Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.
12.12.2016 13:04:56Informace pro žadatele

 

Informace pro žadatele o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválila dne 12. ledna 2010 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací:

Kód                                         Název profese
37-005-H                               Staniční dozorce
37-006-H                               Dozorce výhybek
37-007-H                               Výhybkář
37-008-H                               Signalista
37-009-H                               Operátor železniční dopravy
37-010-H                               Hradlář, Hláskař
37-014-H                               Tranzitér
37-015-H                               Vlakvedoucí osobní přepravy
37-016-H                               Průvodčí osobní přepravy

37-024-H                               Informátor v dopravě  revidovaný standard, platný od 09.04.2019
 

Dne 29. 10. 2013 byly MŠMT schváleny pod č. j. MSMT-33817/2013 standardy nových profesních kvalifikací (výběr profesí pro provozování lanových drah a lyžařských vleků a provozování drážní dopravy, autorizující orgán: Ministerstvo dopravy):

Elektromechanik lanové dráhy (kód: 26-034-H)
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód: 23-057-H)
Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)
revidovaný standard: Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)
Staniční pracovník lanové dráhy (kód: 23-079-H)
Staniční pracovník lanové dráhy (23-079-H) revidovaný standard od 21.08.2019
Vedoucí provozu lyžařských vleků (kód: 23-080-M)
Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: 23-059-M)
Zasněžovač (kód: 23-081-H)
Zasněžovač (23-081-H) revidovaný standard od 21.08.2019
Řidič sněžných pásových vozidel (kód: 23-082-H)
Řidič sněžných pásových vozidel (23-082-H) revidovaný standard od 21.08.2019

Kontrolor kvality dopravy (37-028-M) revidovaný standard,  platný od 09.04.2019
Kontrolor přepravy cestujících (37-029-M),  revidovaný standard, platný od 14. 01. 2020
Posunovač (kód: 37-013-H)
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků (kód: 37-011-H)
Vedoucí posunu (kód: 37-012-H)

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 14. října 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Dozorce depa 37-033-M 4
Nákladní pokladník železniční dopravy 37-044-M 4
Osobní pokladník železniční dopravy 37-045-M 4

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 1. prosince 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Komandující 37-034-M 3

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 26. dubna 2016

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Výpravčí 37-052-N 5
Vozmistr 37-046-M 4
Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování drážní dopravy, schválené od 26.7.2016:

 
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
Strojmistr železniční dopravy 37-060-N 5 nová
Kontrolor vozby 37-062-N 5 nová
Referent železniční dopravy 37-063-M 4 nová
Dispečer železniční dopravy 37-061-N 5 nová

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování dráhy, schválené dne 21. 03. 2017:
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
 Elektromontér trakčních pevných  a silnoproudých zařízení   26-078-M 4       nová
 Návěstní spojový dozorce    37-069-M 4 nová
 Návěstní technik    37-068-M 4 nová
 Traťový dělník    37-066-E 2 nová
 Traťový dělník obchůzkář    37-067-E 2 nová

Kvalifikační a hodnotící standard pro provozování lyžařských vleků, schválený 15.01.2021:
Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)

Kvalifikační a hodnotící standardy výše uvedených profesních kvalifikací jsou dále uveřejněny na webové stránce:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikaceVeSkupineVzdelani.aspx?s=20


Právnické nebo fyzické osoby a školská zařízení, která mají zájem o udělení autorizace pro přípravu a zkoušky uchazečů o uvedené profese ve smyslu § 9 až § 16 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),  mohou podat autorizujícímu orgánu, kterým je Ministerstvo dopravy, odbor drážní a vodní dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha  1, písemnou žádost.   

Žádost musí být doložena doklady, specifikovanými v § 10 a § 11 zákona č. 179/2006 Sb.

Související právní předpisy

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - úplné znění

Vyhláška č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - úplné znění

Vzory dokladů pro žadatele

S účinností od 25. května 2018 se mění podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí. Autorizující orgán zveřejňuje formuláře na tomto místě v předstihu, tedy ještě před termínem jejich účinnosti, od kdy budou nové formuláře závazné. Žadatelé o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace tak získávají prostor pro seznámení se s novými formuláři a možnost pro žádosti, které budou reálně podány až po termínu, kdy budou formuláře skutečně účinné, již využít nových formulářů. Dílčím způsobem jsou v mezích zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů modifikovány požadavky a způsoby jejich prokázání pro udělení nebo prodloužení platnosti autorizace oproti dosavadní praxi. V aktualizovaných formulářích jsou tyto změny zakotvené.
Žadatelé o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace mají možnost podávat žádosti na nových formulářích od okamžiku jejich uveřejnění. Tyto žádosti budou autorizujícím orgánem posuzovány v souladu s pokyny z nového formuláře. Až do dne účinnosti budou zároveň bez výhrad přijímány stávající formuláře a splnění podmínek bude posuzováno dle stávajících pravidel. Ode dne účinnosti budou všechny žádosti (podané od tohoto dne) posuzovány dle požadavků popsaných v nových formulářích, tzn. posledním dnem, kdy je možné učinit podání, které bude vyřizováno v souladu s dosavadní praxí, je 24. května 2018.

Vzory dokladů pro žadatele - fyzická osoba, podnikající fyzická osoba

Nová podoba formulářů žádostí o udělení autorizace a žádostí o prodloužení platnosti autorizace vč. příslušných příloh žádostí

Žádost o autorizaci - fyzická osoba
  • Příloha C5
  • Příloha C6
  • Příloha C7
  • Příloha C8
  • Příloha E

Žádost o autorizaci - podnikající fyzická osoba
  • Příloha D3
  • Příloha D4
  • Příloha D5
  • Příloha E5,E6
  • Příloha G1
  • Příloha G2 
 
Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Fyzická osoba)
  • Příloha C1, C2, C5
  • Příloha C6
  • Příloha C7, C8
  • Příloha E

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Podnikající fyzická osoba)
  • Příloha D1, D2
  • Příloha D3
  • Příloha D4, D5
  • Příloha E1, E2, E5, E6
  • Příloha E6
  • Příloha G1
  • Příloha G2

Vzory dokladů pro žadatele – právnická osoba

Žádost o autorizaci (Právnická osoba)
  • Příloha E1
  • Příloha E2
  • Příloha E3
  • Příloha F5,F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2 

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Právnická osoba)
  • Příloha E1
  • Příloha E2, E3
  • Příloha E4
  • Příloha F1, F2, F5, F6
  • Příloha F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2

Vzory dokladů pro školy a školská zařízení oprávněné vzdělávat v oboru, pro kterou se vydává profesní kvalifikace

Žádost o autorizaci (škola)
  • Příloha E1
  • Příloha F1, F2, F3, F4
  • Příloha F5, F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2 

Žádost o prodloužení autorizace (škola)
  • Příloha E1
  • Příloha F1, F2, F3, F4, F6
  • Příloha F5, F6
  • Příloha H1
  • Příloha H2


Vzor přihlášky ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

• Seznam autorizovaných osob  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace v oboru provozování dráhy a provozování drážní dopravy - viz příloha

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků