Vlakem do budoucnosti

Vlakem do budoucnosti
16.05.2023 13:00:47Vysokorychlostní tratě (VRT)
Vlakem do budoucnosti

Co přinese vysokorychlostní železnice České republice

SHRNUTÍ

Zrychlování české železnice, zvyšování její kvality a četnosti spojů zvyšuje poptávku po železniční dopravě. To také vede k většímu vytížení hlavních tratí, které je již limitem pro další rozvoj. Česká republika zároveň čelí výzvám v mnoha oblastech, jako je například potřeba zlepšit dostupnost našich metropolí, více zapojit odlehlé nebo strukturálně postižené regiony do hospodářského života nebo snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Odpovědí na potřebu řešit (nejen) uvedené problémy je kvalitní, rychlá a kapacitní železniční doprava, jejíž páteří bude vysokorychlostní železnice.
Vysokorychlostní železnice je jedním z hlavních dopravních projektů EU . Česká republika se k němu přihlásila a připravuje jej pod značkou Rychlá spojení (RS). Hlavním přínosem bude výrazné zkrácení cestovních dob v národním i mezinárodním měřítku a zlepšení dostupnosti většiny území ČR. Rychlá spojení obslouží nejen metropole, ale nabídnou rychlou přepravu také mimo ně — do českých, moravských i slezských regionů. Nové tratě také navýší kapacitu železniční sítě a přispějí tak i k dalšímu rozvoji regionální osobní i nákladní železniční dopravy. Rychlost na vysokorychlostních tratích bude dosahovat až 320 km/h. Nové tratě budou také citlivě zasazeny do krajiny a nebudou své okolí obtěžovat hlukem. Vlaky Rychlých spojení nabídnou komfortní,
cenově dostupnou a spolehlivou přepravu širokým vrstvám populace, ať už za účelem cestování do zaměstnání, na služební cesty, na výlet či dovolenou.
Všechna tato témata najdete podrobněji rozpracována v publikaci, kterou jste právě otevřeli.

SUMMARY

The acceleration, quality improvements, and increased frequency of services in the Czech railway system increase the demand for transport by rail. This results in greater utilisation on the main lines, which has become a limiting factor for further development. The Czech Republic also faces challenges in a number of areas, such as the need to improve the accessibility of our metropolises, engage remote or structurally disadvantaged regions in the economic life, and reduce the negative environmental impacts of transport. The answer to the need to address (not only) the problems listed above lies in high-quality, fast, and high-capacity rail transport, with high-speed rail as its backbone.
High-speed rail is one of the EU ’s main transport projects. The Czech Republic has subscribed to the project and is preparing it under the Rapid Service (RS, Rychlá spojení) brand. The main benefit will be a significant reduction in travel time at the domestic and international scales and improved accessibility of most of the territory of the country. Rapid Service will both serve the metropolitan areas and offer fast transport outside them – i.e. into the regions of Bohemia, Moravia, and Silesia. The new lines will also increase the capacity of the railway network, thus contributing to the further development of regional passenger and freight transport by rail. The speeds achieved on the high-speed lines will be up to 320 km/h. The new lines will also be sensitively integrated in the landscape and will not pollute the surrounding area with noise. The Rapid Service trains will offer comfortable, affordable, and reliable transport to the general public for commuter, business, leisure, or holiday travel.
All of these topic are covered in detail in the publication you have just opened.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků