 2004/49/ES, ode dne 31. května 2012.

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2011/C 132/20 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady k tématu „O vytvoření jednotného evropského železničního prostoru" a ke sdělení Komise „týkajícímu se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru"
KOM(2010) 474 v konečném znění
KOM(2010) 475 v konečném znění - 2010/0253 (COD)

• V Úředním věstníku EU č. L 99 bylo dne 13. dubna 2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2011/229/EU z 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2011) 658). Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí 2011/229/EU zrušuje rozhodnutí 2006/66/ES.

• V Úředním věstníku EU č. L 95/1 byo dne 8.4.2011 vyhlášeno Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (Text s významem pro EHP)

Stanovisko Výboru regionů na téma „Jednotný evropský železniční prostor" (2011/C 104/12)

• V Úředním věstníku EU č. L 57/21 byla vyhlášena dne 2.3.2011 Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 57/ bylo dne 2.3.2011 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla (Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 2. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. L 043 bylo dne 17. února 2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 665).
(Text s významem pro EHP)

2010

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika dopravy v rámci Lisabonské strategie po roce 2010 a strategie udržitelného rozvoje (průzkumné stanovisko)
(2010/C 354/04)

Evropská komise schválila spolufinancování dalšího projektu SŽDC z OPD Doprava (web SŽDC)

• V Úředním věstníku EU č. L 327 bylo dne 11. 12. 2010 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22.12.2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 326 bylo dne 10.12.2010 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 21.12.2010.

• V Úředním věstníku č. L 319 bylo dne 4. prosince 2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2011.

• V Úředním věstníku EU Č. L 298 bylo dne 16. listopadu 2010 vyhlášeno  Rozhodnutí Komise 2010/691/EU ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice-České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)
Odchylka se přiznává do dne 31. prosince 2018.

• V Úředním věstníku EU č. L 280 bylo dne 26. října 2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/640/EU ze dne 21. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/920/ES a 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 7179).

Toto rozhodnutí se použije ode dne 25. října 2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 276 bylo dne 20. října 2010 vyhlášeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 10. listopadu 2010.

Evropská komise schválila dosud nejvyšší finanční příspěvek pro Českou republiku z Fondu soudržnosti na projekt „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb (web SŽDC)

• V Úředním věstníku EU č. L 089 bylo dne 22.7.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/409/EU ze dne 19. července 2010 o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES

• V Úředním věstníku EU č. L 165 byla dne 30.6.2010 vyhlášena Směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010, o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Text s významem pro EHP).
Tato směrnice vstupuje v platnost 20. července 2010. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011.

• V Úředním věstníku EU č. C 114E byl dne 4. května 2010 vyhlášen Postoj Rady (EU) č. 2/2010 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu  (2010/C 114 E/01). Přijato Radou dne 22. února 2010 (Text s významem pro EHP).

• V Úředním věstníku EU č. L 105 bylo dne 27.4.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/234/EU ze dne 26. dubna 2010,kterým se Lucembursku uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2546).
Pouze francouzské znění je závazné.

V Úředním věstníku EU č. L 107 bylo dne 29.4.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/245/EU ze dne 28. dubna 2010,kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - hluk" transevropského konvenčního železničního systému a z
rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému
(oznámeno pod číslem K(2010) 2588).
Pouze francouzské znění je závazné.

• V Úředním věstníku EU L 86 byla dne 1. dubna 2010 vyhlášena Směrnice Komise č. 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP).

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců od vyhlášení této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 31. března 2011.

• V Úředním věstníku č.L 37 bylo dne 10.2.2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2010/79/ES ze dne 19. října 2009,kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES, pokud jde o technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystemů transevropského konvenčního železničního systému a transevropskéhovysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7787).
Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2010.
Konsolidované znění k 01. 04. 2010

• V Úředním věstníku EU č. L 13 bylo dne 19. ledna 2010 vyhlášeno Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 8. února 2010.

• V Úředním věstníku č. L 8/17 bylo dne 13. ledna 2010 vyhlášeno Rozhodnutí Komise č. 2010/17/ES ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8278).

Do jednoho roku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o:
a) subjektu určeném k vydávání licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES,
b) subjektu určeném za účelem vedení a aktualizace národního rejstříku licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES.

2009

• V Úředním věstníku L 331 bylo dne 16. prosince 2009 vyhlášeno Rozhodnutí Rady 2009/940/ES ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007 Evropským společenstvím.

• V Úředním věstníku EU, L 315 byla dne 28.11.2009 vyhlášena Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

Směrnice vstupuje v platnost 18. prosince 2009 a transpoziční lhůta je stanovena do 18. června 2010.

• V Úředním věstníku L 273 byla dne 17. 10. 2009 vyhlášena Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
(Text s významem pro EHP).

Transpoziční lhůta pro převedení směrnice do českého právního řádu je do 19. července 2010.

• V Úředním věstníku EU č. L 194 bylo dne 25. července 2009 vyhlášeno Rozhodnutí Komise 2009/561/ES ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 5607).Text s významem pro EHP.
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2009.

V Rozhodnutí se stanoví termíny pro vybudování systému ETCS na pěti koridorech evropské železniční sítě. V České republice se podle uvedeného Rozhodnutí upraví koridor:

Koridor E (I. koridor)
Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav ..... do roku 2015
Děčín - Nymburk - Kolín - Havlíčkův Brod - Brno .... do roku 2020.

 

• V Úředním věstníku č. L 150 bylo dne 13.6.2009 vyhlášeno  Rozhodnutí Komise 2009/460/ES ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 4246).
Text s významem pro EHP. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• V Úředním věstníku EU L 61 bylo dne 5.3.2009 vyhlášeno Nařízení Rady (ES) č.  169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) Text s významem pro EHP.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 26. března 2009.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení zrušuje Nařízení (EHS) č. 1017/68 ve znění nařízení uvedeného v příloze I části A se zrušuje s výjimkou čl. 13 odst. 3, který zůstává v platnosti pro rozhodnutí přijatá podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1017/68 před 1. květnem 2004 až do konce platnosti uvedených rozhodnutí.

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2009/C 317/01 k tématu Propojením dopravní politiky s politikou územního rozvoje k udržitelnější městské dopravě

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2009/C 317/17 k návrhu nařízení  Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy
(KOM(2008) 852 v konečném znění - 2008/0247 (COD))

• V Úředním věstníku EU č. L68/8 bylo vyhlášeno dne 13.3.2009 Rozhodnutí Komise 2009/182/ES ze dne 12. září 2007 o režimu podpory C 12/06 (ex N 132/05), který Česká Republika hodlá zavést na podporu kombinované dopravy (oznámeno pod číslem K(2007) 4134). Pouze české znění je závazné.
(Text s významem pro EHP)

Státní podpora, kterou Česká republika hodlá poskytnout na pořízení určitých typů železničních vozů pro kombinovanou dopravu, je slučitelná se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Evropská komise podpořila státní podporu týkající se investic do interoperability železniční dopravy

Česká podpora pro interoperabilitu železniční dopravy byla povolena ze strany EK  6. února 2009.  Zastoupení Evropské komise informovalo, že EK přijala kladné rozhodnutí, pokud jde o režim státní podpory oznámený českými orgány a týkající se investic do interoperability železniční dopravy.

2008 a starší

• V Úředním věstníku L 345 byla dne 23. prosince 2008 vyhlášena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic)

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 24. prosince 2008. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. prosince 2010.

Sdělení Komise "Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům" (2008/C 184/07)

 Zpět na výpis článků